Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky

1. Stěhování do zahraničí

Je-li péče svěřena dvěma osobám, musí tyto osoby po vzájemné dohodě také určit místo bydliště. Tato zásada vzájemné dohody platí bez omezení, tedy i v případě dítěte, které se stěhuje v rámci Rakouska, zejména pokud tento přesun znamená v jeho životě významnou změnu. Navíc zejména v případě přenesení místa bydliště do zahraničí bude rodič, který se chce přestěhovat do zahraničí, potřebovat souhlas druhého rodiče nebo souhlas soudu. Soud musí vzít v úvahu jak nejlepší zájem (blaho) dítěte, tak zájmy rodičů.

Pokud bylo rozhodnutím soudu nebo dohodou svěřeno dítě do primární péče jednomu z rodičů, má tento rodič v souladu se zněním § 162 odst. 2 rakouského občanského zákoníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB) výhradní právo určit místo bydliště. V takovém případě není pro stěhování v rámci Rakouska vyžadován žádný souhlas.

Podle současné judikatury však za takových okolností, zejména pokud je změna bydliště dítěte významnou záležitostí, musí rodič pověřený primární péčí informovat i druhého rodiče a vzít v úvahu nejlepší zájem dítěte. Kromě toho by změna místa bydliště neměla významně ovlivnit výkon práva péče ze strany druhého rodiče. Toto omezení se týká zejména stěhování do zahraničí.

Totéž platí pro pěstouny, kterým je dítě svěřeno do péče; v praxi však taková situace nastává jen zřídka, neboť povinnost péče obvykle zůstává na Úřadu péče o mládež.

2. Umístění do institucionální péče nebo k pěstounům

Umístění se souhlasem subjektu pověřeného péčí (nejčastěji rodičů) nevyžaduje žádné další kroky. Umístění bez souhlasu subjektu pověřeného péčí však podléhá soudnímu přezkumu, který soud provede jako naléhavé opatření ve smyslu zákona.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Viz otázka 1.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů)

S konzultací je třeba se obrátit na příslušný soudu nebo na úřad ochrany mládeže (Kinder- und Jugendhilfeträger) prostřednictvím ústředního orgánu. Pokud za konzultační postup odpovídá úřad péče o mládež, platí tyto podmínky:


Podmínky

Požadované doklady

Magistrat der Stadt Wien (Magistrát města Vídně)

Amt für Jugend und Familie (Úřad pro mládež a rodinu)

Gruppe Recht (právní služby)

Rüdengasse 11

1030 Vídeň, Rakousko

 • Opatření je nezbytné pro blaho dítěte
 • Dožadující orgán nese náklady

Odkaz na § 46 zákona o mezinárodním řízení podle rodinného práva (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz – IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Horního Rakouska)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Ředitelství pro společnost, sociální věci a zdraví)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Odbor pro podporu dětí a mládeže)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Rakousko

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Opatření je nezbytné z důvodu nejlepšího zájmu dítěte
 • Dohoda o úhradě nákladů
 • Dostupné místo pro péči
 • Souhlas od instituce zvláštní péče
 • Předem stanovený pobytový status
 • Jasné rozdělení odpovědností mezi dožadující členský stát (druh, rozsah a platba) a dožádaný členský stát (dohled nad institucí)
 • Uznání profesních standardů Horního Rakouska dožadujícím orgánem
 • Specifikace a kontaktní údaje příslušného orgánu dožadujícího členského státu
 • Instituce, v níž má být nezletilá osoba umístěna (adresa)
 • List s údaji o nezletilé osobě, rodičích, sourozencích, subjektech pověřených péčí
 • Přehled dosud poskytnuté pomoci s výchovou
 • Druh a důvody navrhovaného umístění
 • Zjištění, diagnózy, zprávy, hodnocení
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby
 • Vymezení práv biologických rodičů na styk s dítětem
 • Formální souhlas subjektu pověřeného péčí
 • Doklad o zdravotním pojištění nebo o existujícím krytí sociálního pojištění

