På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Når staten via den lokale myndighed skal anbringe et barn, skal det foregå i overensstemmelse med Children Act 1989. Det vil enten være i henhold til section 20, som kræver, at den lokale myndighed skal tage sig af et barn under visse omstændigheder, eller ved en anbringelseskendelse truffet af en domstol i henhold til section 31. Hensynet til barnets tarv er det primære ved alle afgørelser om anbringelse, der træffes af de lokale myndigheder i henhold til engelsk lov. The Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010 (i det følgende benævnt "2010 Regulations") bestemmer, at for børn, der anbringes hos eller er i den lokale myndigheds varetægt, bør plejeplanen, så vidt det er praktisk muligt, aftales mellem den ansvarlige myndighed og barnets forælder og/eller enhver anden person, som ikke er barnets forælder, men som har forældreansvar over for barnet, eller hvis en sådan person ikke findes, den person, der tog sig af barnet, umiddelbart inden den ansvarlige myndighed gennemførte anbringelsen af barnet. For børn på 16 år eller derover, der accepterer at blive anbragt af den lokale myndighed, kræves det i 2010 Regulations, at plejeplanen aftales med barnet selv.

Hvad angår ordninger, der er i overensstemmelse med definitionen af privat pleje, skal den lokale myndighed afgøre, om barnets tarv vil blive sikret og fremmet på tilfredsstillende vis, og vurdere, om alle aspekter af den private plejeordning er i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til section 67 i Children Act 1989. For at sikre dette bestemmes det i The Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005 ("2005 Regulations"), at den lokale myndighed underrettes om ordningen af den private plejeforælder mindst 6 uger forud for påbegyndelsen af ordningen, men at den lokale myndighed skal underrettes umiddelbart, hvis ordningen skal påbegyndes inden for 6 uger. Enhver person, der er involveret i den private pleje af barnet, bør underrette den lokale myndighed, så hurtigt som muligt efter at ordningen er aftalt. Den lokale myndighed skal besøge husstanden og tale med den foreslåede private plejefamilie, medlemmer af husstanden og barnet selv og eventuelt besøge og tale med barnets forældre og alle andre, der har forældreansvar over for barnet. De lokale myndigheder skal i videst muligt omfang undersøge de forskellige detaljer, som er omhandlet i bilagene til 2005 Regulations.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Når et barn anbringes af en lokal myndighed skal høring og samtykke ske i overensstemmelse med section 20 i Children Act 1989, dvs. anbringelsen skal aftales med forældrene eller andre med forældreansvar over for barnet, og hvis kriterierne for barnets anbringelse er opfyldt. Alternativt kan barnet anbringes af en lokal myndighed i henhold til en anbringelseskendelse afsagt af retten. I begge tilfælde skal den lokale myndighed overholde Children Act 1989 og navnlig 2010 Regulations. Den lokale myndighed skal, så vidt det med rimelighed er praktisk muligt, søge at nå til enighed om plejeplanen med barnets forældre eller enhver anden person, der har forældreansvar over for barnet, og, hvor det er relevant i betragtning af barnets alder, med barnet. I plejeplanen beskrives det, hvordan den lokale myndighed vil opfylde barnets behov.

Når der er tale om en privat plejeordning, bliver den private plejeforælder ansvarlig for den daglige pasning af barnet på en måde, der fremmer og beskytter barnets trivsel. Det overordnede ansvar for at beskytte og fremme trivslen for børn, der er i privat pleje, ligger fortsat hos forælderen eller en anden person med forældreansvar. De lokale myndigheder foretager ikke nogen formel godkendelse eller registrering af private plejeforældre. Det er imidlertid de lokale myndigheders opgave at sikre sig, at trivslen for børn, der er anbragt i eller skal anbringes i privat pleje inden for deres område, er eller vil blive sikret og fremmet på tilfredsstillende vis. Det er den lokale myndighed, inden for hvis område barnet har bopæl, som har de retlige forpligtelser med hensyn til det pågældende barn. 2005 Regulations pålægger forældrene eller den person, der har forældremyndigheden, samt den private plejefamilie og andre, der er involveret (enten direkte eller indirekte) i at sørge for, at barnet kommer i privat pleje, at oplyse den lokale myndighed om en foreslået eller eksisterende privat plejeordning. Endvidere bør fagfolk inden for uddannelses- eller sundhedsområdet også underrette den lokale myndighed om en privat plejeordning, som de får kendskab til, hvis de ikke finder det godtgjort, at den lokale myndighed er blevet eller vil blive underrettet om denne ordning.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Når en lokal myndighed forestår anbringelsen, fastsætter 2010 Regulations tidsfrister vedrørende planlægningsprocessen for anbringelsen, men ikke for meddelelsen af beslutningen om anbringelse. Plejeplanen skal udarbejdes, inden barnet anbringes af den ansvarlige myndighed første gang, eller, hvis dette ikke er muligt, senest 10 arbejdsdage efter starten på den første anbringelse. Den uafhængige tilsynsførende fører tilsyn med planen. Den ansvarlige myndighed skal første gang gennemgå barnets sag senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor barnet anbringes. Den anden kontrol skal foretages senest tre måneder efter den første, og efterfølgende kontroller skal foretages med højst seks måneders mellemrum. Kontrollen udføres af barnets socialarbejder (udpeget af den ansvarlige myndighed) og bør omfatte høring af barnet og andre parter, herunder plejeforældre, barnets skole eller børnehave, den praktiserende læge eller andre relevante personer.

