V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Aby mohl stát prostřednictvím místního orgánu umístit dítě, musí jednat v souladu se zákonem o dětech z roku 1989 (Children Act 1989). Tak by tomu bylo buď podle ustanovení § 20, jež vyžaduje, aby místní orgán za určitých okolností umístil dítě, nebo v případě soudního rozhodnutí týkajícího se péče o dítě vydaného podle § 31. V Anglii jsou při jakémkoli rozhodnutí přijatém místními orgány podle právních předpisů prvořadým aspektem potřeby dítěte. Anglické předpisy upravující plánování péče, umístění a přezkum případů z roku 2010 (Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010) (dále jen „předpisy z roku 2010“) stanoví, že v případě dětí, které jsou umisťovány místním orgánem nebo jsou v péči místního orgánu, by odpovědný orgán měl plán péče, pokud je to přiměřeně proveditelné, dohodnout s některým z rodičů dítěte a/nebo s osobou, která není jeho rodičem, která však za něj nese rodičovskou odpovědnost, nebo není-li takové osoby, s osobou, která o dítě pečovala bezprostředně předtím, než příslušný orgán zajistil umístění dítěte. Pokud jde o děti ve věku 16 let či starší, které souhlasí s umístěním ze strany místního orgánu, předpisy z roku 2010 vyžadují, aby byl plán péče dohodnut se samotným dítětem.

Pokud jde o opatření, která odpovídají definici soukromé pěstounské péče, místní orgán musí určit, zda bude uspokojivě zajištěno a podporováno blaho dítěte, a měl by určit vhodnost všech aspektů ujednání o soukromé pěstounské péči v souladu se svými povinnostmi podle § 67 zákona o dětech z roku 1989. V zájmu dosažení tohoto cíle předpisy z roku 2005 upravující soukromá ujednání o pěstounské péči o děti (Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005) (dále jen „předpisy z roku 2005“) stanoví, že místní orgán je informován o ujednání ze strany soukromého pěstouna, a to nejméně šest týdnů před začátkem platnosti ujednání; má-li však toto ujednání nabýt platnosti během šesti týdnů, měl by být místní orgán vyrozuměn neprodleně. Každá osoba, která se podílí na soukromé pěstounské péči o dítě, by měla uvědomit místní orgán co nejdříve po uzavření dohody. Místní orgán musí navštívit místo bydliště a hovořit s navrhovanými soukromými pěstouny, členy domácnosti a dítětem, a pokud možno navštívit i rodiče dítě a jakoukoli jinou osobu s rodičovskou odpovědností za dítě a hovořit s nimi. Místní orgán musí pokud možno zjistit různé podrobnosti, které jsou stanoveny v dodatcích k předpisům z roku 2005.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

V případě umístění dítěte místním orgánem se musí uskutečnit konzultace a musí být udělen souhlas v souladu s § 20 zákona o dětech z roku 1989, tj. umístění musí být dohodnuto s rodiči či jinými osobami s rodičovskou odpovědností za dítě a musí být splněna kritéria pro umístění dítěte. Alternativně může místní orgán umístit dítě v souladu s rozhodnutím soudu týkajícím se péče o dítě. V obou případech musí místní orgán dodržet zákon o dětech z roku 1989, a zejména předpisy z roku 2010. Je-li to přiměřeně proveditelné, musí místní orgán usilovat o dosažení dohody o plánu péče, který stanoví, jak bude místní orgán uspokojovat potřeby dítěte, s rodiči dítěte nebo jakoukoli jinou osobou, která má rodičovskou odpovědnost k dítěti, a případně s ohledem na věk i s dítětem.

