V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Ano – podle článku 26 vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) (dále jen „vyhláška o dětech“) existuje požadavek týkající se zjištění přání a pocitů dítěte, jeho rodičů nebo jiné osoby s rodičovskou odpovědností či jiné příslušné osoby a náležitého zohlednění těchto přání a pocitů při rozhodování o blahu dítěte.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Právní předpisy Severního Irska zpravidla odrážejí zákon o dětech z roku 1989 (Children Act 1989) přijatý v Anglii a Walesu. Existují tři kategorie:

• neformální uspořádání – ujednání mezi rodiči a příbuznými bez zapojení sociálních služeb,

• dobrovolný pobyt – ujednání mezi rodiči a místním orgánem (viz články 21 a 27 vyhlášky o dětech),

• rozhodnutí o umístění do péče – získání tohoto rozhodnutí vyžaduje podání návrhu soudu (viz články 27 a 50 vyhlášky o dětech).

Soukromá ujednání o pěstounské péči jsou podobná jako v Anglii a Walesu (viz informativní přehled pro Anglii a Wales).

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

K usnadnění výměny/poskytování informací v případě umístění dítěte nebo mladého člověka do péče a pro účely průběžného přezkumu je k dispozici soubor formulářů.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Vyhláška o dětech nedefinuje pojem „rodina“. Ve vyhlášce o dětech je definován pojem „pověřený pěstoun“, a to jako umístění do rodiny, u příbuzného či jiné vhodné osoby podle čl. 27 odst. 3 vyhlášky.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

V čl. 27 odst. 2 písm. a) vyhlášky o dětech je povoleno umístění dítěte:

i) v rodině;

ii) u jeho příbuzného nebo

iii) u jakékoli jiné vhodné osoby.

Pojem „příbuzný“ je v čl. 2 odst. 2 vyhlášky o dětech definován tak, že se jím „ve vztahu k dítěti rozumí prarodič, bratr, sestra, strýc nebo teta (ať už vlastní či nevlastní, nebo spříznění sňatkem či na základě registrovaného partnerství), nebo nevlastní rodič“.

Poslední aktualizace: 05/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.