Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.

Κάθε τοποθέτηση παιδιού σε άλλη κατοικία πλην της δικής του υπόκειται σε προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση. Δεν απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση ή έγκριση, εάν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί με γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;

Είναι η κοινωνική αρχή του δήμου στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση είναι εκτίμηση της διεύθυνσης κοινωνικών υποθέσεων ότι η τοποθέτηση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το σημείο εκκίνησης για την εκτίμηση του κατά πόσον η τοποθέτηση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι ο δεσμός του παιδιού με τη Σουηδία, π.χ. ότι το παιδί έχει κοινωνικές επαφές με γονείς ή συγγενείς στη Σουηδία ή έχει το εθνικό ή πολιτιστικό του υπόβαθρο στη Σουηδία. Το ίδιο ισχύει, κατ’ αναλογία, για τοποθέτηση στο εξωτερικό. Πρόσθετη απαίτηση για την έγκριση τοποθέτησης στη Σουηδία ή για απόφαση τοποθέτησης στο εξωτερικό είναι η κατανόηση της στάσης του παιδιού ως προς την τοποθέτηση, στο μέτρο του δυνατού. Επιπλέον, η έγκριση της διεύθυνσης κοινωνικών υποθέσεων υπόκειται στη συμφωνία του κηδεμόνα του παιδιού και, εάν το παιδί έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, στη συμφωνία του ίδιου του παιδιού με το μέτρο. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης, πρέπει να διερευνώνται οι συνθήκες στην ατομική κατοικία και οι προϋποθέσεις για τη φροντίδα στο σπίτι και το παιδί πρέπει να διαθέτει άδεια διαμονής, εφόσον είναι αναγκαία η άδεια αυτή.

Η διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει να διενεργήσει άμεσα την έρευνα για πιθανή χορήγηση έγκρισης και να την ολοκληρώσει το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η έρευνα μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα, η αλλοδαπή αρχή πρέπει να αναφέρει στον φάκελο την ατομική κατοικία που αποτελεί αντικείμενο αίτησης για τοποθέτηση.

Διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων που έχει εγκρίνει τοποθέτηση στη Σουηδία δεν φέρει καμία ευθύνη για δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από την τοποθέτηση, όπως τα έξοδα διαβίωσης του παιδιού ή το κόστος τοποθέτησης σε κατοικία αναδοχής.

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;

Ο όρος «ανάδοχη οικογένεια» δεν υφίσταται στη σουηδική νομοθεσία. Τα παιδιά, ωστόσο, μπορούν να τοποθετηθούν σε κατοικία αναδοχής. Στο κεφάλαιο 3 τμήμα 2 του διατάγματος για τις κοινωνικές υπηρεσίες (2001:937) αναφέρεται ότι ως «κατοικία αναδοχής» νοείται η ατομική κατοικία η οποία, για λογαριασμό της διεύθυνσης κοινωνικών υποθέσεων, υποδέχεται παιδιά με σκοπό τη μόνιμη φροντίδα και την εκπαίδευση ή ενηλίκους με σκοπό τη φροντίδα και την περίθαλψη, και του οποίου η δραστηριότητα δεν ασκείται σε επαγγελματική βάση.

5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;

Η σουηδική έννοια της «κατοικίας αναδοχής» περιλαμβάνει όλους τους συγγενείς του παιδιού. Ωστόσο, δεν απαιτείται από τη διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων έγκριση ή απόφαση σχετικά με τη φροντίδα που παρέχεται για τοποθέτηση σε ατομική κατοικία που ανήκει σε έναν από τους γονείς του παιδιού ή σε άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.