V případě soukromého ujednání o pěstounské péči se soukromý pěstoun stává odpovědným za zajištění každodenní péče o dítě způsobem, který podpoří a zajistí jeho blaho. Celkovou odpovědnost za zajištění a podporu blaha dítěte v soukromé pěstounské péči má i nadále rodič či jiná osoba s rodičovskou odpovědností. Místní orgány soukromé pěstouny formálně neschvalují ani neregistrují. Místní orgány však mají povinnost přesvědčit se o tom, že je nebo bude uspokojivě zajištěno a podporováno blaho dětí, které jsou nebo budou v soukromé pěstounské péči v jejich oblasti působnosti. Místní orgán, v jehož obvodu žije dítě v soukromé pěstounské péči, má zákonné povinnosti ve vztahu k tomuto dítěti. Předpisy z roku 2005 ukládají rodičům nebo osobám, které mají rodičovskou odpovědnost, i soukromým pěstounům či jakékoli jiné (přímo či nepřímo) dotčené osobě zajišťující soukromou pěstounskou péči o dítě povinnost vyrozumět místní orgán o navrhovaném či existujícím ujednání o soukromé pěstounské péči. O ujednání o soukromé pěstounské péči by místní orgán měli vyrozumět rovněž pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci a další odborníci, kteří se o takovém ujednání dozví, pokud se neujistí, že místní orgán byl nebo bude o tomto ujednání informován.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

V případě umístění místním orgánem stanoví předpisy z roku 2010 lhůty v procesu plánování péče, nikoli však oznámení rozhodnutí ohledně umístění. Plán péče musí být vyhotoven před prvním umístěním dítěte odpovědným orgánem, nebo není-li to proveditelné, do deseti pracovních dnů od začátku prvního umístění. Musí být přezkoumáván pod dohledem nezávislého kontrolora. Odpovědný orgán musí provést první přezkum případu dítěte do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy se dítě dostane do péče. Druhý přezkum musí být proveden nejvýše tři měsíce od prvního přezkumu a následné přezkumy se musí provádět v intervalech nejvýše šesti měsíců. Přezkumy provádí sociální pracovník dítěte (ustanovený odpovědným orgánem) a je třeba prokázat konzultaci s dítětem a dalšími stranami, včetně pěstounů, školy či mateřské školy dítěte, lékaře nebo případně jiné příslušné osoby.

Předpisy z roku 2005 stanoví lhůtu pro oznámení, posouzení a požadavek, aby se místní orgán průběžně ujišťoval o zajištění a podpoře blaha dětí v soukromé pěstounské péči, které se nacházejí v jeho oblasti působnosti. V souvislosti s oznámením musí osoba, která navrhuje soukromou pěstounskou péči o dítě, oznámit příslušnému místnímu orgánu návrh alespoň šest týdnů přede dnem, k němuž má ujednání o soukromé pěstounské péči začít platit, nebo neprodleně, má-li ujednání nabýt platnosti během šesti týdnů. Jakákoli osoba, včetně rodiče nebo jiné osoby s rodičovskou odpovědností za dítě, která je či není (přímo nebo nepřímo) zapojena do zajišťování soukromé pěstounské péče o dítě, musí o tomto ujednání informovat příslušný místní orgán co nejdříve po jeho přijetí. Místní orgán musí do sedmi dnů od oznámení ujednání toto ujednání o soukromé pěstounské péči ověřit. Místní orgán posoudí ujednání nebo navrhované opatření. Místní orgány poté provedou následné návštěvy. Počet požadovaných návštěv je v intervalu nejvýše šesti týdnů po dobu prvního roku a dvanáct týdnů během druhého roku a v následujících letech.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Podle právních předpisů v Anglii se o pěstounskou rodinu jedná v případě, že místní orgán svěří dítě pěstounovi, kterým je osoba schválená registrovanou organizací pro služby pěstounské péče, a to po posouzení vhodnosti této osoby i vhodnosti její domácnosti pro pěstounskou péči o dítě či mladého člověka, jež převzal do péče stát. Tato organizace může posoudit a schválit každou osobu, kterou považuje za vhodnou. V rámci procesu posuzování uváží organizace potenciální vliv všech členů domácnosti na pěstounskou péči či jejich přispění k pěstounské péči. Očekává se, že všichni členové domácnosti, kteří nebyli schváleni pro pěstounskou péči, podstoupí policejní kontroly, jejichž výsledky mohou ovlivnit posouzení vhodnosti domácnosti.