Amt der Salzburger Landesregierung (Úřad zemské vlády Salcburska)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Útvar pro podporu dětí a mládeže)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Rakousko

soziales@salzburg.gv.at

 • Souhlas instituce, v níž má být dítě umístěno
 • Písemný souhlas dožadujícího orgánu s úhradou nákladů
 • Souhlas subjektu pověřeného péčí a místního příslušného úřadu péče o mládež v případě umístění
 • Specifikace a kontaktní údaje příslušného orgánu dožadujícího členského státu
 • Instituce, v níž má být nezletilá osoba umístěna (adresa, kontaktní údaje)
 • List s údaji o nezletilé osobě, rodičích, sourozencích, subjektech pověřených péčí
 • Přehled dosud poskytnuté pomoci s výchovou
 • Informace o důvodech navrhovaného umístění včetně historie a popisu problému
 • Lékařské/psychiatrické nálezy, diagnózy, posudky
 • Záznam ze slyšení nezletilé osoby
 • Vymezení práv biologických rodičů na styk s dítětem
 • Formální souhlas subjektu pověřeného péčí
 • Soudní rozhodnutí
 • Formulář E109 (doklad o zdravotním pojištění) nebo doklad o existujícím krytí sociálního pojištění
 • Kopie elektronické karty nezletilé osoby
 • Datum a plánovaná doba trvání umístění

Amt der Steiermärkischen (Úřad zemské vlády Štýrska)

A11 Fachabteilung (A11 Policy Department) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (útvar pro sociální a pracovněprávní věci, podporu dětí a mládeže), Bereich Recht und Gewaltschutz (skupina pro právo a ochranu proti násilí)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Rakousko

abteilung11@stmk.gv.at

 • Opatření je nezbytné pro blaho dítěte
 • Náklady nese dožadující členský stát
 • Souhlas zákonných opatrovníků
 • Soudní rozhodnutí
 • Lékařské nálezy
 • Předávací zpráva příslušného dožadujícího orgánu (historie, aktuální sociální a rodinná situace, popis problémů a zdrojů, závěry a prognózy sociálního pracovníka, splnění cílů, stručné hodnocení)

Amt der Tiroler Landesregierung (Úřad zemské vlády Tyrolska)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Odbor pro podporu dětí a mládeže)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Rakousko

 • Náklady nese dožadující členský stát
 • Souhlas instituce
 • Plán podpory, historie případu a popis problému jsou naprosto zásadní:

– údaje o nezletilé osobě

– údaje o rodičích

– údaje o sourozencích

– subjekt pověřený péčí

– dosud poskytnutá podpora

 • Veškeré relevantní zprávy, psychologické posudky atd.
 • Písemný souhlas subjektů pověřených péčí
 • Prokázaný souhlas nezletilé osoby svěřené do péče – pokud se slyšení nezdá být nevhodné z důvodu věku dítěte nebo (prokázaného) stupně vyspělosti
 • Doklad o zdravotním pojištění nezletilé osoby
 • Kopie identifikačního průkazu nezletilé osoby
 • Písemný souhlas instituce, v níž má být dítě umístěno
 • Uvedené důvody:

– Proč byla zvolena konkrétně tato instituce?

– Případně důvod naléhavé potřeby pomoci

 • Datum zahájení a předpokládaná doba trvání pomoci
 • Budoucí situace nezletilé osoby po návratu

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Úřad zemské vlády Vorarlberska)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Rakousko

