Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Τσεχική ∆ηµοκρατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Στην πράξη, η κεντρική αρχή πρέπει να εξακριβώσει από την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την τοποθέτηση ενός παιδιού.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Η κεντρική αρχή χορηγεί την έγκρισή της μετά από διαβούλευση με την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών. Η έγκριση χορηγείται ανεπίσημα υπό τη μορφή γραπτής γνώμης της κεντρικής αρχής.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Η κεντρική αρχή έρχεται σε επαφή με την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών (δημοτική αρχή με διευρυμένες εξουσίες), η οποία με τη σειρά της προσδιορίζει το κατά πόσο και πού μπορεί να τοποθετηθεί ένα παιδί (εξακριβώνοντας εάν οι ανάδοχοι φροντιστές και τα ιδρύματα έχουν πλεονάζουσες ικανότητες).

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Εάν κανένας από τους γονείς δεν είναι σε θέση να φροντίσει το παιδί, το δικαστήριο μπορεί να θέσει το παιδί στη φροντίδα νόμιμου κηδεμόνα (σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει αφαιρεθεί από τους γονείς ή έχει περιοριστεί, ή σε περίπτωση που κανένας γονέας δεν είναι ζωντανός) ή ανάδοχου γονέα, ή μπορεί να θέσει το παιδί στη φροντίδα «άλλου προσώπου». Ο ανάδοχος γονέας και ο νόμιμος κηδεμόνας δικαιούνται πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές. Το «άλλο πρόσωπο» δεν δικαιούται τέτοιου είδους παροχές.

Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται ή δικαιούται να φροντίζει ο ίδιος το παιδί. Κατά την ανατροφή του παιδιού, ο ανάδοχος γονέας ασκεί τα γονικά δικαιώματα και τις ευθύνες με κατάλληλο τρόπο. Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται ή δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις μόνο σχετικά με τις καθημερινές υποθέσεις του παιδιού, να εκπροσωπεί το παιδί σ’ αυτές τις υποθέσεις και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του παιδιού. Ο ανάδοχος γονέας πρέπει να ενημερώνει τους γονείς του παιδιού για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το παιδί. Όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, το δικαστήριο ορίζει περαιτέρω δικαιώματα και ευθύνες για τον ανάδοχο γονέα.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν μπορεί να τεθεί στη φροντίδα των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την τοποθέτησή του σε ίδρυμα.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Ναι, μεγάλος αριθμός ανάδοχων γονέων στην Τσεχική Δημοκρατία έχει συγγένεια με το παιδί. Η τσεχική νομοθεσία περί αναδοχής δεν ορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον βαθμό συγγένειας ή άλλους περιορισμούς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.