På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Ja — i henhold til Article 26 i Children (Northern Ireland) Order 1995 (Children Order) er der krav om, at ønsker og følelser hos barnet, dets forældre eller andre med forældreansvar eller andre relevante personer skal vurderes, og at der tages behørigt hensyn til disse ønsker og følelser, når der træffes afgørelse om barnets trivsel.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Den nordirske lovgivning afspejler i en vis udstrækning Children Act 1989 i England og Wales. Der er tre kategorier:

• Uformel –– aftaler mellem forældre og slægtninge, uden at de sociale tjenester inddrages

• Frivillig anbringelse — aftaler mellem forældre og lokale myndigheder (jf. Article 21 og Article 27 i Children Order)

• Anbringelseskendelse — denne kendelse kan opnås gennem en anmodning til retten (jf. Article 27 og Article 50 i Children Order).

Private plejefamilieordninger svarer til dem i England og Wales (jf. faktabladet for England og Wales).

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Der findes en række formularer, som kan lette udvekslingen/formidlingen af oplysninger, når et barn eller en ung er i pleje, og til løbende kontrol.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

"Familie" defineres ikke i Children Order. I Children Order defineres "familiepleje" som anbringelse hos en familie, en slægtning eller en anden egnet person, jf. definitionen i Article 27(3) i Children Order.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

I henhold til Article 27(2)(a), i Children Order er det tilladt at anbringe et barn hos —

i) en familie

ii) en slægtning til barnet eller

iii) enhver anden egnet person.

En "slægtning" defineres i Article 2(2), i Children Order som "en slægtning til et barn er en bedsteforælder, bror, søster, onkel eller tante (uanset om det er hel- eller halvsøskende eller gennem ægteskab eller registreret partnerskab) eller en stedforælder".

Sidste opdatering: 05/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.