På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Part VIIIA i Children Act 2009 gennemfører de specifikke procedurer og forpligtelser, der er ratificeret af Haagerkonventionen 1996. Konventionen indeholder naturligvis bestemmelser om samarbejde mellem stater for så vidt angår de tilfælde, hvor børn anbringes i alternativ pleje på tværs af grænserne, f.eks. i plejefamilier eller andre langsigtede foranstaltninger undtagen adoption.

Det kræves navnlig i Section 93M i Children Act 2009, at der skal aflægges rapport til den centrale myndighed i en anden kontraherende stat, hvis socialforsorgen overvejer at anbringe et barn i en anden kontraherende stat (jf. artikel 33 i konventionen) eller at gennemføre konsultationer (i overensstemmelse med artikel 56 i Bruxelles IIa).

Spørgsmålet om samtykke, henvisninger og gældende procedurer afhænger i høj grad af omstændighederne vedrørende barnet og dets aktuelle status. Hvis den påtænkte anbringelse vedrører et barn, der allerede er omfattet af en anbringelseskendelse fra Supreme Court, skal sagen behandles ved Supreme Court i medfør af konventionens kapitel IV om anerkendelse eller fuldbyrdelse af en kendelse.

Derudover bestemmes det i Section 67 i Children Act, at ingen må fjerne et barn fra Gibraltar i henhold til en anbringelseskendelse uden skriftligt samtykke fra alle personer, der har forældreansvar over for barnet, eller (alternativt) tilladelse fra Supreme Court.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Der henvises til ovenstående.

Section 93K i Care Act 2009 bestemmer, at den centrale myndigheds funktioner i henhold til konventionen udføres i første instans af justitsministeren i Gibraltar.

I forbindelse med konventionens artikel 24, 26 og 28 omfatter henvisningen til myndigheden også Supreme Court i Gibraltar.

I forbindelse med artikel 35, stk. 2, omfatter henvisninger til myndigheden også Care Agency.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Vi følger de procedurer, der er fastsat i Haagerkonventionerne og i retternes procesreglement Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011 for så vidt angår retssager.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Der findes ingen definition af en plejefamilie i Children Act 2009. Der findes definitioner af plejeforælder og familiepleje.

"Plejeforælder": en person, der er godkendt til familiepleje af Care Agency.

"Familiepleje": at en person, der ikke er barnets forælder, adoptivforælder eller slægtning, eller en person, der på anden måde har forældreansvar over for barnet, passer et barn, der har behov for pleje.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Vi taler ikke om en plejefamilie, når der er tale om slægtninge eller venner, der passer barnet. Dette kaldes anbringelse hos slægtninge eller venner eller anbringelse i den nærmeste omgangskreds.

Sidste opdatering: 04/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.