Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

V tomto ohledu je příslušným orgánem jako ústřední orgán pro Maltu určen orgán pro standardy sociální péče (Social Care Standards Authority). Viz odpověď na otázku č. 3.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

V tomto ohledu je příslušným orgánem jako ústřední orgán pro Maltu určen orgán pro standardy sociální péče (Social Care Standards Authority).

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Za účelem registrace přeshraničního umístění na Maltě si musí ústřední orgán dožadujícího státu vyžádat souhlas ústředního orgánu pro Maltu. Žádost je nutné podat orgánu pro standardy sociální péče (Social Care Standards Authority) jakožto maltskému ústřednímu orgánu.

Postup je následující:

Ústřední orgán pro Maltu by měl obdržet řádně vyplněný formulář žádosti, k němuž jsou přiloženy požadované doklady. Tuto žádost by měl podat ústřední orgán dožadujícího státu. Veškeré požadované doklady by měly být zaslány pouze v maltštině či v angličtině.

Po obdržení formuláře žádosti ústřední orgán pro Maltu zjistí, jaký druh umístění se zvažuje.

Ústřední orgán pro Maltu zašle žádost a doklady příslušnému maltskému orgánu, podle okolností daného případu například úřadu pro ochranu děti, Aġenzija Appoġġ. Příslušné orgány ve všech případech posoudí žádosti na základě své odbornosti, přičemž náležitě zohlední tyto aspekty umístění: vzdělávací/pedagogická hlediska, právní podporu, psychosociální/psychiatrické aspekty a bezpečí/ochranu dítěte.

Ústřední orgán pro Maltu bude poté moci sdělit rozhodnutí maltských příslušných orgánů o přeshraničním umístění dítěte ústřednímu orgánu dožadujícího státu. Umístění se nesmí uskutečnit, dokud ústřední orgán pro Maltu neudělí souhlas. Ústřední orgán dožadujícího státu pak ústřednímu orgánu pro Maltu sdělí počáteční datum přeshraničního umístění.

Spolu s žádostmi musí být předloženy tyto doklady:

a)   kopie vnitrostátního průkazu totožnosti / cestovního pasu matky, otce a dětí;

b)   rodný list dítěte (dětí);

c)    prohlášení o svěření dítěte do péče;

d)   jiné písemnosti, jež se považují za vhodné.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

V maltském právním řádu se pojem „pěstounská rodina“ nevyskytuje. V § 2 zákona o pěstounské péči (Foster Care Act) z roku 2007 (kapitola 491 sbírky zákonů Malty) je však „pěstoun“ definován jako „jedna či více osob schválených radou pro pěstounskou péči za účelem výchovy dítěte. Ustanovení § 2 zákona o ochraně nezletilých (alternativní péče) (Minor protection (Alternative Care) Act) (kapitola 602 sbírky zákonů Malty), jenž po vstupu v platnost nahradí zákon o pěstounské péči z roku 2007, definuje obdobně „pěstouna“ jako „jednu či více osob schválených radou pro pěstounskou péči za účelem výchovy nezletilé osoby“.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

V maltském právním řádu se pojem „pěstounská rodina“ nevyskytuje.

Poslední aktualizace: 05/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.