Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid

1. Teise riiki kolimine

Kui kahel isikul on ühine hooldusõigus, peavad nad põhimõtteliselt määrama ka lapse elukoha vastastikuse kokkuleppe alusel. Seda vastastikuse kokkuleppe põhimõtet kohaldatakse piiranguteta, st ka juhul, kui laps kolib Austria piires ning eeskätt juhul, kui kolimisega kaasneb suur elumuutus. Peale selle peab vanemal, kes soovib kolida välismaale, olema selleks teise vanema nõusolek või luba kohtult, eelkõige seoses elukoha üleviimisega välismaale. Kohus peab arvesse võtma nii lapse heaolu kui ka vanemate huve.

Kui lapse peamiseks hooldajaks on kohtu otsuse või kokkuleppe alusel määratud üks vanem, on sel vanemal kooskõlas Austria tsiviilseadustiku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) paragrahvi 162 lõike 2 sõnastusega ainuõigus määrata elukoht. Sellest tulenevalt ei ole Austria piires kolimiseks luba vaja.

Võttes aga arvesse selliste olukordadega seotud senist kohtupraktikat – eeskätt juhul, kui lapse elukoha muutmine on oluline küsimus –, peab ainuhooldusõigusega vanem teavitama ka teist vanemat ning arvestama lapse heaoluga. Peale selle ei tohiks elukoha muutmine oluliselt mõjutada teise vanema võimalust oma hooldusõigust teostada. See piirang kehtib eeskätt juhul, kui kolitakse välismaale.

Sama kehtib hooldusõigust omavate kasuvanemate puhul; selliseid juhtumeid esineb aga tegelikkuses harva, sest hooldusõigus jääb enamasti laste ja noorte hoolekande teenistusele.

2. Lapse paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda

Kui paigutamine toimub hooldusõigust omava(te) isiku(te) (enamasti vanemad) nõusolekul, ei ole selleks vaja täiendavaid meetmeid võtta. Paigutamiseks hooldusõigust omava(te) isiku(te) nõusolekuta on igal juhul vajalik kohtulik kontroll ning seda käsitatakse seaduse tähenduses erakorralise meetmena.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Vt vastus 1. küsimusele.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed)

Konsulteerimismenetluse avaldus tuleb esitada kohtule või laste ja noorte hoolekande teenistusele (Kinder- und Jugendhilfeträger) keskasutuse kaudu. Kui konsulteerimismenetluse eest vastutab laste ja noorte hoolekande teenistus, kehtivad alljärgnevad tingimused.


Tingimused

Nõutavad dokumendid

Magistrat der Stadt Wien (Viini linnavalitsus)

Amt für Jugend und Familie (noorsoo- ja perekonnabüroo)

Gruppe Recht (õigustalitus)

Rüdengasse 11

1030 Vienna, Austria

 • Vajalik lapse heaolu huvides
 • Taotlev asutus nõustub kandma kulud

Tuginemine rahvusvahelise perekonnaõiguse menetlusseaduse (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG) paragrahvile 46

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Ülem-Austria liidumaa valitsuse büroo)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(ühiskonna-, sotsiaal- ja tervishoiuküsimuste direktoraat)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (laste- ja noorteabi osakond)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Vajalik lapse heaolu huvides
 • Nõusolek kulude katmiseks
 • Hoolduskoha olemasolu
 • Nõusolek konkreetselt hooldeasutuselt
 • Eelnevalt määratud elanikustaatus
 • Selge vastutuse jaotus taotleva liikmesriigi (paigutamise liik, ulatus ja selle eest maksmine) ja selle liikmesriigi (asutuse järelevalve) vahel, kellele taotlus esitatakse
 • Ülem-Austria kutsestandardite tunnustamine taotlevas asutuses
 • Taotleva liikmesriigi pädev asutus ja kontaktandmed
 • Asutus, kuhu alaealine paigutatakse (aadress)
 • Andmed alaealise, vanemate, õdede-vendade, hooldusõigust omavate isikute kohta
 • Ülevaade lapse kasvatamisel seni osutatud abiteenustest
 • Kavandatava paigutamise liik ja põhjused
 • Järeldused, diagnoosid, aruanded, hinnangud
 • Alaealise ärakuulamise protokoll
 • Kirjeldus bioloogiliste vanemate suhtlusõiguse kohta
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) ametlik nõusolek
 • Ravikindlustuse või kehtiva sotsiaalkindlustuskaitse tõend

