Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky

Ano, u rozhodnutí o umístění nezletilé osoby do pěstounské rodiny nebo pečovatelského zařízení v Portugalsku se vyžaduje konzultace a předchozí souhlas.

Konzultace a předchozí souhlas nejsou nutné, je-li dítě svěřeno osobě s rodinnými vazbami, například prarodičům, strýcům a tetám či starším sourozencům. V těchto případech postačuje, aby orgán, který o umístění rozhoduje, pouze informoval ústřední orgán pro Portugalsko.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Ústředním orgánem pro Portugalsko pro účely nařízení (ES) č. 2201/2003 je:

DGRSP – Generální ředitelství pro reintegraci a vězeňskou službu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Odbor pro právní pomoc a spory (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon (Portugalsko)

Tel. (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mailová adresa: gjc@dgrsp.mj.pt

Internetové stránky

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů)

Fáze řízení o umístění nezletilých osob v Portugalsku podle článku 56 nařízení Brusel IIa

ACP = ústřední orgán pro Portugalsko (Autoridade Central Portuguesa)

První fáze – předchozí souhlas ACP s umístěním

 • žádost o předchozí souhlas podaná ústředním orgánem dožadujícího státu,
 • přezkum předložených písemností a posouzení na základě kritérií a podmínek pro umístění,
 • udělení předchozího souhlasu nebo odmítnutí ze strany ACP,
 • čistě orientační lhůta: jeden až tři měsíce od obdržení veškerých písemností požadovaných k doložení žádosti, podle složitosti případu.

Druhá fáze – prohlášení vykonatelnosti vydané soudem

 • Návrh na uznání a prohlášení vykonatelnosti podává soudu (sekci pro rodinu a nezletilé (Juízo de Família e Menores) v obvodu, kde má bydliště pěstounská rodina či kde se nachází pečovatelské zařízení) pěstounská rodina, rámcová instituce, nebo zařízení, jemuž je dítě svěřeno. K tomuto návrhu musí být připojeny písemnosti dokládající předchozí souhlas ACP a podpůrné doklady uvádějící podrobnosti o umístění: dobu trvání, intervenční plán, prohlášení pěstounské rodiny, že je schopna se finančně podporovat.

Nebo alternativně:

Rozhodnutí/usnesení o umístění vydané správním nebo justičním orgánem v zemi původu je zasláno ACP spolu s dalšími písemnostmi, které obsahují podrobnosti o umístění: dobu trvání, intervenční plán, prohlášení pěstounské rodiny, že je schopna se finančně podporovat.

ACP předá návrh na prohlášení vykonatelnosti opatření úřadu státního zástupce (Ministério Público) u příslušného soudu, kde bude oficiálně podán jménem dítěte.

 • Soud vydá rozhodnutí. V případě prohlášení vykonatelnosti může soud uvést Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social, IP) jako subjekt odpovědný za sledování provádění opatření v Portugalsku.

Třetí fáze – výkon opatření týkajícího se umístění v Portugalsku

 • Jakmile bylo vydáno rozhodnutí o vykonatelnosti, může dítě nebo nezletilá osoba přicestovat do Portugalska a může být zahájeno opatření týkající se umístění.
 • Pokud byl návrh na prohlášení vykonatelnosti zaslán prostřednictvím ACP (a každopádně v případě, že soud informuje ACP o svém rozhodnutí), měl by ACP předat rozhodnutí soudu svému protějšku.
 • Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social, IP) opatření sleduje a vypracovává pravidelné zprávy o provádění opatření, jež jsou zasílány soudu a ACP, pokud to soud nařídí.
 • Případné prodloužení opatření podléhá novému předchozímu souhlasu ze strany ACP, načež následuje zbývající část výše uvedeného postupu.

Pro informaci, seznam písemností, které ACP vyžaduje před povolením umístění dítěte v pěstounské rodině nebo zařízení v Portugalsku, je uveden v angličtině na tomto odkazu.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Článek 12 legislativního nařízení č. 139/2019, který stanoví pravidla pro uplatňování opatření týkajících se pěstounských rodin v Portugalsku, zní takto:

Pěstounskou rodinou může být:

 1. jediná osoba;
 2. dvě sezdané či nesezdané osoby;
 3. dvě či více osob spojených rodinnými vazbami, které žijí ve společné domácnosti.

V případech uvedených v písmenech b) a c) předchozího odstavce je jeden člen pěstounské rodiny osobou odpovědnou za pěstounskou péči.

Osoby uvedené v odstavci 1, kterým je svěřeno do pěstounské péče dítě či nezletilá osoba, nesmí mít s tímto dítětem či nezletilým rodinný vztah.

Článek 6 tohoto legislativního nařízení stanoví, že za řízení systému pěstounských rodin odpovídá Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social, IP) a organizace Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, které spolupracují s rámcovými institucemi určenými vnitrostátními právními předpisy jako zvláštní subjekty sociální solidarity nebo obdobně působícími v oblasti dětí a mládeže, které s Ústavem sociálního zabezpečení uzavřely smlouvy o spolupráci.

V čl. 5 odst. 2 legislativního nařízení je stanoveno, že opatření v oblasti pěstounské péče, o nichž je rozhodnuto v soudním řízení, spravuje a sleduje soud, přičemž za tímto účelem jsou určeny zvláštní týmy podle zákona č. 147/99 o ochraně ohrožených dětí a mládeže.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Nikoli, podle portugalských právních předpisů nezahrnuje pojem „pěstounská rodina“ příbuzné (viz čl. 16 odst. 3 legislativního nařízení č. 139/2019, na něž se odkazuje v odpovědi na předchozí otázku).

Příslušné právní předpisy:

legislativní nařízení č. 139/2019

zákon č. 147/99

Závěrečná poznámka:

Tyto informace nejsou pro portugalské kontaktní místo, soudy nebo jiné subjekty či osoby, které do nich nahlížejí, závazné. Navzdory péči věnované vypracování těchto informací je vždy nutné prostudovat platné právní předpisy.

Poslední aktualizace: 27/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.