K soukromé pěstounské péči mimoto podle § 66 zákona o dětech z roku 1989 dochází tehdy, je-li dítěti mladšímu šestnácti let (mladšímu osmnácti let, je-li zdravotně postižené) poskytována péče a bydlení osobou, která není jeho rodičem, osobou s rodičovskou odpovědností k dítěti ani příbuzným (podle definice v § 105 zákona o dětech z roku 1989, tj. soukromým pěstounem nebude prarodič, bratr, sestra, strýc nebo teta (vlastní či nevlastní nebo spříznění sňatkem) či nevlastní rodič) v jejím vlastním domě. Dítě není v soukromé pěstounské péči, pokud osoba, která o ně pečuje, tak činila po dobu kratší než 28 dnů a nemá v úmyslu tak činit déle. Výjimky z této definice jsou uvedeny v dodatku č. 8 zákona o dětech z roku 1989. Není-li mladý člověk zdravotně postižený ve smyslu zákona o dětech z roku 1989, přestane být ve věku šestnácti let v soukromé pěstounské péči, jestliže však pokračuje ujednání o bydlení, pak se i nadále použijí zákonem stanovené pokyny – pokyny ohledně soukromé pěstounské péče k zákonu o náhradní péči o děti z roku 1989 (Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering), neboť ujednání se přemění na neformální péči ze strany rodiny a přátel.

Soukromý pěstoun odpovídá za zajištění každodenní péči o dítě. Rodič bude i nadále nést rodičovskou odpovědnost za dítě. Místní orgán soukromé pěstouny formálně neschvaluje ani neregistruje. Místní orgán však má povinnost přesvědčit se o tom, že je nebo bude uspokojivě zajištěno a podporováno blaho dětí, které jsou nebo budou v soukromé pěstounské péči v jeho oblasti působnosti. Při tomto posouzení musí místní orgán v souladu s předpisy z roku 2005 určit vhodnost všech aspektů ujednání o soukromé pěstounské péči. Není-li místní orgán přesvědčen o tom, že je nebo bude uspokojivě zajištěno či podporováno blaho dítěte v soukromé pěstounské péči, musí přijmout přiměřená opatření k zajištění toho, aby dítě bylo umístěno rodičem (či jinou osobou s rodičovskou odpovědností) nebo příbuzným a posoudit, zda je nutné ve vztahu k dítěti uplatnit některé jiné funkce podle zákona.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Pokud jde o umístění ze strany státu prostřednictvím místního orgánu, pouze v případech, kdy příbuzní prošli procesem posouzení vhodnosti pro pěstounskou péči a skupinou odborníků na pěstounskou péči, kterou svolal poskytovatel služeb pěstounské péče, byli schváleni jako vhodní pěstouni. V Anglii představují přibližně 18 % všech pěstounů pěstouni označení jako „rodina a přátelé“. Tyto osoby jsou posouzeny na základě mírnějšího přístupu, a ačkoli dostávají finanční podporu na úhradu nákladů na péči o dítě nebo děti, neočekává se, že budou pečovat o děti, které nejsou jejich příbuznými. Může se jednat o jakoukoli osobu, která je příbuzným dítěte nebo má k němu určitý vztah.

V případě soukromé pěstounské péče může soukromý pěstoun pocházet z širší rodiny, jako je bratranec či prateta. Osoba, která je příbuzná podle definice příbuzného v zákoně o dětech z roku 1989, tj. prarodič, bratr, sestra, strýc nebo teta (vlastní či nevlastní nebo spříznění sňatkem) nebo nevlastní rodič, se však za soukromého pěstouna nepovažuje. Soukromým pěstounem může být rodinný přítel, rodič přítele dětí nebo jiná osoba, kterou rodina dítěte předtím neznala a která je ochotna převzít dítě do soukromé pěstounské péče. Je třeba zdůraznit, že aby se jednalo o soukromou pěstounskou péči, musí být dítě mladší šestnácti let (mladší osmnácti let, pokud je zdravotně postižené) a musí mu být poskytována péče a bydlení po dobu 28 dnů či déle.

Poslední aktualizace: 02/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.