2005 Regulations fastsætter tidspunktet for meddelelse, vurdering og det fortsatte krav om, at en lokal myndighed skal sikre sig, at trivslen for børn, der er anbragt i privat pleje i deres område, sikres og fremmes. Med hensyn til underretning skal en person, der agter at tage imod et barn i privat pleje, underrette den relevante lokale myndighed om ordningen mindst seks uger forud for den dato, hvor den private plejeordning skal begynde, eller umiddelbart, hvis ordningen påbegyndes inden for seks uger. Endvidere skal enhver person, herunder en forælder eller en anden person med forældreansvar over for et barn, som er eller ikke er involveret (direkte eller indirekte) i at sørge for, at barnet anbringes i privat pleje, underrette den relevante lokale myndighed om ordningen, hurtigst muligt efter at ordningen er aftalt. Den lokale myndighed skal besøge de private plejeordninger senest 7 dage efter at være blevet underrettet om ordningen. Den lokale myndighed vurderer ordningen eller den påtænkte ordning. De lokale myndigheder vil derefter aflægge opfølgende besøg. Antallet af krævede besøg sker med højst seks ugers mellemrum i det første år og tolv uger i ordningens andet år og de efterfølgende år.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

I henhold til lovgivningen i England er der tale om en plejefamilie, når en lokal myndighed anbringer et barn hos en plejeforælder, der er godkendt af en registreret familieplejeorganisation, efter en vurdering af, hvorvidt vedkommende personligt og husstanden er egnet til at passe et barn eller en ung, som er i statens varetægt. En organisation kan vurdere og godkende enhver person, som de anser for at være egnet. Som led i vurderingsprocessen skal organisationen tage hensyn til den potentielle virkning af eller bidrag til plejen fra alle medlemmer af husstanden. Eventuelle medlemmer af husstanden, som ikke er godkendt til at stå for plejen, forventes at gennemgå politikontroller, og resultaterne af disse kan påvirke vurderingen af husstandens egnethed.

Endvidere finder privat pasning sted i henhold til section 66 i Children Act 1989, når et barn under 16 år (under 18 år, hvis barnet er handicappet) passes og anbringes hos en person, der ikke er forælder, en person, som har forældreansvar over for barnet, eller en slægtning (som defineret i section 105 i Children Act 1989 — dvs. en bedsteforælder, bror, søster, onkel eller tante (uanset om det er hel- eller halvsøskende eller gennem ægteskab), eller en stedforælder vil ikke være en privat plejeforælder) i vedkommendes eget hjem. Et barn er ikke i privat pleje, hvis den person, der tager sig af barnet, har gjort dette i mindre end 28 dage og ikke agter at gøre det i længere tid. Schedule 8 til Children Act 1989 indeholder undtagelser fra denne definition. Medmindre den unge er handicappet, jf. Children Act 1989, vil den unge ophøre med at være i privat pleje, når han/hun fylder 16 år, men hvis plejeordningen fortsætter, vil den lovpligtige vejledning — Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering — fortsat finde anvendelse, da ordningen herefter vil blive betragtet som uformel pleje hos familie og venner.

Den private plejeforælder bliver ansvarlig for den daglige pasning af barnet. Forældrene vil fortsat have forældreansvar over for barnet. Den lokale myndighed foretager ikke nogen formel godkendelse eller registrering af en privat plejefamilie. Det påhviler imidlertid den lokale myndighed, hvor barnet bor, at sikre sig, at trivslen for børn, der er anbragt i eller skal anbringes i privat pleje inden for dens område, beskyttes og fremmes eller vil blive det. I forbindelse med denne vurdering skal den lokale myndighed vurdere egnetheden af alle aspekter af den private plejeordning i overensstemmelse med 2005 Regulations. Hvis den lokale myndighed ikke er overbevist om, at det anbragte barns trivsel er eller vil blive sikret eller fremmet på tilfredsstillende vis, skal den tage rimelige skridt til at sikre, at barnet anbringes hos sin forælder (eller en anden person med forældreansvar) eller slægtning, og vurdere, om den skal udøve nogle af sine funktioner i henhold til loven for så vidt angår barnet.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Når staten står for anbringelsen via den lokale myndighed, men kun under omstændigheder, hvor slægtninge har gennemgået vurderingsproceduren som plejeforældre og er blevet godkendt som egnede plejeforældre af et panel indkaldt af en udbyder af familiepleje. De betegnes som "familie og venner" som plejeforældre og udgør omkring 18 % af alle plejeforældre i England. De vurderes mere lempeligt, og selv om de modtager økonomisk støtte som bidrag til udgifterne til pasning af barnet eller børnene, forventes de ikke at tage imod børn uden for familien. Der kan være tale om enhver, der er beslægtet med eller har en forbindelse til barnet.

I forbindelse med privat familiepleje kan plejeforælderen komme fra den udvidede familie, f.eks. en fætter eller grandtante. En person, der er slægtning i henhold til definitionen af en slægtning i Children Act 1989, dvs. en bedsteforælder, bror, søster, onkel eller tante (enten hel- eller halvsøskende eller gennem ægteskab) eller stedforælder, vil dog ikke blive betragtet som en privat plejeforælder. En privat plejeforælder kan være en ven af familien, en forælder til en ven af børnene eller en person, som tidligere har været ukendt for barnets familie, som er villig til at tage et barn i privat pleje. Det skal dog understreges, at barnet skal være under 16 år (under 18 år, hvis det er handicappet), for at ordningen kan betragtes som en privat plejeordning, og at det skal tilbydes pleje og indkvartering i en periode på 28 dage eller derover.

Sidste opdatering: 02/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.