På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

National lovgivning om anbringelse af børn hos slægtninge

Ifølge lovgivningen er der flere måder, hvorpå et skotsk barn kan anbringes hos slægtninge, som er:

a. ved en uformel ordning.

Et barn kan anbringes hos slægtninge eller en ven efter aftale mellem forælderen og den slægtning eller ven, der tager sig af barnet, uden medlemsstatens samtykke eller vidende. Slægtningen kan befinde sig i Skotland eller andetsteds.

b. ved anbringelse foretaget af den lokale myndighed, der er ansvarlig for barnet (i henhold til section 25 Children (Scotland) Act 1995).

Hvis ingen har mulighed for at tage sig af et barn, eller hvis forældrene giver deres samtykke til, at medlemsstaten skal tage sig af barnet, skal den lokale myndighed, der er ansvarlig for barnets trivsel, vurdere barnets behov og tage hensyn til de involverede parters, herunder slægtningens eller vennens, og barnets synspunkter, inden der udarbejdes planer for barnet, og der skal indgås en skriftlig aftale mellem den, der tager sig af barnet, og den lokale myndighed. Der foretages som minimum en politikontrol og en helbredskontrol.

c. ved kendelse afsagt ved et retsmøde om barnet. (Children's Hearings (Scotland) Act 2011).

Ved retsmødet om barnet fastslås det, hvilken lokal myndighed der er ansvarlig for barnet. Det er normalt den lokale myndighed, hvor barnet bor. Forældre og andre med forældreansvar har ret til at deltage i et retsmøde. Andre nære slægtninge kan også deltage.

Et barn kan henvises til et retsmøde vedrørende barnet, hvor der træffes afgørelse om, hvor barnet skal bo. Denne afgørelse kan appelleres til Sheriff Court. Hvis der træffes afgørelse om, at et barn skal anbringes hos slægtninge, skal disse og deres ejendom anses for egnede, og de skal give deres samtykke til at passe barnet.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Den lokale myndighed, der er ansvarlig for barnet, skal foretage en vurdering af den slægtning, der skal tage sig af barnet. Hvis slægtningen bor i en anden lokal myndigheds område, kan denne vurdering gennemføres i samarbejde med den lokale myndighed, hvor slægtningen bor, hvis de lokale myndigheder accepterer dette.

Den lokale myndighed med ansvar for barnet kontrollerer og bevarer ansvaret for, at den pågældende slægtning er egnet. Dette kan kræve, at den lokale myndighed med ansvar for barnet besøger slægtningen mere end én gang og/eller baserer sin afgørelse på oplysninger fra den lokale myndighed, hvor slægtningen bor. Det er vigtigt, at begge lokale myndigheder kommunikerer tæt med hinanden for at sikre, at vurderingen foretages på et solidt grundlag.

Der er risiko for, at hvis vurderingen afkortes, vil anbringelsen ikke fungere og ikke opfylde barnets behov. Det er også nødvendigt med en omfattende vurdering for at sikre, at barnet og slægtningen får den rette støtte, når barnet flytter ind hos slægtningen. Dette vil også være tilfældet, hvis afgørelsen fastslår, at barnet skal flyttes til et andet land.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Looked after Children Regulations (Scotland) 2009, regulation 11 beskriver de generelle principper, som de lokale myndigheder skal følge.

En lokal myndighed må ikke anbringe et barn hos en slægtning eller ven, medmindre den finder det godtgjort, at

a) anbringelse er i barnets tarv

b) anbringelse af barnet hos den pågældende slægtning eller ven er i barnets tarv

c) den pågældende slægtning eller ven er egnet til at tage sig af barnet i henhold til den i regulation 10(3) nævnte vurdering

d) den har taget hensyn til alle de foreliggende oplysninger, som er relevante for udførelsen af deres opgaver i henhold til section 17(1)-(5) i 1995 Act

e) den pågældende slægtning eller ven har indgået en skriftlig aftale med de lokale myndigheder i henhold til regulation 12

f) den pågældende slægtning eller ven har indgået en skriftlig aftale med de lokale myndigheder om de forhold, der er anført i Schedule 4.

Vurderingsproceduren består som minimum af politikontroller og sundhedskontroller, der udføres i forbindelse med kortsigtede afgørelser, og den lokale myndighed, der er ansvarlig for barnet, foretager en fuldstændig vurdering med henblik på afgørelser af længere varighed på op til et år. Vurderingen omfatter en vurdering af forsørgerens egnethed til at tage sig af barnet, at vedkommende selv er egnede, og at boligen også er egnet til, at vedkommende kan tage sig af barnet.

Vurderingsmodellen vedrørende anbringelse hos slægtning eller venner bør klart tage hensyn til barnets behov samtidig med, at den pågældende slægtning eller ven, der skal tage sig af barnet, har kapacitet til at opfylde barnets behov. Den bør derfor knyttes til gennemgangen af den oprindelige ordning i henhold til følgende tidsplaner:

• efter tre dage

• seks uger

• afslutningen af vurderingen af den pågældende slægtning eller ven tidsnok inden vurderingen af barnets forhold efter fire og en halv måned.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

En plejefamilie i Skotland er en familie, der omfatter mindst én voksen, der er blevet udpeget, godkendt og registreret som egnet forsørger for et barn af en lokal myndighed, en privat eller frivillig familieplejeorganisation, som selv er registreret hos inspektoratet for familiepleje, og som kontrolleres årligt på baggrund af de nationale standarder for pleje.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Nej. I Skotland vil dette blive defineret som en ordning, hvor barnet anbringes hos slægtninge eller nære venner. I Skotland er disse slægtninge eller nære venner:

i) en person, der er blodsbeslægtet med barnet eller beslægtet gennem ægteskab eller registreret partnerskab — uden begrænsninger med hensyn til tætheden af relationen

ii) en person, som barnet kender, og som barnet allerede har et eksisterende forhold til. Dette kan omfatte nære venner eller personer, som kender barnet godt gennem regelmæssig kontakt, og som kan betragtes som en del af barnets netværk.

Slægtninge er ikke begrænset til nogen bestemt gruppe eller kategori.

Sidste opdatering: 03/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.