V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Část VIIIA zákona o dětech z roku 2009 (Children Act 2009) provádí zvláštní postupy a povinnosti ratifikované Haagskou úmluvou z roku 1996. Úmluva samozřejmě umožňuje spolupráci mezi státy v souvislosti s případy, kdy jsou děti umisťovány do alternativní péče na přeshraničním základě, jako je například pěstounská péče či jiná dlouhodobá opatření, pokud nedojde k osvojení.

Konkrétně § 93M zákona o dětech z roku 2009 vyžaduje, aby byla ústřednímu orgánu jiného smluvního státu předložena zpráva, jestliže orgán péče o dítě zamýšlí umístit dítě do jiného smluvního státu (ve smyslu článku 33 úmluvy), nebo aby byl konzultován (v souladu s článkem 56 nařízení Brusel IIa).

Otázka souhlasu, předání a postupů, kterými je třeba se řídit, závisí na okolnostech a současném postavení dítěte. Pokud se například zamýšlené umístění týká dítěte, s ohledem na něž již Nejvyšší soud (Supreme Court) vydal rozhodnutí o umístění do péče, je nutné zahájit u Nejvyššího soudu řízení podle kapitoly IV úmluvy za účelem uznání nebo výkonu tohoto rozhodnutí.

V § 67 zákona o dětech se mimoto stanoví, že nikdo nesmí přemístit dítě z Gibraltaru na základě rozhodnutí o umístění do péče bez písemného souhlasu každé osoby, která nese za dítě rodičovskou odpovědnost (nebo případně povolení Nejvyššího soudu).

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Viz výše.

V § 93K zákona o péči z roku 2009 (Care Act 2009) je stanoveno, že funkce ústředního orgánu podle úmluvy vykonává na Gibraltaru v prvním stupni ministr spravedlnosti.

Pro účely článků 24, 26 a 28 úmluvy zahrnuje odkaz na orgán Nejvyšší soud Gibraltaru.

Pro účely čl. 35 odst. 2 zahrnují odkazy na orgán i orgán péče o dítě.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Pokud jde o žádosti soudu, dodržujeme postupy stanovené v Haagské úmluvě a v soudním řádu pro řízení v rodinných věcech týkajících se dětí (Haagská úmluva z roku 1996) z roku 2011 (Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Zákon o dětech z roku 2009 neobsahuje definici pěstounské rodiny. Zahrnuty jsou definice pěstouna a pěstounské péče.

„Pěstounem“ se rozumí osoba schválená orgánem péče o dítě pro účely pěstounské péče.

„Pěstounskou péčí“ se rozumí péče o dítě vyžadující péči ze strany osoby, která není rodičem, adoptivním rodičem či příbuzným nebo osobou, která nese za dítě jinak rodičovskou odpovědnost.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Neodkazujeme na pěstounskou rodinu, když se jedná o rodinné příslušníky nebo přátele, kteří se starají o děti, což je známo jako umístění v rodině / u přítele, jež se označuje jako umístění u osoby blízké.

Poslední aktualizace: 04/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.