Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser

Ja, der er krav om høring og samtykke forud for beslutningen om anbringelse af en mindreårig i Portugal hos en plejefamilie eller i en institution.

Høring og forudgående samtykke er ikke obligatorisk, hvis den mindreårige overdrages til en person, som vedkommende er beslægtet med, såsom bedsteforældre, onkler og tanter eller ældre søskende. I så fald er det tilstrækkeligt, at den myndighed, der træffer afgørelse om anbringelsen, på forhånd underretter den centrale portugisiske myndighed.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Den portugisiske centrale myndighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201:

DGRSP — Direcção-Geral de Reinserção e Serviços (generaldirektoratet for rehabilitering og fængselsvæsen)

GJC — Gabinete Jurídico e Contencioso (juridisk og retlig afdeling)

Travossa da Cruz do TOREL, nr. 1

1150-122 Lissabon

Telefon: (+ 351) 218 812 200

Fax (+ 351) 218 853 653

E-mailadresse: gjc@dgrsp.mj.pt

Websted

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger)

Faser i proceduren for anbringelse af unge i Portugal i henhold til artikel 56 i Bruxelles IIa-forordningen

Den centrale myndighed i Portugal (CMP)

Fase 1 — Forhåndstilladelse fra CMP til anbringelsesforanstaltningen

 • Anmodning om forhåndstilladelse fra det anmodende lands centrale myndighed
 • analyse af den fremsendte dokumentation og evaluering i henhold til kriterier og betingelser for anbringelsen
 • CMP's vedtagelse af en afgørelse om forudgående godkendelse eller afvisning
 • vejledende frist: afhængigt af sagens kompleksitet en til tre måneder fra modtagelsen af alle dokumenter til støtte for ansøgningen.

Fase 2 — Rettens erklæring om eksigibilitet

 • Indgivelse af anmodning om anerkendelse og eksigibilitet ved rettens afdeling for familier og mindreårige (Juízo de Família e Menores) på værtsfamiliens bopæl eller institutionens hjemsted af værtsfamilien, institutionen eller den institution, som barnet er blevet overdraget til. Anmodningen skal ledsages af dokumentation for, at der forudgående er opnået samtykke fra CMP, og dokumentation for anvendelsen af anbringelsesforanstaltningen, dens varighed, beredskabsplanen og erklæringen om økonomisk støtte til plejefamilien

subsidiært,

fremsendelse til CMP af afgørelsen (om anbringelse), der er truffet af den administrative eller retslige myndighed i oprindelseslandet, ledsaget af den supplerende dokumentation, der attesterer anvendelsen af anbringelsesforanstaltningen, dens varighed, beredskabsplanen og den økonomiske støtte til plejefamilien.

Dette følges op af CMP's fremsendelse af anmodningen om foranstaltningens eksigibilitet til den offentlige anklagers kontor ved den kompetente domstol med henblik på fremsættelse af en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, idet der tages hensyn til den mindreåriges interesser

 • kendelse afsagt af retten, som, hvis anmodningen erklæres for eksigibel, kan udpege l'Instituto da Segurança Social, I.P. (institut for social sikring) som den enhed, der har ansvaret for tilsynet med gennemførelsen af foranstaltningen i Portugal.

Fase 3 — Gennemførelse af anbringelsesforanstaltningen i Portugal

 • Når afgørelsen om eksigibilitet er truffet, kan barnet eller den unge komme til Portugal, og gennemførelsen af foranstaltningen kan påbegyndes.
 • Hvis anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, fremsendes via CMP, og under alle omstændigheder hver gang retten fremsender sin afgørelse til denne, videresender CMP anmodningen til sin modpart.
 • Instituttet for social sikring fører tilsyn med foranstaltningen og udarbejder periodiske rapporter om gennemførelsen af foranstaltningen, som skal sendes til retten og til CMP på rettens foranledning.
 • En eventuel forlængelse af foranstaltningen kræver en ny forudgående tilladelse fra den portugisiske centrale myndighed efterfulgt af den resterende del af proceduren ovenfor.

Til orientering kan de dokumenter, som den portugisiske centrale myndighed har anmodet om, inden der gives tilladelse til anbringelse af et barn hos en plejefamilie eller en institution i Portugal, gennemses på engelsk på følgende adresse.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

I artikel 12 i lovdekret nr. 139/2019, som fastsætter ordningen for anvendelse af anbringelse i familiepleje i Portugal, hedder det:

"1— En plejefamilie kan være:

 1. en fysisk person
 2. to gifte personer eller to ugifte samlevende personer
 3. to eller flere personer, der er beslægtede og bor i samme husstand.

2 — I de i foregående stykkes litra b) og c) omhandlede tilfælde er et af plejefamiliens medlemmer den person, der er ansvarlig for anbringelsen.

3 — De i stk. 1 omhandlede personer, der får overdraget forældremyndigheden over barnet eller den unge, må ikke være beslægtede med barnet eller den unge."

Lovens artikel 6 bestemmer, at forvaltningen af familieplejesystemet varetages af Instituto da Segurança Social, I.P. og Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) i samarbejde med de tilsynsorganer, som efter national ret er de private institutioner for social solidaritet, eller tilsvarende, som er aktive på børne- og ungeområdet, og som har indgået samarbejdsaftaler med Instituto da Segurança Social, I.P.

Lovens artikel 5, stk. 2, bestemmer, at gennemførelsen af foranstaltningen med anbringelse i familiepleje, som træffes i forbindelse med en retssag, sker under ledelse og tilsyn af den ret, som til dette formål udpeger de specifikke hold, der er fastsat i lov nr. 147/99 om beskyttelse af udsatte børn og mindreårige (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo).

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Efter portugisisk ret omfatter begrebet "plejefamilie" ikke familiemedlemmer (jf. artikel 16, stk. 3, i lovdekret nr. 139/2019, der er nævnt i det foregående svar).

Relevant lovgivning:

Lovdekret nr. 139/2019

Lov nr. 147/99

Afsluttende bemærkning

Denne beskrivelse er ikke bindende for det portugisiske kontaktpunkt, domstolene eller andre enheder eller personer, som læser den. Selv om denne beskrivelse er blevet udarbejdet med den største omhu, fritager det ikke læseren for til enhver tid at konsultere den gældende lovgivning.

Sidste opdatering: 28/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.