Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Praktikas peab keskasutus uurima kohaliku pädeva lastekaitse asutuse käest lapse hooldeasutusse või kasuperekonda paigutamise võimalusi.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Keskasutus annab oma nõusoleku pärast kohaliku pädeva lastekaitse asutusega konsulteerimist. Nõusolek antakse mitteametlikus vormis keskasutuse kirjaliku arvamusena.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Keskasutus võtab ühendust kohaliku pädeva lastekaitse asutusega (laiendatud volitustega kohalik omavalitsusüksus), kes omakorda uurib, kas ja kuhu oleks võimalik laps paigutada (tehes kindlaks, kas kasuperedes või hooldeasutustes on vabu kohti).

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Kui kumbi vanem ei ole suuteline hoolitsema oma laste eest ise, võib kohus paigutada lapse eestkostja (kui vanematelt on nende vanemlikud õigused ära võetud, need on piiratud või kumbki vanem pole elus) või kasuvanema hoole alla või laps võidakse paigutada „teise isiku“ hoole alla. Kasuvanemal ja eestkostjal on õigus saada spetsiaalseid sotsiaalhüvitisi. „Teisel isikul“ sellist õigust pole.

Kasuvanemal on kohustus ja luba hoolitseda lapse eest isiklikult. Last kasvatades teostab kasuvanem vanema õiguseid ja kohustusi sobilikul viisil. Kasuvanemal on kohustus ja luba otsustada lapse igapäevaelu küsimusi ja last neis küsimustes esindada ning hoolitseda lapse vara eest. Kasuvanem peab lapse vanemaid teavitama last puudutavatest olulistest küsimustest. Kui olukord seda nõuab, määrab kohus kindlaks kasuvanema muud kohustused ja õigused.

Kui eespool nimetatud variante ei ole võimalik kasutada, võib kohus määrata lapse paigutamise hooldusasutusse.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Jah, Tšehhis on paljud kasuvanemad lapse sugulased. Tšehhi õiguses ei ole seoses kasuvanemlusega sätteid sugulusaste ega muude piirangute kohta.

Viimati uuendatud: 28/07/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.