V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Vnitrostátní právní předpisy týkající se péče o dítě ze strany příbuzného (příbuzenská péče)

Existuje několik právních cest, jak mohou o skotské dítě pečovat příbuzní. Jedná se o:

a. Neformální ujednání.

O dítě může pečovat příbuzný nebo přítel (příbuzná pečující osoba) na základě dohody mezi rodičem a příbuznou pečující osobou bez souhlasu či vědomí členského státu. Tento příbuzný se může nacházet ve Skotsku či jinde.

b. Umístění dítěte místním orgánem odpovědným za dítě (podle § 25 skotského zákona o dětech z roku 1995 (Children (Scotland) Act 1995)).

Jestliže neexistuje osoba schopná pečovat o dítě nebo souhlas rodičů s péčí o dítě poskytovanou členským státem, musí místní orgán odpovědný za blaho dítěte posoudit potřeby dítěte a zohlednit názory zúčastněných osob, včetně příbuzného nebo přítele (příbuzné pečující osoby) a dítěte, před tím, než vyhotoví plány týkající se dítěte, a vyžaduje se písemná dohoda mezi pečující osobou a místním orgánem. Provádějí se minimálně policejní a zdravotní kontroly.

C. Rozhodnutí po vyslechnutí dítěte. (Skotský zákon o slyšeních dětí z roku 2011(Children’s Hearings (Scotland) Act 2011)).

Po výslechu dítěte bude určen místní orgán odpovědný za dítě. Obvykle to je místní orgán, v jehož obvodu dítě žije. Rodiče a další osoby s rodičovskými povinnostmi mají právo zúčastnit se slyšení. Mohou se jej zúčastnit i jiní blízcí příbuzní.

Dítě může být předáno k výslechu, na jehož základě bude přijato rozhodnutí o tom, kde má dítě pobývat. U Sheriff Court lze podat opravný prostředek. Je-li rozhodnuto o umístění dítěte u příbuzného, musí se pečující osoba a její majetek považovat za vhodné a pečující osoba musí s péčí o dítě souhlasit.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Posouzení příbuzné pečující osoby přísluší místnímu orgánu odpovědnému za dítě. Pokud příbuzný žije v místě nacházejícím se v působnosti jiného místního orgánu, může být toto posouzení provedeno ve spolupráci s místním orgánem, v jehož obvodu pečující osoba žije, pakliže se na tom místní orgány dohodnou.

Místní orgán odpovědný za dítě ověří vhodnost příbuzného a odpovídá i nadále za zajištění jeho vhodnosti. To může vyžadovat, aby místní orgán odpovědný za dítě navštívil příbuzného více než jednou a/nebo se s ohledem na příslušné informace může spolehnout na místní orgán, v jehož obvodu příbuzný pobývá. Je nezbytné, aby oba místní orgány úzce komunikovaly s cílem zajistit důkladné posouzení.

Existuje riziko, že je-li posouzení zkráceno, umístění selže a nebude odpovídat potřebám dítěte. Komplexní posouzení je nezbytné rovněž k zajištěno toho, že dítě a příbuzný mají náležitou podporu, jakmile se dítě přestěhuje ke svému příbuznému. Tak by tomu bylo i v případě rozhodnutí o přemístění dítěte do jiné země.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Skotské předpisy o dětech v péči z roku 2009 (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) v pravidle č. 11 stanoví obecné zásady, kterými se musí místní orgány řídit.

Místní orgán nesmí umístit dítě u příbuzné pečující osoby, pokud se nepřesvědčí, že:

a) umístění je v nejlepším zájmu dítěte;

b) umístění dítěte u této příbuzné pečující osoby je v nejlepším zájmu dítěte;

c) na základě posouzení uvedeného v pravidle č. 10 odst. 3 je tato příbuzná pečující osoba vhodná pro péči o dítě;

d) jsou zohledněny všechny informace, které jsou k dispozici a které jsou relevantní pro plnění jeho povinností podle § 17 odst. 1 až 5 zákona z roku 1995;

e) příbuzná pečující osoba uzavřela s místním orgánem písemnou dohodu podle pravidla č. 12 a

f) příbuzná pečující osoba uzavřela s místním orgánem písemnou dohodu ohledně záležitostí uvedených v dodatku č. 4.

Pro účely postupu posuzování se v případě krátkodobých rozhodnutí provádějí minimálně policejní a zdravotní kontroly a v případě dlouhodobějších rozhodnutí na dobu až jednoho roku provádí místní orgán odpovědný za dítě úplné posouzení. Hodnocení zahrnuje posouzení vhodnosti pečující osoby pro péči o dítě, a to vhodnosti samotných těchto osob i vhodnosti jejich bydliště pro péči o dítě.

Model posuzování v případě příbuzenské péče by měl jednoznačně zohlednit potřeby dítěte spolu se schopností příbuzné pečující osoby tyto potřeby uspokojit. Posouzení by jako takové mělo být spojeno s přezkumem původních opatření v těchto lhůtách:

• po třech dnech,

• za šest týdnů,

• provedení posouzení příbuzné pečující osoby při přezkumu dítěte za 4,5 měsíce.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Pěstounskou rodinou je ve Skotsku rodina, která zahrnuje alespoň jednu dospělou osobu, jež byla najata, schválena a registrována jako vhodná pečující osoba pro dítě v péči místním orgánem, soukromou nebo dobrovolnou organizací pro pěstounskou péči, jež jsou zaregistrovány u inspektorátu péče (Care Inspectorate) a jsou každoročně kontrolovány na základě vnitrostátních standardů péče.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Nikoli. Ve Skotsku to bude definováno jako ujednání o „příbuzenské péči“. Příbuznou pečující osobu je ve Skotsku:

i) osoba, která je pokrevním příbuzným dítěte nebo je s ním spřízněna sňatkem či na základě registrovaného partnerství – bez omezení týkajících se blízkosti tohoto příbuzenského vztahu;

ii) osoba, kterou dítě zná a k níž již má vztah. To může zahrnovat blízké přátele nebo osoby, které dítě dobře znají prostřednictvím pravidelného kontaktu a které lze považovat za součást sítě dítěte.

Příbuzný není omezen na žádnou skupinu nebo kategorii.

Poslední aktualizace: 03/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.