Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Το μέρος VIIIA του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009) μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις ειδικές διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση της Χάγης του 1996. Η σύμβαση προβλέπει, βεβαίως, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά τοποθετούνται σε εναλλακτική φροντίδα πέραν των συνόρων, για παράδειγμα στο πλαίσιο αναδοχής ή άλλων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων που δεν συνιστούν υιοθεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 93M του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009), απαιτείται η υποβολή έκθεσης στην κεντρική αρχή άλλου συμβαλλόμενου κράτους, αν ο οργανισμός φροντίδας (Care Agency) προτίθεται να τοποθετήσει το παιδί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος (κατά την έννοια του άρθρο 33 της σύμβασης) ή να διαβουλευτεί (σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα).

Το ζήτημα της συγκατάθεσης, των παραπομπών και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις και την παρούσα κατάσταση του παιδιού. Για παράδειγμα, αν η σκοπούμενη τοποθέτηση αφορά παιδί για το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) έχει ήδη εκδώσει εντολή φροντίδας, τότε θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της σύμβασης για την αναγνώριση ή εκτέλεση εντολής.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 67 του νόμου για τα παιδιά προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να απομακρύνει ένα παιδί από το Γιβραλτάρ βάσει εντολής φροντίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (ή, εναλλακτικά, χωρίς την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου).

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Βλ. ανωτέρω.

Το άρθρο 93Κ του νόμου Care Act 2009 (νόμος του 2009 περί φροντίδας) ορίζει ότι τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής που απορρέουν από τη σύμβαση ασκούνται στο Γιβραλτάρ σε πρώτο βαθμό από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Για τους σκοπούς των άρθρων 24, 26 και 28 της σύμβασης, η αναφορά στην Αρχή περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ.

Για τους σκοπούς του άρθρου 35.2 οι αναφορές στην Αρχή περιλαμβάνουν τον Οργανισμό Φροντίδας (Care Agency).

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις συμβάσεις της Χάγης και τους δικονομικούς κανόνες περί οικογενειακών υποθέσεων [Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011] για τις δικαστικές προσφυγές.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Στον νόμο του 2009 για τα παιδιά δεν υπάρχει ορισμός της ανάδοχης οικογένειας. Περιλαμβάνονται ορισμοί για τον ανάδοχο φροντιστή και για την αναδοχή.

«Ανάδοχος φροντιστής» είναι το πρόσωπο που εγκρίνεταια από τον Οργανισμό Φροντίδας (Care Agency) για τους σκοπούς της αναδοχής.

«Αναδοχή» είναι η φροντίδα του παιδιού που έχει ανάγκη φροντίδας από πρόσωπο που δεν είναι γονέας, θετός γονέας ή συγγενής ή πρόσωπο το οποίο άλλως ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Δεν γίνεται λόγος για ανάδοχη οικογένεια όταν πρόκειται για συγγενείς ή φίλους που φροντίζουν τα παιδιά. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως τοποθέτηση των παιδιών σε συγγενικά πρόσωπα / φίλους ή τοποθέτησή τους σε άτομα του συγγενικού/φιλικού περιβάλλοντος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.