Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Αρμόδια για το ζήτημα αυτό είναι η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας (Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali), η οποία έχει οριστεί κεντρική αρχή της Μάλτας. Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 3 παρακάτω.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Αρμόδια για το ζήτημα αυτό είναι η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει οριστεί κεντρική αρχή της Μάλτας.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Για την καταχώριση μιας διασυνοριακής τοποθέτησης στη Μάλτα, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους πρέπει να ζητήσει τη συγκατάθεση της κεντρικής αρχής της Μάλτας. Η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας, υπό την ιδιότητα της κεντρικής αρχής της Μάλτας, χορηγεί το έντυπο υποβολής αίτησης, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να της υποβληθεί.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Η κεντρική αρχή της Μάλτας λαμβάνει το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να αποσταλεί από την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά στα μαλτεζικά ή τα αγγλικά.

Μόλις παραληφθεί το έντυπο αίτησης, η κεντρική αρχή της Μάλτας καθορίζει τον χαρακτήρα της υπό εξέταση τοποθέτησης.

Η κεντρική αρχή της Μάλτας διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τα έγγραφα που έλαβε στις αρμόδιες αρχές της Μάλτας, όπως, για παράδειγμα, τον Οργανισμό για την Προστασία του Παιδιού (Aġenzija Appoġġ), ανάλογα με την περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν, σε κάθε περίπτωση, τις αιτήσεις μέσω της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ακόλουθες πτυχές όσον αφορά την τοποθέτηση: εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές πτυχές, νομική υποστήριξη, ψυχολογικές/ψυχιατρικές πτυχές και ασφάλεια/προστασία των παιδιών.

Στη συνέχεια, η κεντρική αρχή της Μάλτας είναι σε θέση να κοινοποιήσει την απόφαση των αρμόδιων αρχών της Μάλτας όσον αφορά τη διασυνοριακή τοποθέτηση των παιδιών στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους. Η τοποθέτηση δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την κοινοποίηση της συγκατάθεσης της κεντρικής αρχής της Μάλτας. Η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους που υποβάλλει την αίτηση κοινοποιεί εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της γραπτής διασυνοριακής τοποθέτησης στην κεντρική αρχή της Μάλτας.

Ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

α) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου της μητέρας, του πατέρα και του παιδιού·

β) πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου ή των τέκνων

ε) δήλωση μέριμνας και επιμέλειας· &

δ) οποιαδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» δεν περιλαμβάνεται στο δίκαιο της Μάλτας. Ωστόσο, ο νόμος περί αναδοχής (Foster Care Act) του 2007, κεφάλαιο 491 της νομοθεσίας της Μάλτας, άρθρο 2, ορίζει ως «ανάδοχο φροντιστή», «το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν λάβει έγκριση για αναδοχή παιδιού από τον Οργανισμό Αναδοχών (Bord għall-Fostering). Ομοίως, ο νόμος περί προστασίας ανηλίκων (εναλλακτική προστασία), άρθρο 602 της νομοθεσίας της Μάλτα, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον νόμο περί αναδοχής του 2007 όταν τεθεί σε ισχύ, ορίζει, στο άρθρο 2, τον «ανάδοχο φροντιστή» ως «το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν λάβει έγκριση για την αναδοχή ανηλίκων από τον Οργανισμό Αναδοχών (Bord għall-Fostering)».

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» δεν περιλαμβάνεται στο δίκαιο της Μάλτας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.