Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

I praksis skal den centrale myndighed informeres om mulighederne for at anbringe et barn hos den kompetente lokale myndighed med henblik på social og retlig beskyttelse af børnene.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Den centrale myndighed giver sit samtykke efter høring af den kompetente lokale myndighed med henblik på social og retlig beskyttelse af børnene. Samtykket gives uformelt i form af en skriftlig udtalelse fra den centrale myndighed.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Den centrale myndighed kontakter den kompetente lokale myndighed for social og retlig beskyttelse af børn (et organ under kommunen med udvidede beføjelser), som afgør, om og hvor barnet kan anbringes (vurdering af plejeforældrenes og institutionernes kapacitet).

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Hvis ingen af forældrene personligt kan tage sig af barnet, kan retten overdrage det til en værge (hvis forældrene er fritaget for forældreansvaret, hvis deres forældreansvar er begrænset, eller hvis begge forældre er afgået ved døden) eller til en plejeforælder, eller det kan overdrages til en "anden person". Plejeforælderen og værgen har ret til at modtage klart definerede sociale ydelser. Den "anden person" er ikke berettiget til sådanne ydelser.

Plejeforælderen har pligt og ret til personligt at tage sig af barnet. Med henblik på barnets opdragelse udøver plejeforælderen en forælders pligter og rettigheder på passende vis. Plejeforælderen har pligt og ret til kun at træffe afgørelse om barnets almindelige forhold, at repræsentere barnet i disse forhold og at forvalte barnets aktiver. Plejeforælderen har pligt til at oplyse barnets forældre om væsentlige spørgsmål, der vedrører barnet. Hvis omstændighederne kræver det, fastlægger retten plejeforælderens øvrige pligter og rettigheder.

Hvis der ikke er mulighed for nogen af disse plejeordninger, kan retten kræve barnet anbragt på en institution.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Ja, mange af plejeforældrene i Tjekkiet er nære slægtninge til barnet. Den tjekkiske lovgivning indeholder ingen bestemmelser vedrørende graden af slægtskab eller andre begrænsninger med hensyn til plejefamilien.

Sidste opdatering: 28/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.