Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Ja, der skal gives tilladelse til anbringelse af et barn hos en plejefamilie. Når centret for international retlig beskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) skal godkende den grænseoverskridende anbringelse af et barn, hører det som den centrale myndighed i henhold til artikel 56 altid det centrale kontor for beskæftigelse, sociale anliggender og familie (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), som er det ansvarlige organ for social og juridisk beskyttelse af børn og samværgemål.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Centret skal følge det centrale kontors særlige anbefaling.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Centret anmoder om tilstrækkelige oplysninger og relevante dokumenter om sagen, inden det hører det centrale kontor om anbringelsen. Når et barn skal anbringes på en børneinstitution, er det det centrale kontors specifikke opgave at finde en plads i en passende institution i Slovakiet.

Det centrale kontor sender derefter en anbefaling til centret om den konkrete sag og, hvis barnet skal anbringes på en børneinstitution, om netop den institution, hvor barnet vil blive anbragt.

Centret anmoder generelt om oplysninger og dokumenter om de retssager og domme, der allerede er afsagt, om medlemmerne af barnets familie og om grundene til anbringelsen og søger rådgivning fra psykologer eller socialarbejdere og eventuelle andre ekspertudtalelser.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

I overensstemmelse med lov nr. 36/2005 om familien kan en domstol beslutte at overdrage barnet til en fysisk person, der ønsker at blive plejeforælder, og som opfylder kravene, hvis forældrene ikke tager sig af eller ikke er i stand til at tage sig af et mindreårigt barn, og hvis det er begrundet i det mindreårige barns tarv. Plejeforælderen er forpligtet til at tage sig af det mindreårige barn på samme måde, som forældrene ville gøre det. Plejeforælderen har kun ret til at repræsentere det mindreårige barn og forvalte dets ejendom i rutinesager. Under anbringelsen i plejefamilien må forældrene til det mindreårige barn kun udøve de forældrerettigheder og forpligtelser, som plejeforælderen ikke er ansvarlig for. Hvis en plejeforælder mener, at en afgørelse om et grundlæggende spørgsmål truffet af værgen for et mindreårigt barn ikke er foreneligt med barnets tarv, kan den pågældende anmode om, at afgørelsen prøves ved en domstol. Forældrene har ret til at kommunikere med deres barn hos en plejefamilie. Hvis forældrene og plejeforældrene ikke kan nå til enighed om udøvelsen af denne ret, afgøres spørgsmålet af retten efter anmodning fra en af forældrene eller plejeforælderen. Når retten træffer afgørelse om anbringelse af et mindreårigt barn hos en plejefamilie, fastlægger den omfanget af den underholdspligt, der påhviler forældrene eller andre fysiske personer, som er forpligtet til at varetage barnets behov, og pålægger dem at betale børnebidrag til organet for social og retlig beskyttelse af børn.

Ud over anbringelse i familiepleje anerkender den slovakiske retsorden en anden form for anbringelse (den såkaldte "tredjepartsanbringelse"), som imidlertid ikke betragtes som en plejefamilie. Når et mindreårigt barn skal anbringes hos en tredjepart, giver retten medlemmerne af den mindreåriges slægtninge fortrinsret, hvis de opfylder de nødvendige betingelser.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Slægtskabet eller graden af slægtskab tages ikke i betragtning ved vurderingen af plejeforældre. Det kan dog forekomme, at selv et beslægtet barn anbringes i en plejefamilie, hvis plejeforælderen opfylder de retlige krav. Begrebet "plejefamilie" kan derfor også omfatte familiemedlemmer.

Sidste opdatering: 22/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.