Abteilung Soziales und Integration (Odbor sociálních věcí a integrace)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Souhlas od instituce / pěstounské rodiny, do níž má být dítě umístěno
 • Dohoda o úhradě nákladů
 • Příslušný dožadující orgán a kontaktní údaje
 • Požadovaná instituce / pěstounská rodina (adresa)
 • Údaje nezletilé osoby a rodičů
 • Rozhodnutí o svěření do péče s poznámkou: Umístěním ... do ... se odpovědnost za péči a výchovu přenáší na instituci / pěstounskou rodinu.
 • Dosud poskytnutá podpora při výchově
 • Důvody umístění; Dohoda o plánu podpory; Výhled do budoucnosti
 • Zjištění/diagnózy psychiatra/psychologa pro děti a mládež

Připomínky

 • Slyšení nezletilé osoby
 • Souhlas subjektů pověřených péčí
 • Doklad o zdravotním pojištění

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Úřad zemské vlády Dolního Rakouska)

Gruppe Gesundheit und Soziales (zdraví a sociální věci)

Abteilung Jugendwohlfahrt (odbor péče o mládež)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Rakousko

 • Opatření je nezbytné pro blaho dítěte a/nebo v Dolním Rakousku existuje referenční osoba pro blaho dítěte
 • Písemná dohoda o úhradě nákladů
 • Umístění do vhodné péče
 • Souhlas konkrétní instituce
 • Uznání profesních standardů Dolního Rakouska
 • Pravidelný přezkum plánu podpory dožadujícím orgánem, včetně výchovných cílů
 • Prohlášení kontaktní osoby v případě, že bude nutné ukončit opatření
 • Aktuální zprávy o fyzickém, emočním, sociálním, školním/profesním rozvoji
 • Aktuální lékařské nálezy
 • Kopie nezbytných dokumentů nezletilé osoby, elektronické karty
 • Informace o farmaceutických terapiích
 • Plán podpory, včetně dosud poskytnuté podpory
 • Popis problému, sociální a psychologická diagnostika, stanovení cílů, doba trvání a prognóza opatření
 • Záznam slyšení nezletilého s ohledem na plánované opatření
 • Písemný souhlas subjektu pověřeného péčí
 • Dohoda o organizaci případných návštěvních práv

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Úřad zemské vlády

Burgenlandska)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (odbor 6 –

sociální věci, zdraví, rodina, sport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Rakousko

 • Opatření je nezbytné pro blaho dítěte
 • Dohoda o úhradě nákladů
 • Souhlas instituce nebo subjektu pověřeného péčí
 • Specifikace příslušného orgánu a prohlášení o způsobilosti
 • Údaje o nezletilé osobě
 • Informace o aktuálním problému (důvod umístění, cíle, zjištění, hodnocení, osvědčení, rozhodnutí soudu)
 • Prohlášení o souhlasu subjektů pověřených péčí

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Ohledně pojmu „pěstoun“ v rakouském právu bychom chtěli upozornit na dvě věci. Pokud jde o rodičovskou zodpovědnost, pěstouni jsou osoby, které (částečně nebo plně) zajišťují péči o dítě a vychovávají ho a s nimiž existuje nebo se předpokládá vztah podobný vztahu mezi biologickými rodiči a dětmi (§ 184 ABGB). Podmínky a opatření pro kontrolu toho, které osoby (nebo páry) mohou orgány péče o mládež pověřit (výlučnou) péčí a výchovou, stanoví zákony každé z devíti rakouských spolkových zemí.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

V rakouských právních předpisech lze pojem „pěstoun“ záměrně vykládat velmi široce. Kromě prarodičů, kteří mají podle § 178 ABGB zvláštní postavení, může být pěstounem kterýkoli (jiný) příbuzný, pokud (částečně nebo plně) zajišťuje péči o dítě a výchovu dítěte a přinejmenším hodlá navázat vztah dítě–rodič blízký vztahu biologického rodiče. To, zda tyto osoby podléhají kontrole ze strany úřadů ochrany mládeže, také určují zákony každé z devíti rakouských spolkových zemí. Obecně jsou z těchto kontrol vyňati blízcí příbuzní, jako jsou prarodiče a sourozenci rodičů.

Poslední aktualizace: 28/01/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.