Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser

1. Flytning til udlandet (relocation)

Deler to personer forældremyndigheden, skal de i princippet også handle efter fælles overenskomst med hensyn til fastlæggelsen af bopælen. Dette samtykkeprincip finder ubegrænset anvendelse, dvs. også i tilfælde, hvor barnet flytter inden for Østrig, og under alle omstændigheder hvis flytningen indebærer en væsentlig livsforandring. Det kræver også og navnlig den anden forælders samtykke eller rettens godkendelse, hvis flytningen sker til udlandet. I sin beslutning skal retten tage hensyn til såvel barnets tarv som forældrenes interesser.

Det fremgår af ordlyden af ABGB's § 162, stk. 2, at hvis en forælder ved en retsafgørelse eller en aftale er blevet betroet hovedforsørgelsen, har han eller hun eneret til at bestemme bopælen. Der gælder derfor ikke et krav om samtykke til flytningen (inden for Østrig).

Det følger imidlertid af retspraksis, at selv i det foreliggende tilfælde skal denne forælder, hvis barnets flytning betragtes som et væsentligt spørgsmål, underrette den anden forælder og tage hensyn til barnets tarv. Desuden må flytningen af bopælen ikke i væsentlig grad hindre den anden forælders udøvelse af forældremyndigheden. Denne begrænsning gælder navnlig i forbindelse med flytninger til udlandet.

Det samme gælder for plejeforældre, der har forældremyndigheden. Dette forekommer dog sjældent i praksis, og for det meste ligger ansvaret hos børne- og ungdomsforsorgen (Youth Welfare Authority).

2. Anbringelse på en institution eller hos plejeforældre

Anbringelse med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden (oftest forældrene) kræver ingen yderligere procedure. Anbringelse uden samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden er derimod genstand for efterfølgende domstolsprøvelse som en hasteforanstaltning i lovens forstand.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Se spørgsmål 1.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger)

Høringer fremsendes via centralmyndigheden til den kompetente domstol eller den ansvarlige børne- og ungdomsforsorg (Youth Welfare Authority). Følgende betingelser gælder, hvis det kompetente organ er en børne- og ungdomsforsorg (Youth Welfare Authority):


Betingelser

Nødvendig dokumentation

Magistrat der Stadt Wien

Amt für Jugend und Familie

Gruppe Recht

Rüdengasse 11

1030 Wien

 • Fremme af barnets tarv
 • Tilsagn fra den anmodende myndighed om at afholde omkostningerne

Henvisning til § 46 i IntFamRVG

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung

Direktion Gesellschaft, Soziales und

Sundhed

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Fremme af barnets tarv
 • Tilsagn om at afholde omkostningerne
 • Eksisterende plejeplads
 • Godkendelse fra den konkrete afdeling
 • På forhånd afklaret opholdsstatus
 • Klar ansvarsfordeling mellem den anmodende medlemsstat (type, omfang og betaling) og anmodede medlemsstat (tilsyn med afdelingen)
 • Den anmodende myndigheds anerkendelse af Oberösterreichs faglige standard
 • Angivelse af den kompetente myndighed i den anmodende medlemsstat + ansvarlig kontaktperson
 • Afdeling, hvor den mindreårige skal anbringes (adresse)
 • Faktablad om den mindreårige, forældre, søskende, indehavere af forældremyndigheden
 • Liste over bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Arten af og begrundelsen for den foreslåede anbringelse
 • Undersøgelsesresultater, diagnoser, rapporter, ekspertudtalelser
 • Referat af høringen af den mindreårige
 • Præsentation af de biologiske forældres kontaktrettigheder
 • Erklæring om samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden
 • Dokumentation for sygeforsikring eller eksisterende socialsikringsdækning

Amt der Salzburger Landesregierung

Referat Kinder- und Jugendhilfe

Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

 • Afdelingens accept
 • Den anmodende myndigheds skriftlige samtykke til at afholde omkostningerne
 • Samtykke fra plejepersonen og den lokale børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) i tilfælde af anbringelse
 • Angivelse af den kompetente myndighed i den anmodende medlemsstat + ansvarlig kontaktperson
 • Afdeling, hvor den mindreårige skal anbringes (adresse, kontaktoplysninger)
 • Faktablad om den mindreårige, forældre, søskende, indehavere af forældremyndigheden
 • Liste over bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Oplysninger om årsagerne til den foreslåede anbringelse, herunder sygehistorik og en beskrivelse af problemet
 • Medicinske/psykiatriske undersøgelsesresultater, diagnoser, ekspertudtalelser
 • Referat af høringen af den mindreårige
 • Præsentation af de biologiske forældres kontaktrettigheder
 • Erklæring om samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden
 • Retsafgørelser
 • Formular E109 (dokumentation for sygeforsikring) eller eksisterende socialsikringsdækning
 • Kopi af den mindreåriges e-card
 • Dato for anbringelsen og planlagt varighed

Amt der Steiermärkischen

Landesregierung

A11 Fachabteilung – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe, Bereich Recht und Gewaltschutz

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz

abteilung11@stmk.gv.at

 • Fremme af barnets tarv
 • Den anmodende medlemsstats samtykke til at afholde omkostningerne
 • Samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden
 • Retsafgørelser
 • Medicinske undersøgelsesresultater
 • Overdragelsesrapport fra den kompetente anmodende myndighed (historik, den nuværende sociale og familiemæssige situation, beskrivelse af problemer og ressourcer, diagnose og prognoser fra socialarbejdere, opfyldelse af mål, sammenfattende vurdering)