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgi liidumaa valitsuse büroo)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (laste- ja noorteabi talitus)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

 • Nõusolek asutuselt, kuhu laps paigutatakse
 • Taotleva asutuse kirjalik nõusolek kulude katmiseks
 • Nõusolek hooldajalt ja paigutamise küsimustes pädevalt kohalikult laste ja noorte hoolekande teenistuselt
 • Taotleva liikmesriigi pädev asutus ja kontaktandmed
 • Asutus, kuhu alaealine paigutatakse (aadress, kontaktandmed)
 • Andmed alaealise, vanemate, õdede-vendade, hooldusõigust omavate isikute kohta
 • Ülevaade lapse kasvatamisel seni osutatud abiteenustest
 • Teave kavandatava paigutamise põhjuste kohta, sh haiguslugu ja probleemi kirjeldus
 • Arsti/psühhiaatri järeldused, diagnoosid, hinnangud
 • Alaealise ärakuulamise protokoll
 • Kirjeldus bioloogiliste vanemate suhtlusõiguse kohta
 • Hooldusõigust omava isiku ametlik nõusolek
 • Kohtuotsused
 • Vorm E109 (ravikindlustuse tõend) või kehtiva sotsiaalkindlustuskaitse tõend
 • Koopia alaealise e-kaardist
 • Paigutamise kuupäev ja kavandatav kestus

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermargi liidumaa valitsuse büroo)

A11 Fachabteilung (A11 poliitikaosakond) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (sotsiaal- ja tööküsimuste ning laste- ja noorteabi talitus), Bereich Recht und Gewaltschutz (õigusküsimuste ja vägivallavastase võitluse töörühm)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austria

abteilung11@stmk.gv.at

 • Vajalik lapse heaolu huvides
 • Taotlev liikmesriik kannab kulud
 • Eestkostjate nõusolek
 • Kohtuotsused
 • Meditsiinilised järeldused
 • Üleandmisaruanne taotlevalt pädevalt asutuselt (taustandmed, perekondlikud ja sotsiaalsed hetkeolud, probleemide ja ressursside kirjeldus, sotsiaaltöötaja järeldused ja prognoosid, täidetud eesmärgid, lühikirjeldus)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirooli liidumaa valitsuse büroo)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (laste- ja noorteabi osakond)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria

 • Taotlev liikmesriik kannab kulud
 • Asutuse nõusolek
 • Hädavajalikud materjalid on abikava, haiguslugu ja probleemi kirjeldus

– Alaealise andmed

– Vanemate andmed

– Õdede-vendade andmed

– Hooldusõigust omav isik

– Seni osutatud abiteenused

 • Asjakohased aruanded, psühholoogilised hinnangud jms
 • Hooldusõigust omavate isikute kirjalik nõusolek
 • Tõendatud nõusolek hooldatavalt alaealiselt – välja arvatud juhul, kui ärakuulamine ei ole lapse vanust või (tõendatud) küpsust arvesse võttes asjakohane
 • Alaealise ravikindlustuse tõend
 • Koopia alaealise isikutunnistusest
 • Kirjalik nõusolek asutuselt, kuhu laps paigutatakse
 • Põhjendus:

– miks valiti just see asutus;

– kui see on asjakohane, siis miks on vaja kiireloomulist abi.

 • Abi osutamise alguskuupäev ja kavandatav kestus
 • Alaealise väljavaated pärast naasmist

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergi liidumaa valitsuse büroo)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austria

Abteilung Soziales und Integration (sotsiaal- ja integratsiooniosakond)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Nõusolek asutuselt, kuhu laps paigutatakse / kasuperekonnalt
 • Nõusolek kulude katmiseks
 • Taotlev pädev asutus ja kontaktandmed
 • Soovitav asutus/kasuperekond (aadress)
 • Alaealise ja vanemate andmed
 • Hooldusõigust käsitlev otsus koos järgmise selgitusega: „[...] paigutamisega [...] läheb vastutus lapse hooldamise ja kasvatamise eest üle asutusele/kasuperekonnale.“
 • Lapse kasvatamisel seni osutatud abiteenused
 • Paigutamise põhjused, nõusolek abikavaga, tulevikuväljavaated
 • Laste- ja noortepsühhiaatri/-psühholoogi järeldused/diagnoosid

