Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Før et barn anbringes på tværs af grænserne, skal man først henvende sig til familiedomstolen (bāriņtiesa) i den retskreds, hvor barnet skal anbringes, og indhente dennes godkendelse.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Den planlagte anbringelse skal meddeles det lettiske justitsministerium, som tager kontakt til den kompetente familiedomstol med henblik på godkendelse.

Det kræver ikke godkendelse fra familiedomstolen, hvis barnets forældre på tidspunktet for anbringelsen ikke er frataget forældremyndigheden, og denne ikke er overdraget til en anden person.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Det lettiske justitsministerium bliver det centrale kontaktpunkt for behandling af anmodninger i henhold til forordningens artikel 56 og videresender dem til den kompetente myndighed i Letland, som giver tilladelse til anbringelsen.

Liste over krævede dokumenter:

1. oplysninger om barnets retlige status og udskrifter af alle retsafgørelser sammen med en oversættelse til lettisk

2. oplysninger om årsagerne til, at barnet er blevet fjernet fra sin familie sammen med en oversættelse til lettisk

3. kopi af barnets fødselsattest

4. oplysninger om barnets behov (sundhedstilstand, uddannelse, følelsesmæssige behov og sprog, som barnet kan kommunikere på) sammen med en oversættelse til lettisk

5. bevis for tilstedeværelse ved skole- eller førskoleundervisning og lægelig dokumentation (undersøgelser, vacciner og diagnoser) sammen med en oversættelse til lettisk

6. oplysninger om den person eller familie, hos hvem barnet efter planen skal anbringes.

* Hvis en udenlandsk myndighed ikke er bekendt med en bestemt person i Letland, hvor barnet skal anbringes, men barnet har en tæt tilknytning til Letland, vil familiedomstolen hjælpe med at finde en passende værge eller plejefamilie til barnet i Letland.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

I Letland kan børn, der fjernes fra deres forældre, anbringes i en plejefamilie eller under værgemål.

En plejefamilie er en familie, der passer et barn, som er fjernet fra sine forældre, indtil det kan vende tilbage til sin familie, eller, hvis dette ikke er muligt, indtil det adopteres eller sættes under værgemål.

En værge varetager alle en forælders rettigheder og pligter og repræsenterer barnet i forbindelse med personlige og økonomiske anliggender.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Et medlem af barnets familie eller enhver anden person, der ikke er medlem af familien, men som godkendes ved en afgørelse truffet af familiedomstolen som værende i stand til at fungere som værge, kan udpeges som værge.

Ethvert medlem af barnets familie, som ønsker at tage sig af det, kan tilkendegive, at vedkommende agter at være værge, hvis den pågældende besidder de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til at varetage en værges opgaver.

Sidste opdatering: 07/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.