Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις

1. Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό

Αν η γονική μέριμνα ασκείται από δύο πρόσωπα, ο τόπος διαμονής πρέπει να καθορίζεται, καταρχήν, με κοινή συναίνεση των δύο αυτών προσώπων. Η εν λόγω αρχή της κοινής συναίνεσης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και στην περίπτωση εγχώριας μετοίκησης του παιδιού, ιδίως μάλιστα όταν η μετοίκηση πρόκειται να επιφέρει σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Επίσης, ιδίως στην περίπτωση της μετοίκησης στο εξωτερικό, ο γονέας που επιθυμεί να μετοικήσει πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του έτερου γονέα ή να λάβει την έγκριση του δικαστηρίου· κατά τη λήψη της απόφασής του, το δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το συμφέρον του παιδιού όσο και το συμφέρον των γονέων.

Αν ένας γονέας ασκεί την κύρια επιμέλεια κατόπιν δικαστικής απόφασης ή συμφωνίας, εκείνος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τον τόπο διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 2 του αυστριακού αστικού κώδικα [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (στο εξής: ABGB)]· ως εκ τούτου, δεν απαιτείται συγκατάθεση για (εγχώρια) μετοίκηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία, ο εν λόγω γονέας έχει και την υποχρέωση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μέτρο που η μετοίκηση του παιδιού αποτελεί σημαντικό γεγονός, να ενημερώσει τον έτερο γονέα και να λάβει υπόψη το συμφέρον του παιδιού, ενώ η μετοίκηση δεν πρέπει να παρακωλύσει σημαντικά την άσκηση της γονικής μέριμνας από τον έτερο γονέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαιτέρως για τη μετοίκηση στο εξωτερικό.

Ισχύει επίσης για τους ανάδοχους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, αυτό σπανίως συμβαίνει στην πράξη, καθώς τις περισσότερες φορές τη γονική μέριμνα διατηρεί η κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων.

2. Τοποθέτηση σε ίδρυμα ή σε ανάδοχους γονείς

Για την τοποθέτηση που πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα (που συνήθως είναι οι γονείς) δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία. Αντιθέτως, η τοποθέτηση που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα υπόκειται σε εκ των υστέρων δικαστικό έλεγχο, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του νόμου.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Βλ. ερώτηση 1.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών)

Η διαδικασία συνεννόησης πρέπει να απευθύνεται, μέσω της κεντρικής αρχής, στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο ή στην εκάστοτε αρμόδια κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων. Όταν αρμόδια είναι κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα έγγραφα

Magistrat der Stadt Wien (Δημοτική αρχή της πόλης της Βιέννης)

Amt für Jugend und Familie (Γραφείο νεολαίας και οικογένειας)

Gruppe Recht (Νομική ομάδα)

Rüdengasse 11

1030 Wien

 • Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
 • Η αιτούσα αρχή αποδέχεται να καλύψει τα έξοδα

Παραπομπή στο άρθρο 46 του νόμου περί του διεθνούς δικονομικού δικαίου οικογενειακών υποθέσεων [Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG)]

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου της Άνω Αυστρίας)

Direktion Gesellschaft, Soziales und

Gesundheit (Διεύθυνση κοινωνίας, κοινωνικών υποθέσεων και υγείας)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
 • Έγκριση κάλυψης των εξόδων
 • Διαθέσιμη θέση για την τοποθέτηση
 • Συγκατάθεση της συγκεκριμένης δομής φροντίδας
 • Προκαθορισμένο καθεστώς διαμονής
 • Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του αιτούντος κράτους μέλους (είδος, έκταση και πληρωμή) και του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση (εποπτεία της δομής)
 • Αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων της Άνω Αυστρίας από την αιτούσα αρχή
 • Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κράτους μέλους και στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων
 • Δομή στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο/η ανήλικος/-η (διεύθυνση)
 • Δελτίο σχετικά με τον/την ανήλικο/-η, τους γονείς, τα αδέλφια, τους/τις ασκούντες/-ούσες τη γονική μέριμνα
 • Παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • Είδος και αιτίες της προβλεπόμενης τοποθέτησης
 • Εξετάσεις, διαγνώσεις, εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες
 • Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου
 • Παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των βιολογικών γονέων
 • Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • Βεβαίωση ασφάλισης υγείας ή απόδειξη της υφιστάμενης κοινωνικής ασφάλισης

Amt der Salzburger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου του Σάλτσμπουργκ)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Μονάδα πρόνοιας παιδιών και νέων)

Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

 • Η δομή αποδέχεται την τοποθέτηση σε αυτήν
 • Γραπτή δήλωση της αιτούσας αρχής ότι αποδέχεται να καλύψει τα έξοδα
 • Συγκατάθεση του φροντιστή και της τοπικής κρατικής υπηρεσίας πρόνοιας νέων που είναι αρμόδια σε περίπτωση τοποθέτησης
 • Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κράτους μέλους και στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων
 • Δομή στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο/η ανήλικος/-η (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας)
 • Δελτίο σχετικά με τον/την ανήλικο/-η, τους γονείς, τα αδέλφια, τους/τις ασκούντες/-ούσες τη γονική μέριμνα
 • Παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες της προβλεπόμενης τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της υπόθεσης και της περιγραφής του προβλήματος
 • Εξετάσεις, διαγνώσεις, πραγματογνωμοσύνες ιατρών/ψυχιάτρων
 • Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου
 • Παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των βιολογικών γονέων
 • Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Βεβαίωση Ε109 (βεβαίωση ασφάλισης υγείας) ή απόδειξη της υφιστάμενης κοινωνικής ασφάλισης
 • Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας (e-card) του/της ανηλίκου
 • Ημερομηνία τοποθέτησης και προβλεπόμενη διάρκεια

Amt der Steiermärkischen

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου της Στυρίας)

A11 Fachabteilung – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe, Bereich Recht und Gewaltschutz (A11 Ειδικό τμήμα — Κοινωνικές υποθέσεις και απασχόληση, Μονάδα πρόνοιας παιδιών και νέων, Τομέας για το δίκαιο και την προστασία από τη βία)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz

abteilung11@stmk.gv.at

 • Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
 • Ανάληψη των εξόδων από το αιτούν κράτος μέλος
 • Δήλωση συγκατάθεσης των κηδεμόνων
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Έκθεση διαβίβασης από την αρμόδια αιτούσα αρχή (ιστορικό της υπόθεσης, τρέχουσα κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή προβλημάτων και πόρων, διάγνωση και πρόβλεψη από κοινωνικούς λειτουργούς, επίτευξη στόχων, συνοπτική αξιολόγηση)

Amt der Tiroler Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου του Τιρόλου)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

 • Ανάληψη των εξόδων από το αιτούν κράτος μέλος
 • Συγκατάθεση της δομής
 • Το πρόγραμμα υποστήριξης καθώς και το ιστορικό της υπόθεσης και η περιγραφή του προβλήματος είναι απαραίτητα:

- στοιχεία του/της ανηλίκου

- στοιχεία των γονέων

- στοιχεία των αδελφών

- ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα

- επιδόματα που έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα

 • Τυχόν πραγματογνωμοσύνες, γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων κ.λπ.
 • Γραπτή συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • Αποδεδειγμένη συγκατάθεση του/της ανηλίκου προς τοποθέτηση — εκτός αν δεν αρμόζει ακρόαση λόγω της ηλικίας ή του (αποδεδειγμένου) βαθμού ωριμότητας του/της ανηλίκου
 • Βεβαίωση ασφάλισης υγείας του/της ανηλίκου
 • Αντίγραφο ταυτότητας του/της ανηλίκου
 • Γραπτή συγκατάθεση της δομής η οποία αποδέχτηκε την τοποθέτηση
 • Αιτιολογία:

- λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η συγκεκριμένη δομή

- κατά περίπτωση, αιτιολόγηση του επείγοντος χαρακτήρα της υποστήριξης

 • Ημερομηνία έναρξης και προβλεπόμενη διάρκεια της υποστήριξης
 • Προοπτικές του/της ανηλίκου μετά την επιστροφή

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου του Φόραρλμπεργκ)
Landhaus
Römerstraße 15
6901 Bregenz

Abteilung Soziales und Integration (Τμήμα κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Η δομή / ανάδοχη οικογένεια αποδέχεται την τοποθέτηση σε αυτήν
 • Έγκριση κάλυψης των εξόδων
 • Αρμόδια αιτούσα αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
 • Επιθυμητή δομή / ανάδοχη οικογένεια (διεύθυνση)
 • Στοιχεία του/της ανηλίκου και των γονέων
 • Απόφαση περί της γονικής μέριμνας με την εξής προσθήκη: Με την τοποθέτηση του/της... σε..., η φροντίδα και η ανατροφή μεταβιβάζονται στη δομή / στην ανάδοχη οικογένεια.
 • Υποστήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
 • Αιτίες της τοποθέτησης· συμφωνία προγράμματος υποστήριξης· μελλοντική προοπτική του/-της ανηλίκου
 • Εξετάσεις/διαγνώσεις παιδοψυχιάτρων ή

γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων

 • Ακρόαση του/-της ανηλίκου
 • Συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • Βεβαίωση ασφάλισης υγείας

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Ομάδα υγείας και κοινωνικών υποθέσεων)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Τμήμα πρόνοιας νέων)

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten

 • Είναι προς το συμφέρον του παιδιού ή υπάρχει πρόσωπο αναφοράς στην Κάτω Αυστρία η παρουσία του οποίου θα προαγάγει το συμφέρον του παιδιού
 • Γραπτή δήλωση ανάληψης των εξόδων
 • Κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση
 • Συγκατάθεση της συγκεκριμένης δομής
 • Αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας
 • Τακτικός έλεγχος του προγράμματος υποστήριξης, καθώς και του στόχου ανατροφής, από την τοποθετούσα αρχή
 • Κοινοποίηση υπευθύνου επικοινωνίας σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη τερματισμού του μέτρου
 • Πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, σχολική/επαγγελματική εξέλιξη
 • Πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις
 • Αντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων του/της ανηλίκου, ηλεκτρονική κάρτα
 • Πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικές αγωγές
 • Πρόγραμμα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα
 • Περιγραφή του προβλήματος, κοινωνική και ψυχολογική διάγνωση, στοχοθέτηση, διάρκεια και πρόβλεψη του μέτρου
 • Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου σχετικά με το σχεδιαζόμενο μέτρο
 • Γραπτή συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
 • Συμφωνία σχετικά με τη ρύθμιση τυχόν δικαιωμάτων επίσκεψης

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung (Γραφείο της κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου του Μπούργκενλαντ)

Abteilung 6 – Soziales,

Gesundheit, Familie, Sport (Τμήμα 6 — Κοινωνικές υποθέσεις, υγεία, οικογένεια, αθλητισμός)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt

 • Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
 • Έγκριση κάλυψης των εξόδων
 • Συγκατάθεση της δομής ή του φροντιστή
 • Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής και δήλωση ικανότητας
 • Στοιχεία του/της ανηλίκου.
 • Πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο πρόβλημα (αιτία της τοποθέτησης, στόχοι, εξετάσεις, πραγματογνωμοσύνες, βεβαιώσεις, δικαστικές αποφάσεις)
 • Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Η έννοια του όρου «ανάδοχος γονέας» στο αυστριακό δίκαιο παρουσιάζει ενδιαφέρον σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Όσον αφορά τη γονική μέριμνα, οι ανάδοχοι γονείς είναι τα πρόσωπα που μεριμνούν, ολικώς ή μερικώς, για τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού και με τους οποίους υφίσταται ή επιδιώκεται σχέση η οποία είναι το ίδιο στενή με εκείνη που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ βιολογικών γονέων και παιδιών (άρθρο 184 του ABGB). Οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προσώπων (ή των ζευγαριών) στα οποία η κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων μπορεί να αναθέσει (μόνο) τη φροντίδα και την ανατροφή (επιμέλεια) καθορίζονται στη νομοθεσία του καθενός από τα 9 ομόσπονδα κρατίδια.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Η έννοια του όρου «ανάδοχος γονέας» είναι, σκοπίμως, διατυπωμένη με πολύ ευρύ τρόπο στην αυστριακή έννομη τάξη. Εκτός από τους παππούδες/γιαγιάδες, οι οποίοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς δυνάμει, μεταξύ άλλων, του άρθρου 178 του ABGB, οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε (άλλος/άλλη) συγγενής μπορεί να οριστεί ανάδοχος γονέας αν πράγματι μεριμνά, ολικώς ή μερικώς, για τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού και έχει τουλάχιστον την πρόθεση να δημιουργήσει μια σχέση με το παιδί η οποία είναι το ίδιο στενή με εκείνη που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ βιολογικών γονέων και παιδιών. Ο βαθμός στον οποίο τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο των κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας παιδιών και νέων καθορίζεται επίσης στη νομοθεσία του καθενός από τα 9 ομόσπονδα κρατίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στενοί συγγενείς όπως οι παππούδες και τα αδέλφια των γονέων εξαιρούνται από τον έλεγχο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.