Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις

Το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (κανονισμός Βρυξέλλες IIα) προβλέπει διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης και λήψη συναίνεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στη Γαλλία. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής προσδιορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 28ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού (εγκύκλιος αριθ. CIV/03/05· N° NOR JUS C 05 20 191 C).

Εκτός από την περίπτωση της τοποθέτησης σε γονέα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι το γαλλικό δίκαιο απαιτεί την παρέμβαση δημόσιας αρχής, ανεξάρτητα από το αν η τοποθέτηση αποφασίζεται σε διοικητικό πλαίσιο, με τη συγκατάθεση των νομικών υπευθύνων, ή σε δικαστικό πλαίσιο.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Η Γαλλία έχει ορίσει το γραφείο νομοθεσίας και νομικών θεμάτων (bureau de la législation et des affaires juridiques) (γραφείο K1) της Διεύθυνσης Δικαστικής Προστασίας της Νεολαίας (DPJJ) ως αρμόδια κεντρική αρχή. Ως εκ τούτου, πρέπει να ζητείται η γνώμη της εν λόγω αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και έγκρισης όταν εξετάζεται η τοποθέτηση παιδιού στη Γαλλία από άλλο κράτος στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός.

Ο φάκελος μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

• με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• ταχυδρομικά, στην υπηρεσιακή διεύθυνση:

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών)

Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Γαλλία από άλλο κράτος στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους διαβιβάζει στην κεντρική αρχή της Γαλλίας τα ακόλουθα:

  • τα ληξιαρχικά στοιχεία του ανηλίκου·
  • τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου·
  • τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν οριστεί για την αναδοχή του παιδιού ή πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα που έχει προταθεί να αναλάβει το παιδί·
  • περιγραφή της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου (συμπεριλαμβανομένου του επικαιροποιημένου ιστορικού και στοιχείων που αφορούν την κατάστασή του)·
  • τα μέτρα που έλαβε η αιτούσα αρχή για την προετοιμασία της τοποθέτησης·
  • τις ρυθμίσεις για την προτεινόμενη τοποθέτηση (διάρκεια, οργάνωση των δικαιωμάτων επικοινωνίας, εξόδου, επίσκεψης και φιλοξενίας)·
  • τις ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης τοποθέτησης·
  • τις ρυθμίσεις για την οργάνωση της παρακολούθησης της τοποθέτησης και του χειρισμού τυχόν συμβάντων·
  • τη διάρκεια της ζητηθείσας τοποθέτησης.

Μόλις παραλάβει τα έγγραφα, η κεντρική αρχή της Γαλλίας διενεργεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους σε συνεργασία με το αρμόδιο νομαρχιακό συμβούλιο. Ο χρόνος απόκρισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Όσον αφορά τις προθεσμίες:

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να διαβιβάζονται πριν λάβει χώρα η τοποθέτηση του παιδιού στη Γαλλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση της προτεινόμενης ημερομηνίας τοποθέτησης όσο το δυνατόν νωρίτερα αποτρέπει την καθυστέρηση της τοποθέτησης.

Οι αιτήσεις ανανέωσης των τρεχουσών τοποθετήσεων πρέπει να αποστέλλονται στην κεντρική αρχή της Γαλλίας τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της τοποθέτησης.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Το γαλλικό δίκαιο ορίζει την ανάδοχη οικογένεια ως «το πρόσωπο το οποίο, έναντι αμοιβής, υποδέχεται σε τακτική και μόνιμη βάση ανηλίκους και νέους ενήλικες κάτω των είκοσι ενός ετών στην οικία του» και «το σύνολο των προσώπων που κατοικούν στην οικία του» [άρθρο L. 421-2 του κώδικα κοινωνικής δράσης και οικογένειας (Code de l’action sociale et des Families)]. Για να χαρακτηριστεί μια οικογένεια ως «ανάδοχη οικογένεια» απαιτείται έγκριση, η οποία εκδίδεται από το νομαρχιακό συμβούλιο.

Ωστόσο, το γαλλικό δίκαιο αναγνωρίζει επίσης την έννοια του «τρίτου προσώπου εμπιστοσύνης», που είναι πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το τέκνο, μπορεί να είναι πρόσωπο εκτός της οικογένειας και λαμβάνει επίδομα που αντιστοιχεί στα έξοδα φροντίδας του παιδιού.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει επίσης την αναδοχή από μέλος της οικογένειας κατόπιν τοποθέτησης, η οποία αποφασίζεται σε διοικητικό ή δικαστικό πλαίσιο. Και οι δύο αυτές δυνατότητες προβλέπονται στο άρθρο 375-3 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, όλα αυτά τα σενάρια υπάγονται στο ίδιο καθεστώς και απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση από την κεντρική αρχή της Γαλλίας.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Η ευρεία ερμηνεία που προκρίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του ανηλίκου στην έννοια της «ανάδοχης οικογένειας». Κατά συνέπεια, για την τοποθέτηση σε μέλη της οικογένειας άλλα από τους γονείς του ανηλίκου απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την κεντρική αρχή της Γαλλίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.