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Kinder und Jugendhilfe

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

 • Den anmodende medlemsstats samtykke til at afholde omkostningerne
 • Afdelingens godkendelse
 • Bistandsplan samt sygehistorik og en beskrivelse af problemet er af afgørende betydning:

- data vedrørende den mindreårige

- data vedrørende forældrene

- data vedrørende søskende

- angivelse af omsorgsperson

- tidligere ydet bistand

 • eventuelle rapporter, psykologiske udtalelser osv.
 • skriftligt samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden
 • den mindreåriges påviselige samtykke til anbringelsen — medmindre en høring forekommer uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller modenhed (undersøgelsesresultat)
 • dokumentation for den mindreåriges sygeforsikring
 • kopi af den mindreåriges pas
 • afdelingens skriftlige godkendelse af anbringelsen
 • begrundelser:

- årsag til valget af den specifikke afdeling

- i givet fald begrundelse for, at bistanden haster

 • dato for påbegyndelsen og den planlagte varighed af bistanden
 • den mindreåriges udsigter efter hjemkomsten

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
Römerstraße 15
6901 Bregenz

Abteilung Soziales und Integration

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Afdelingens/plejefamiliens accept
 • Tilsagn om at afholde omkostningerne
 • Ansvarlig anmodende myndighed og kontaktoplysninger
 • Ønsket afdeling/plejefamilie (adresse)
 • Data vedrørende den mindreårige og forældrene
 • Afgørelse om forældremyndighed med tilføjelse af: Med anbringelsen af ... i ... overdrages plejen og opdragelsen til afdelingen/plejefamilien.
 • Bistand, der indtil videre er ydet i forbindelse med opdragelsen
 • Årsager til anbringelsen Aftale om bistandsplan Udsigter
 • Børne- og ungdomspsykiatriske undersøgelsesresultater/diagnoser/psykologiske

udtalelser

 • Høring af den mindreårige
 • Samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden
 • Dokumentation for sygeforsikring

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Gruppe Gesundheit und Soziales

Abteilung Jugendwohlfahrt

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten

 • Fremme af barnets tarv/en kontaktperson med ansvar for barnets tarv i Niederösterreich
 • Skriftlig erklæring vedrørende afholdelse af omkostningerne
 • Passende plejeplads
 • Godkendelse fra den konkrete afdeling
 • Anerkendelse af Niederösterreichs faglige standard
 • Den anbringende myndigheds jævnlige kontrol af bistandsplanen samt opdragelsesmæssige mål
 • Angivelse af en kontaktperson i tilfælde af nødvendig afslutning af tiltaget
 • Aktuelle rapporter om fysisk, emotionel, social, skolemæssig/erhvervsmæssig udvikling
 • Aktuelle medicinske undersøgelsesresultater
 • Kopi af den mindreåriges nødvendige dokumenter, e-card
 • Oplysninger om behandlinger med lægemidler
 • Bistandsplan, herunder bistand, der indtil videre er blevet ydet
 • Beskrivelse af problemet, social og psykologisk diagnosticering, fastlæggelse af mål, tiltagets varighed og udsigter
 • Referat af høringen af den mindreårige vedrørende det planlagte tiltag
 • Skriftligt samtykke fra omsorgspersonen
 • Aftale vedrørende bestemmelsen af eventuel besøgskontakt

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales,

Gesundheit, Familie, Sport

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt

 • Fremme af barnets tarv
 • Tilsagn om at afholde omkostningerne
 • Godkendelse fra afdelingen/plejepersonen
 • Oplysninger vedrørende den ansvarlige myndighed og kompetenceerklæring
 • Data vedrørende den mindreårige
 • Oplysninger om problemstillingen (årsag til anbringelsen, mål, undersøgelsesresultater, ekspertudtalelser, attester, retsafgørelser)
 • Samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Begrebet plejeforælder (Pflegeeltern) bruges i henhold til østrigsk ret i to forskellige sammenhænge. For så vidt angår forældreansvaret er plejeforældre personer, der helt eller delvis tager sig af barnets pleje og opdragelse, og med hvem der består eller skal etableres et forhold, der minder om forholdet mellem biologiske forældre og børn (ABGB's § 184). Betingelserne og kontrolmulighederne for, hvilke personer (eller par) børne- og ungdomsforsorgen (Youth Welfare Authorities) (udelukkende) kan overdrage plejen og opdragelsen (care and upbringing) til, er fastsat i de ni delstaters delstavslove.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Begrebet plejeforælder er bevidst meget bredt i den østrigske retsorden. Bortset fra bedsteforældre, der har en særlig status i henhold til bl.a. ABGB's § 178, kan enhver (anden) slægtning fungere som plejeforælder, hvis vedkommende faktisk (helt eller delvist) tager sig af barnets pleje og opdragelse internt og i det mindste har til hensigt at etablere et forhold, der minder om forholdet mellem biologiske forældre og børn. Det reguleres i de ni delstaters delstatslove, hvorvidt sådanne personer er underlagt børne- og ungdomsforsorgens tilsyn (Youth Welfare Authorities). I de fleste tilfælde er nære slægtninge såsom bedsteforældre og forældres søskende undtaget fra dette tilsyn.

Sidste opdatering: 28/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.