Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) Children (Northern Ireland) Order 1995, κατά τη λήψη απόφασης που μπορεί να επηρεάσει την ευημερία του παιδιού πρέπει να εξακριβώνονται και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιθυμίες και τα συναισθήματα του παιδιού, των γονέων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει τη γονική μέριμνα ή κάθε άλλου σχετικού προσώπου.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Η νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές τον νόμο του 1989 της Αγγλίας και της Ουαλίας για τα παιδιά (Children Act 1989). Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

• Άτυπη ρύθμιση— συνεννόηση μεταξύ γονέων και συγγενούς/-ών, χωρίς συμμετοχή των κοινωνικών υπηρεσιών·

• Οικειοθελής τοποθέτηση με παροχή καταλύματος — συνεννόηση μεταξύ γονέων και τοπικής αρχής (βλέπε άρθρα 21 και 27 του διατάγματος για τα παιδιά)·

• Εντολή φροντίδας — για τη λήψη της εν λόγω εντολής απαιτείται η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο (βλέπε άρθρα 27 και 50 του διατάγματος για τα παιδιά).

Οι ρυθμίσεις για την ιδιωτική αναδοχή είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Αγγλίας και της Ουαλίας (βλ. το ενημερωτικό δελτίο για την Αγγλία και την Ουαλία)

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Υπάρχει μια σειρά διαθέσιμων εντύπων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής/παροχής πληροφοριών, όταν ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο τίθεται υπό φροντίδα, και για τη συνεχή επανεξέταση της κατάστασης.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Το διάταγμα για τα παιδιά δεν ορίζει την έννοια της «οικογένειας». Το διάταγμα για τα παιδιά ορίζει ως «ανάδοχο γονέα έπειτα από μεσολάβηση αρχής» το πρόσωπο στο οποίο έχει τοποθετηθεί το παιδί (οικογένεια, συγγενή του παιδιού ή κάθε άλλο κατάλληλο πρόσωπο), όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του διατάγματος.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) του διατάγματος για τα παιδιά επιτρέπει την τοποθέτηση του παιδιού

i) σε οικογένεια·

ii) σε συγγενή του· ή

iii) σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του διατάγματος για τα παιδιά, ως «συγγενής» νοείται «σε σχέση με ένα παιδί, ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η αδελφή, ο θείος ή η θεία (είτε εξ αίματος -αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς- είτε εξ αγχιστείας λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης) ή ο πατριός ή η μητριά».

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.