Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Před nařízením přeshraničního umístění dítěte je nutno konzultovat s příslušným soudem pro rodinné záležitosti (bāriņtiesa), v jehož obvodu má být dítě umístěno, a je třeba si vyžádat jeho souhlas.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Plán umístění dítěte musí být oznámen Ministerstvu spravedlnosti Lotyšské republiky, které bude ohledně udělení souhlasu komunikovat s příslušným soudem pro rodinné záležitosti.

Souhlas příslušného soudu pro rodinné záležitosti není vyžadován, pokud v době umístění dítěte nejsou jeho rodiče zbaveni práva péče o dítě a pokud toto právo není uděleno jiné osobě.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Ministerstvo spravedlnosti Lotyšské republiky je ústředním kontaktním místem pro vyřizování rozhodnutí o umístění podle článku 56 nařízení a jejich předání příslušnému orgánu v Lotyšsku, který rozhoduje o umístění.

Seznam potřebných dokumentů:

1. informace o právním postavení dítěte a kopie všech příslušných soudních rozhodnutí a jejich překlad do lotyštiny;

2. informace o důvodech odebrání dítěte z rodiny a jejich překlad do lotyštiny;

3. kopie rodného listu dítěte;

4. informace o potřebách dítěte (zdravotní stav, vzdělání, emocionální potřeby a jazyky, které lze používat při komunikaci s dítětem) a jejich překlad do lotyštiny;

5. osvědčení o školní nebo předškolní docházce a zdravotnická dokumentace (lékařská vyšetření, očkování a diagnózy) a jejich překlad do lotyštiny;

6. informace o osobě nebo rodině, u níž má být dítě umístěno.

*Pokud zahraniční orgán neuvedl konkrétní osobu v Lotyšsku, u níž má být dítě umístěno, vzhledem k významu vazeb dítěte k Lotyšsku, pomůže vhodného opatrovníka či pěstounskou rodinu v Lotyšsku vyhledat soud pro rodinné záležitosti.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

V Lotyšsku mohou být děti bez rodičovské péče umístěny do pěstounské rodiny nebo jim může být ustanoven opatrovník.

Pěstounskou rodinou je rodina, která poskytuje sirotkovi nebo dítěti bez rodičovské péče pěstounskou péči do doby, než může být dítě opět svěřeno do péče rodičů, nebo do doby osvojení dítěte či ustanovení opatrovníka dítěti.

Opatrovník přebírá veškerá rodičovská práva a povinnosti a zastupuje dítě v osobních a majetkových záležitostech.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Jako opatrovník dítěte může být ustanoven příbuzný dítěte či osoba, která s ním není v příbuzenském poměru, ale soud pro rodinné záležitosti ji považuje za schopnou plnit povinnosti opatrovníka.

Jako opatrovník dítěte může být ustanoven kterýkoli příbuzný, který je ochoten převzít péči o dítě, má-li schopnosti a vlastnosti potřebné pro plnění úkolů opatrovníka.

Poslední aktualizace: 07/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.