Tähelepanekud

 • Alaealise ärakuulamine
 • Hooldusõigust omavate isikute nõusolek
 • Ravikindlustuse tõend

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alam-Austria liidumaa valitsuse büroo)

Gruppe Gesundheit und Soziales (tervishoiu- ja sotsiaalküsimuste töörühm)

Abteilung Jugendwohlfahrt (noorte hoolekande asutus)

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten, Austria

 • Vajalik lapse heaolu huvides ja/või lapse heaolu eest vastutava seotud isiku olemasolu Alam-Austria liidumaal
 • Kirjalik nõusolek kulude katmiseks
 • Sobiv hoolduskoht
 • Nõusolek konkreetselt asutuselt
 • Alam-Austria kutsestandardite tunnustamine
 • Abikava (sh kasvatamisega seotud eesmärgid) korrapärane läbivaatamine taotlevas asutuses
 • Kontaktisik juhuks, kui meede on vaja lõpetada
 • Kehtivad aruanded lapse füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse, haridus-/kutsealase arengu kohta
 • Kehtivad meditsiinilised järeldused
 • Koopia alaealise olulistest dokumentidest ja e-kaardist
 • Teave kasutatavate ravimite kohta
 • Abikava, sh seni osutatud abiteenused
 • Probleemi kirjeldus, sotsiaalne ja psühholoogiline hinnang, eesmärkide seadmine, meetme kestus ja prognoos
 • Protokoll alaealise ärakuulamiselt seoses kavandatava meetmega
 • Hooldusõigust omava isiku kirjalik nõusolek
 • Nõusolek võimaliku külastusõiguse korralduse kohta

Amt der Burgenländischen Landesregierung

(Burgenlandi liidumaa valitsuse büroo)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (6. osakond –

sotsiaal- ja perekonnaküsimused, tervishoid, sport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria

 • Vajalik lapse heaolu huvides
 • Nõusolek kulude katmiseks
 • Asutuse või hooldaja nõusolek
 • Pädev asutus ja deklaratsioon pädevuse kohta
 • Alaealise andmed
 • Teave probleemi kohta (paigutamise põhjus, eesmärgid, järeldused, hinnangud, tunnistused, kohtuotsused)
 • Hooldusõigust omavate isikute kirjalik nõusolek

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Seoses kasuvanema mõistega Austria õiguses tasub tähelepanu pöörata kahele aspektile. Kui tegemist on vanemliku vastutusega, on kasuvanemad isikud, kes kannavad lapse eest (osaliselt või täielikult) hoolt, kasvatavad teda ning kellega lapsel on või peaks olema suhe, mis sarnaneb bioloogiliste vanemate ja lapse vahelise suhtega (ABGB paragrahv 184). Tingimused ja meetmed, mille alusel teha kindlaks, kellele (üksikisik või paar) tohib laste ja noorte heaolu teenistus usaldada (üksnes) lapse eest hoolitsemise ja tema kasvatamise, on sätestatud Austria üheksa liidumaa seadustes.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Austria õigusnormides on kasuvanema mõiste teadlikult defineeritud väga laialt. Lisaks vanavanematele, kellel on ABGB paragrahvi 178 kohaselt eristaatus, võib kasuvanem olla mis tahes (muu) sugulane, kui ta hoolitseb lapse eest ja kasvatab teda (osaliselt või täies ulatuses) ning tal on vähemasti kavatsus luua lapsega suhe, mis sarnaneb bioloogilise vanema ja lapse vahelise suhtega. See, kas kõnealuseid isikuid kontrollib laste ja noorte hoolekande teenistus, oleneb samuti Austria üheksa liidumaa seadustest. Üldiselt on lähisugulased, nagu vanavanemad ja vanemate õed-vennad, sellistest kontrollidest vabastatud.

Viimati uuendatud: 28/01/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.