Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Česká republika
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

V praxi je třeba, aby Ústřední orgán zjistil možnosti umístění dítěte od místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Souhlas uděluje Ústřední orgán po konzultaci s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas je udělován neformálně – písemné vyjádření ústředního orgánu.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Ústřední orgán kontaktuje místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (orgán obce s rozšířenou působností), který zjistí, zda a kam by mohlo být dítě umístěno (zjištění volných kapacit pěstounů, volných kapacit ústavních zařízení).

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů, může být dítě soudem svěřeno do osobní péče poručníkovi (v případě, že rodiče jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti, jejich rodičovská odpovědnost je omezena nebo nežije žádný z rodičů) nebo pěstounovi nebo může být svěřeno do péče „jiné osoby“. Pěstoun i poručník jsou oprávněni k výplatě přesně určených sociálních dávek. „Jiná osoba“ na tyto dávky nemá nárok.

Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat. Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

Nelze-li dítě svěřit do žádné z těchto forem péče, může soud nařídit ústavní výchovu dítěte.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Ano, značná část pěstounů v České republice jsou příbuznými dítěte. Stupeň příbuzenství či jiná omezení nejsou v českém právu pro účely pěstounské péče nijak vymezeny.

Poslední aktualizace: 31/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.