Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

Veškerá umístění dětí jinde než doma podléhají předchozí konzultaci a souhlasu. Má-li být dítě umístěno u rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, předchozí konzultace a souhlas nejsou nutné.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Sociální orgán v obci, kde má být dítě umístěno.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Nezbytným předpokladem pro udělení souhlasu je posouzení provedené radou pro sociální zabezpečení (socialnämnden), jež musí dospět k závěru, že umístění je v nejlepším zájmu dítěte. Výchozím bodem při posuzování toho, zda je umístění v nejlepším zájmu dítěte, či nikoli, by měl být vztah dítěte ke Švédsku, například to, zda má dítě sociální kontakty s rodiči či příbuznými ve Švédsku nebo zda je jeho národnostní či kulturní prostředí ve Švédsku. Totéž platí obdobně pro umístění v zahraničí. Dalším požadavkem pro udělení souhlasu s umístěním ve Švédsku nebo rozhodnutí o umístění v zahraničí je zjištění názoru dítěte na umístění, je-li to možné. Souhlas rady pro sociální zabezpečení je mimoto podmíněn tím, že s opatřením souhlasí opatrovník dítěte nebo v případě dítěte, které dosáhlo věku patnácti let, samotné dítě. Před udělením souhlasu je nutno prověřit podmínky konkrétní domácnosti a podmínky péče v ní a dítě musí mít povolení k pobytu, vyžaduje-li se takové povolení.

Rada pro sociální zabezpečení by měla provést šetření s ohledem na možný souhlas rychle a dokončit je nejdéle do čtyř měsíců. Existují-li k tomu zvláštní důvody, lze šetření o určitou dobu prodloužit. Za účelem provedení šetření musí zahraniční orgán ve spisu uvést, které konkrétní domácnosti se žádost o umístění týká.

Rady pro sociální zabezpečení schvalující umístění ve Švédsku neodpovídají za náklady vzniklé v souvislosti s umístěním, například životní náklady dítěte nebo poplatky pěstounského domova.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Pojem „pěstounská rodina“ (fosterfamilj) ve švédských právních předpisech neexistuje. Děti však mohou být umístěny do pěstounského domova (familjehem). V kapitole 3 § 2 nařízení o sociálních službách (2001:937) je „pěstounský domov“ (Socialtjänstförordningen) definován jako konkrétní domácnost, která jménem rady pro sociální zabezpečení přebírá děti do stálé péče a výchovy nebo dospělé osoby do péče a která není provozován profesionálně.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Švédský pojem „pěstounský domov“ (familjehem) zahrnuje veškeré příbuzné dítěte. V případě umístění do konkrétní domácnosti patřící jednomu z rodičů dítěte či jiné osobě, jíž bylo dítě svěřeno do péče, se však nevyžaduje souhlas nebo zvláštní rozhodnutí rady pro sociální zabezpečení ohledně péče.

Poslední aktualizace: 27/07/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.