Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Ano, má-li být dítě umístěno do pěstounské péče, je zapotřebí souhlas. Pokud je ústřední orgán pro článek 56, kterým je Centrum mezinárodněprávní ochrany dětí a mládeže (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, dále jen „centrum“), požádán o udělení souhlasu s přeshraničním umístěním dítěte, konzultuje toto umístění vždy s orgánem sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPODaSK“), kterým je Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, dále jen „ústředí“).

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Centrum je vázáno odborným doporučením ústředí.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Centrum si vyžádá dostatečné informace a související dokumentaci týkající se řízení a poté konzultuje umístění s ústředím. V případě umístění dítěte do zařízení péče o dítě je zvláštní úlohou ústředí zabezpečení místa pro dítě ve vhodném zařízení péče o děti na území Slovenské republiky.

Ústředí poté poskytne centru doporučení v konkrétním případě, a pokud má být dítě umístěno do zařízení péče o dítě, rovněž o místě v konkrétním zařízení péče o dítě.

Centrum zpravidla požaduje informace a písemnosti týkající se soudního řízení, existujících soudních rozhodnutí, rodinných příslušníků dítěte, důvody navrhovaného umístění, zprávy od psychologů či sociálních pracovníků a případně jiná vyjádření odborníků.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

V zákoně č. 36/2005 o rodině je stanoveno, že pokud rodiče nezajišťují nebo nemohou zajistit osobní péči o nezletilé dítě a pokud je to v zájmu nezletilého dítěte, může soud rozhodnout o jeho svěření do pěstounské péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené předpoklady (dále jen „pěstoun“). Pěstoun je povinen vykonávat osobní péči o nezletilé dítě ve stejném rozsahu, v jakém ji vykonávají rodiče. Pěstoun má právo zastupovat nezletilé dítě a spravovat jeho majetek pouze v běžných záležitostech. Po dobu pěstounské péče vykonávají rodiče nezletilého dítěte svá rodičovská práva a povinnosti pouze v rozsahu, v jakém nepatří pěstounovi. Pokud pěstoun předpokládá, že rozhodnutí zákonného zástupce nezletilého dítěte v podstatných záležitostech není v souladu se zájmem nezletilého dítěte, může se domáhat, aby tento soulad u konkrétního rozhodnutí zákonného zástupce přezkoumal soud. Rodiče mají rovněž právo stýkat se s nezletilým dítětem, které bylo svěřeno do pěstounské péče. Pokud se s pěstounem nedohodnou na výkonu tohoto práva, rozhodne na návrh některého z rodičů nebo pěstouna soud. Soud při rozhodování o svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče určí rodičům nebo jiným fyzickým osobám povinným poskytovat nezletilému dítěti výživné rozsah jejich vyživovací povinnosti a současně jim uloží povinnost poukazovat výživné orgánu sociálněprávní ochrany dětí.

Kromě výše uvedené pěstounské péče zná právní řád Slovenské republiky i jinou formu náhradní péče – tzv. náhradní osobní péči („náhradná osobná starostlivosť“), která se však nepovažuje za pěstounskou péči. Při svěření nezletilého dítěte do náhradní osobní péče upřednostní soud především příbuzného nezletilého dítěte, pokud splňuje stanovené předpoklady.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Při posuzování pěstouna není příbuzenství či stupeň příbuzenství podstatný. Nelze však vyloučit, že i dítě v příbuzenském vztahu bude v pěstounské péči, pokud pěstoun splňuje zákonné předpoklady, pojem pěstounská péče proto může, ale nemusí zahrnovat i příbuzné.

Poslední aktualizace: 22/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.