Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Για την τοποθέτηση ενός τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια απαιτείται η συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής. Όταν καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του σχετικά με τη διασυνοριακή τοποθέτηση ενός τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων, ως η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 56, ζητάει πάντοτε τη γνώμη του Κεντρικού Γραφείου Εργατικών, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας, δηλ. του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ευημερία και τη νομική προστασία των παιδιών και για την κοινωνική επιμέλειά τους.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Η σύσταση του Κεντρικού Γραφείου είναι δεσμευτική για το Κέντρο.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Το Κέντρο ζητάει επαρκείς πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με τη διαδικασία και, στη συνέχεια, ζητάει την άποψη του Κεντρικού Γραφείου σχετικά με την τοποθέτηση. Όταν ένα τέκνο πρόκειται να τοποθετηθεί σε ίδρυμα φροντίδας ανηλίκων, το Κεντρικό Γραφείο έχει την ευθύνη να βρει την κατάλληλη δομή φιλοξενίας για το εν λόγω τέκνο στη Σλοβακία.

Στη συνέχεια, το Κεντρικό Γραφείο απευθύνει σύσταση στο Κέντρο σχετικά με το συγκεκριμένο τέκνο και, εάν κρίνεται ότι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε δομή φιλοξενίας, ποια πρέπει να είναι αυτή.

Το Κέντρο ζητάει κατά κανόνα πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν δικαστικές διαδικασίες και ήδη εκδοθείσες αποφάσεις, τα μέλη της οικογένειας του τέκνου, καθώς και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τοποθετηθεί, τις γνώμες των ψυχολόγων ή των κοινωνικών λειτουργών και τυχόν άλλων ειδικών.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αριθ. 36/2005, εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν δύνανται να φροντίσουν το ανήλικο τέκνο τους και εάν το επιτάσσει το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη φροντίδα του σε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να γίνει ανάδοχος γονέας και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται να παρέχει στο ανήλικο τέκνο την ίδια φροντίδα που παρέχουν οι γονείς στα τέκνα τους. Ο ανάδοχος γονέας έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το ανήλικο τέκνο και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του μόνο για συνήθη θέματα. Κατά την τοποθέτηση του τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, οι γονείς του ανήλικου τέκνου ασκούν μόνο τα γονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ανάδοχου γονέα. Όταν ένας ανάδοχος γονέας κρίνει ότι η απόφαση που έλαβε ο κηδεμόνας ανήλικου τέκνου επί θεμελιώδους ζητήματος δεν συνάδει με το συμφέρον του τέκνου, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να επανεξετάσει την εν λόγω απόφαση. Οι γονείς του ανήλικου τέκνου που έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί του. Όταν οι γονείς και ο ανάδοχος γονέας δεν συμφωνούν επί της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, το εν λόγω ζήτημα ρυθμίζεται από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης ενός από τους γονείς ή του αναδόχου γονέα. Κατά την τοποθέτηση ενός ανήλικου τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, το δικαστήριο καθορίζει τις υποχρεώσεις διατροφής που βαρύνουν τους γονείς ή άλλα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να παρέχουν διατροφή στο τέκνο και τα υποχρεώνει να καταβάλλουν την εν λόγω διατροφή στον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την ευημερία και τη νομική προστασία του τέκνου.

Πέραν της τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, το σλοβακικό δίκαιο προβλέπει μια άλλη μορφή εναλλακτικής φροντίδας (τη λεγόμενη «υποκατάστατη προσωπική φροντίδα»), η οποία όμως δεν θεωρείται τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια. Όταν ένα ανήλικο τέκνο τοποθετείται σε υποκατάστατη προσωπική φροντίδα, το δικαστήριο δίνει προτεραιότητα σε συγγενείς του ανήλικου τέκνου, εάν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Κατά την αξιολόγηση ενός ανάδοχου γονέα, η οικογενειακή σχέση ή ο βαθμός συγγενείας δεν παίζουν ρόλο. Ωστόσο, ο ανάδοχος γονέας ενός τέκνου μπορεί να συνδέεται μαζί του με συγγενική σχέση, εάν πληρούνται οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχη οικογένεια μπορεί να περιλαμβάνει συγγενείς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.