Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Προτού ληφθεί απόφαση για διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του οικογενειακού δικαστηρίου (bāriņtiesa) που είναι κατά τόπον αρμόδιο για την περιφέρεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί και να ληφθεί η έγκρισή του.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Το σχέδιο τοποθέτησης παιδιού πρέπει να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας, το οποίο θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο οικογενειακό δικαστήριο σχετικά με το ζήτημα της έγκρισης.

Η έγκριση του αρμόδιου οικογενειακού δικαστηρίου δεν απαιτείται αν, κατά τον χρόνο της τοποθέτησης του παιδιού, η επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς δεν έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας είναι το κεντρικό σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων τοποθέτησης που αναφέρονται στο άρθρο 56 του κανονισμού και για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια αρχή της Λετονίας, η οποία θα δώσει την έγκρισή της για την τοποθέτηση.

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων:

1. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς του παιδιού και αντίγραφα όλων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, με μετάφρασή τους στα λετονικά·

2. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά του, με μετάφρασή τους στα λετονικά·

3. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού·

4. Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού (κατάσταση υγείας, εκπαίδευση, συναισθηματικές ανάγκες και γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με το παιδί), με μετάφρασή τους στα λετονικά·

5. Πιστοποιητικό σχολικής φοίτησης ή προσχολικής εκπαίδευσης και ιατρικοί φάκελοι του παιδιού (ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμοί και διαγνώσεις), με μετάφρασή τους στα λετονικά·

6. Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο ή την οικογένεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.

* Όταν η αλλοδαπή αρχή δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο άτομο στη Λετονία για την τοποθέτηση του παιδιού, αλλά το παιδί έχει στενούς δεσμούς με τη Λετονία, το οικογενειακό δικαστήριο θα βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλου επιτρόπου ή κατάλληλης ανάδοχης οικογένειας στη Λετονία.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Στη Λετονία, τα παιδιά χωρίς γονική μέριμνα μπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή να τεθούν υπό επιτροπεία.

Ανάδοχη οικογένεια είναι η οικογένεια που παρέχει ανάδοχη φροντίδα σε ορφανό παιδί ή παιδί που δεν έχει γονική μέριμνα, έως ότου το παιδί μπορέσει να επιστρέψει στη γονική μέριμνα, όταν αυτό είναι δυνατόν, ή έως ότου το παιδί υιοθετηθεί ή τεθεί υπό επιτροπεία.

Ο επίτροπος αναλαμβάνει όλα τα γονικά δικαιώματα και όλες τις γονικές ευθύνες και εκπροσωπεί το παιδί στις προσωπικές και περιουσιακές υποθέσεις του.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Συγγενής του παιδιού ή μη συγγενής που θεωρείται από το οικογενειακό δικαστήριο ως πρόσωπο ικανό να ασκήσει τα καθήκοντα επιτρόπου μπορεί να διοριστεί επίτροπος του παιδιού.

Κάθε συγγενής που επιθυμεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού μπορεί να διοριστεί επίτροπος, αν διαθέτει τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση καθηκόντων επιτρόπου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.