Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Disse spørgsmål henhører under myndigheden med ansvar for standarderne for social sikring (Social Care Standards Authority), der fungerer som Maltas centralmyndighed. Se venligst punkt 3 nedenfor.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Disse spørgsmål henhører under myndigheden med ansvar for standarderne for social sikring (Social Care Standards Authority), der fungerer som Maltas centralmyndighed.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Anbringelse af et barn fra en anden medlemsstat i Malta kræver, at den anmodende medlemsstats centralmyndighed indhenter en tilladelse fra den maltesiske centralmyndighed. Myndigheden med ansvar for standarderne for social sikring (Social Care Standards Authority), der fungerer som Maltas centralmyndighed, udsteder en formular, som anmodningen skal indgives på.

Proceduren er som følger:

Anmodningen indgives til Maltas centralmyndighed ved hjælp af den behørigt udfyldte formular ledsaget af de påkrævede dokumenter. Anmodningen indgives af den anmodende medlemsstats centralmyndighed. Alle de påkrævede dokumenter skal indgives på maltesisk eller engelsk.

Når Maltas centralmyndighed har modtaget anmodningen, undersøger den karakteren af den pågældende anbringelse.

Maltas centralmyndighed sender anmodningen og de indgivne dokumenter videre til de kompetente maltesiske myndigheder, bl.a. Aġenzija Appoġġ (børneværnet), alt efter anbringelsens art. Under alle omstændigheder vurderer de kompetente myndigheder anmodningerne med udgangspunkt i deres ekspertviden, idet de tager behørigt hensyn til følgende aspekter af anbringelsen: skolegang/uddannelse, juridisk bistand, psykosociale/psykiatriske aspekter og barnets sikkerhed/beskyttelse.

Maltas centralmyndighed underretter efterfølgende centralmyndigheden i den anmodende medlemsstat om de kompetente maltesiske myndigheders afgørelse vedrørende barnets anbringelse. Anbringelsen kan først indledes, når Maltas centralmyndighed har givet tilladelse til det.. Centralmyndigheden i den anmodende medlemsstat fremsender derefter skriftligt startdatoen for anbringelsen til Maltas centralmyndighed.

Anmodningen skal vedlægges følgende dokumenter:

a) kopi af morens, farens og barnets id-kort eller pas

b) fødselsattest for den eller de mindreårige

c) en erklæring om modtagelse og pleje og

d) alle andre dokumenter, der måtte være nødvendige.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Begrebet "plejefamilie" findes ikke i maltesisk ret. Dog defineres "person med ansvar for barnet" som "en eller flere personer, der af kommissionen for anbringelse af mindreårige er godkendt til at modtage plejebørn", i artikel 2 i lov af 2007 om anbringelsesordninger (Foster Care Act), kapitel 491 i den maltesiske lovsamling. Tilsvarende defineres "person med ansvar for barnet" som "en eller flere personer, der af kommissionen for anbringelse af mindreårige er godkendt til at modtage plejebørn", i artikel 2 i loven om beskyttelse af børn (alternative plejeformer) (Child Protection (Alternative Care)), kapitel 602 i den maltesiske lovsamling, som ved sin ikrafttræden erstatter lov af 2007 om anbringelsesordninger (Foster Care Act).

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Begrebet "plejefamilie" findes ikke i maltesisk ret.

Sidste opdatering: 05/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.