Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

Anbringelse af et barn i en anden familie skal altid ske efter samråd og godkendelse. Hvis barnet anbringes hos sine forældre eller enhver anden person, som har forældremyndigheden, er det ikke nødvendigt med godkendelse eller samråd.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Det er socialforsorgen i den kommune, hvor barnet vil blive anbragt.

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Det, der navnlig tages i betragtning med henblik på godkendelse, er hvis det lokale socialudvalg (socialnämnden) mener, at anbringelse er den bedste løsning for barnet. Vurderingen af, at anbringelse i Sverige er den bedste løsning for barnet, skal baseres på det forhold, at barnet har en tilknytning til Sverige, såsom sociale kontakter med forældre eller slægtninge, eller at dets nationale eller kulturelle oprindelse er i Sverige. De samme principper gælder, når barnet anbringes i udlandet. En anden forudsætning for at godkende anbringelsen af barnet i Sverige eller afgørelsen om at anbringe barnet i udlandet er, at man i videst muligt omfang har forsøgt at tage hensyn til barnets ønsker vedrørende anbringelsen. For at det lokale socialudvalg kan godkende anbringelsen af barnet, skal barnets værge og, hvis barnet er fyldt 15 år, barnet selv være indforstået med denne foranstaltning. Før der kan gives tilladelse, skal forholdene i den enkelte familie og pasningsbetingelserne i familien undersøges. Desuden skal barnet have en opholdstilladelse, hvis en sådan tilladelse er påkrævet.

Det lokale socialudvalg gennemfører sin undersøgelse forud for en eventuel godkendelse hurtigt og afslutter den inden for fire måneder. Hvis der foreligger særlige grunde, kan undersøgelsen forlænges i en afgrænset periode. For at kunne gennemføre undersøgelsen skal den udenlandske tjeneste anføre i dokumentationen, hvilken husstand ansøgningen om anbringelse vedrører.

Det lokale socialudvalg, som har godkendt anbringelsen i Sverige, dækker ikke de omkostninger, der kan opstå som følge af anbringelsen, såsom udgifter til underhold til børn eller godtgørelser til familiehjem.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Udtrykket "plejefamilie" (fosterfamilj) findes ikke i svensk lovgivning. På den anden side kan et barn anbringes i et familiehjem (familijehem). Det følger af kapitel 3, § 2 i loven om socialtjenester (2001:937) (Socialtjänstförordningen), at et familiehjem er et privat hjem, som på vegne af det lokale socialudvalg modtager børn til pasning og skolegang eller voksne til pasning og pleje, og hvis aktiviteter ikke udføres i erhvervsmæssigt øjemed.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Den svenske betegnelse "familiehjem" (familijehem) omfatter alle barnets familiemedlemmer. Der kræves ingen tilladelse eller afgørelse fra det lokale socialudvalg vedrørende pasning af et barn, når det anbringes i en husstand, der tilhører en af dets forældre, eller en anden person, der har forældremyndigheden over barnet.

Sidste opdatering: 27/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.