Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Et barn kan have behov for en ny familie, enten fordi det er forældreløst, eller fordi forældrene ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for barnet. EU-landene anvender desuden forskellige definitioner af begrebet "plejefamilie".

Enhver form for anbringelse af et barn hos en plejefamilie bestående af en eller flere personer eller i en institution — f.eks. et børnehjem — i et andet EU-land er omfattet af bestemmelserne i Bruxelles IIa-forordningen .

Når en domstol eller en myndighed påtænker at anbringe et barn hos en plejefamilie eller i en institution i et andet EU-land, skal den henvende sig til det pågældende lands myndigheder, før den træffer afgørelse om anbringelsen. Hvad angår de nærmere detaljer for denne henvendelse henvises der i forordningen til national ret:

  • Hvis en sådan anbringelse i en national sag ville kræve indgreb fra de offentlige myndigheders side, skal den modtagende stats myndigheder først give samtykke til en sådan anbringelse på deres område, før der træffes afgørelse om anbringelsen.
  • Hvis en sådan anbringelse i en national sag ikke ville kræve indgreb fra de offentlige myndigheders side, skal myndighederne blot underrettes om anbringelsen.

Hvert EU-lands nationale ret og procedurer indeholder en definition af begrebet "plejefamilie", navnlig hvis det omfatter slægtninge.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 11/05/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.