Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Εθνική νομοθεσία για τη φροντίδα παιδιών από συγγενείς (συγγενική φροντίδα)

Υπάρχουν στη Σκωτία διάφοροι νομικοί τρόποι με τους οποίους οι συγγενείς μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί. Αυτοί είναι οι εξής:

Α. Άτυπη συμφωνία.

Ένα παιδί μπορεί να τύχει φροντίδας από συγγενή ή φίλο (συγγενικός φροντιστής) έπειτα από συμφωνία μεταξύ του γονέα και του συγγενικού φροντιστή, χωρίς τη συγκατάθεση ή τη γνώση του κράτους μέλους. Ο συγγενής μπορεί να βρίσκεται στη Σκωτία ή αλλού.

Β. Με τοποθέτηση από την τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί (σύμφωνα με το άρθρο 25 του σκωτικού νόμου του 1995 για τα παιδιά (Children (Scotland) Act 1995)).

Αν δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να φροντίσει το παιδί ή ο γονέας συναινεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού το κράτος μέλος, η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για την ευημερία του παιδιού οφείλει να αξιολογήσει τις ανάγκες του παιδιού και να λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του συγγενή ή του φίλου (συγγενικού φροντιστή) και του παιδιού, πριν από την κατάρτιση σχεδίων για το παιδί. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται γραπτή συμφωνία μεταξύ του φροντιστή και της τοπικής αρχής. Πρέπει τουλάχιστον να γίνονται αστυνομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι.

Γ. Με διαταγή κατόπιν ακρόασης του παιδιού. Σκωτικός νόμος του 2011 για τις ακροάσεις παιδιών (Children’s Hearings (Scotland) Act 2011).

Κατά την ακρόαση του παιδιού προσδιορίζεται η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί. Αυτή είναι συνήθως η τοπική αρχή της περιοχής στην οποία ζει το παιδί. Οι γονείς και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαιώματα γονικής μέριμνας έχουν το δικαίωμα να παραστούν στην ακρόαση. Μπορούν επίσης να παραστούν και άλλοι στενοί συγγενείς.

Το παιδί μπορεί να παραπεμφθεί σε ακρόαση αυτού του είδους, η οποία θα λάβει απόφαση σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού. Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στο Sheriff Court. Αν η απόφαση είναι να τοποθετηθεί το παιδί σε συγγενή, πρέπει να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του φροντιστή και της περιουσίας του και ο φροντιστής πρέπει να συναινεί να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του συγγενικού φροντιστή. Αν ο συγγενής διαμένει σε περιοχή άλλης τοπικής αρχής, τότε η αξιολόγηση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την τοπική αρχή στην περιοχή της οποίας διαμένει ο φροντιστής, αν συμφωνήσουν οι τοπικές αρχές.

Η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί προβαίνει σε ελέγχους για να διασφαλίσει την καταλληλότητα του συγγενούς και έχει τη σχετική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί μπορεί να χρειαστεί να επισκεφθεί τον συγγενή περισσότερες από μία φορές και/ή μπορεί να βασιστεί για την ενημέρωσή της στην τοπική αρχή στην οποία διαμένει ο συγγενής. Η στενή επικοινωνία των δύο τοπικών αρχών είναι πολύ σημαντική, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία αξιοπιστία της αξιολόγησης.

Αν η αξιολόγηση δεν είναι πλήρης, υπάρχει κίνδυνος η τοποθέτηση να μην επιτύχει και να μην καλύψει τις ανάγκες του παιδιού. Απαιτείται επίσης συνολική αξιολόγηση για να εξασφαλιστεί ότι το παιδί και ο συγγενής θα έχουν τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης, όταν το παιδί μετακομίσει για να ζήσει με τον συγγενή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κατά την οποία η απόφαση συνεπάγεται τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Ο κανονισμός 11 των σκωτικών κανονισμών του 2009 για τα παιδιά που τελούν υπό φροντίδα (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) καθορίζει τις γενικές αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι τοπικές αρχές.

Η τοπική αρχή δεν πρέπει να τοποθετεί το παιδί σε συγγενικό φροντιστή αν δεν πειστεί για τα εξής:

α) ότι η τοποθέτηση είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

β) ότι η τοποθέτηση του παιδιού στον εν λόγω συγγενικό φροντιστή είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

γ) μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στον κανονισμό 10(3), ότι ο συγγενικός φροντιστής είναι κατάλληλος για να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού·

δ) ότι έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) έως (5) του νόμου του 1995·

ε) ότι ο φροντιστής έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την τοπική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό 12· και

στ) ότι ο συγγενικός φροντιστής έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την τοπική αρχή για τα ζητήματα που ορίζονται στον πίνακα 4 του νόμου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργούνται τουλάχιστον αστυνομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, ενώ για τις πιο μακροπρόθεσμες αποφάσεις, που εκτείνονται σε διάστημα έως και ενός έτους, διενεργείται πλήρης αξιολόγηση από την τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση της ικανότητας του φροντιστή να φροντίζει το παιδί : ότι ο ίδιος είναι κατάλληλος και επίσης ότι η οικία του είναι κατάλληλη για τη φροντίδα του παιδιού.

Η αξιολόγηση που διενεργείται στην περίπτωση της συγγενικής φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, παράλληλα με την ικανότητα του συγγενικού φροντιστή να τις καλύψει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει επανεξέταση των αρχικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα:

• σε τρεις ημέρες·

• σε έξι εβδομάδες

• έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την επανεξέταση του παιδιού σε 4,5 μήνες.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Η ανάδοχη οικογένεια στη Σκωτία είναι εκείνη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ενήλικο που έχει προσληφθεί, εγκριθεί και καταχωριστεί ως κατάλληλος φροντιστής για παιδιά που τελούν υπό φροντίδα από τοπική αρχή ή από ιδιωτικό ή εθελοντικό οργανισμό αναδοχής, που με τη σειρά της/του είναι επίσης καταχωρισμένη/-ος στην Επιθεώρηση Φροντίδας (Care Inspectorate) και επιθεωρείται ετησίως βάσει των εθνικών προτύπων φροντίδας.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Όχι. Στη Σκωτία, η έννοια αυτή θα οριζόταν ως συμφωνία για την παροχή «συγγενικής φροντίδας» (δηλαδή φροντίδας από συγγενή). Στη Σκωτία ο συγγενικός φροντιστής είναι:

i) πρόσωπο που συνδέεται με το παιδί με συγγένεια εξ αίματος, εξ αγχιστείας ή δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εγγύτητα της εν λόγω συγγένειας·

ii) πρόσωπο που είναι γνωστό στο παιδί και με το οποίο το παιδί έχει προϋπάρχουσα σχέση. Στα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στενοί φίλοι ή άτομα που γνωρίζουν το παιδί καλά μέσω τακτικής επαφής και μπορούν να θεωρηθούν μέρος του δικτύου του παιδιού.

Οι συγγενείς δεν περιορίζονται σε κάποια ομάδα ή κατηγορία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.