Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Italské právní předpisy v současnosti neobsahují zvláštní pravidla týkající se předchozího postupu konzultace podle čl. 56 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/2003. Podle obecných předpisů však umístění dítěte (tj. umístění u jiných osob než rodičů) vyžaduje účast příslušného justičního orgánu.

Při posuzování umístění dítěte v Itálii podle článku 56 výše zmíněného nařízení se doporučuje konzultovat ohledně potřebných informací či pomoci italský ústřední orgán (Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Autorità centrale, via D. Chiesa 24, 00136 Roma; tel. č. +39 06 6818.8535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Umístění vyžaduje účast justičního orgánu; jelikož neexistují zvláštní pravidla, doporučuje se konzultovat před umístěním italský ústřední orgán. Neexistence vnitrostátních předpisů upravujících přeshraniční umístění znamená, že je nutné, aby italské soudy povolily tato umístění analogicky se systémem péče podle § 4 odst. 2 zákona č. 184 z roku 1983. S ohledem na umístění dítěte v Itálii je proto nezbytná účast italských soudů.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Neexistují zvláštní vnitrostátní předpisy.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Ve vnitrostátních právních předpisech není pojem „pěstounská rodina“, který lze přeložit jako „famiglia affidataria“ v italském právním řádu, definován. Institut je však upraven zákonem č. 184 z roku 1983. Tento zákon definuje „famiglia affidataria“ jako rodinu (dvojice se společnými dětmi či bezdětná dvojice nebo jedna osoba) odpovědnou za péči o dítě, které přišlo o pomoc a ochranu svých biologických rodičů.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Podle vnitrostátních právních předpisů (viz § 2 zákona č. 184 z roku 1983) může být nezletilá osoba, která nemá dočasně vhodné rodinné prostředí, svěřena jiné rodině, případně s dalšími nezletilými, či jedné osobě, nebo komunitě rodinného typu za účelem zajištění jejího blaha, vzdělání a výchovy. Není-li možné umístění do vhodné rodiny, může být dítě přijato do veřejného či soukromého pečovatelského zařízení, přednostně v místě bydliště dítěte. Vzhledem k neexistující definici v právních předpisech se má obecně za to, že pojem „pěstounské rodiny“ odkazuje na jiné osoby než rodiče dítěte. Vnitrostátní právní předpisy nerozlišují v tomto ohledu mezi příbuznými a nepříbuznými osobami. Je-li však dítě odebráno ze své rodiny, musí se soudce nejprve ujistit, zda je možné umístit dítě u jeho příbuzných. Není-li to možné, lze uvážit nepříbuzné osoby.

Poslední aktualizace: 22/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.