Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

2009. aasta lastekaitseseaduse (Children Act 2009) VIIIA osaga on üle võetud Haagi 1996. aasta konventsiooniga ratifitseeritud erimenetlused ja -kohustused. Konventsiooniga on ette nähtud riikidevaheline koostöö juhul, kui lapsed paigutatakse asendushooldusele välisriiki, näiteks kasuperekonda, või nende suhtes tehakse muud pikaajalised korraldused, mis ei ole seotud lapsendamisega.

Eelkõige on 2009. aasta lastekaitseseaduse artiklis 93M ette nähtud, et teise osalisriigi keskasutusele tuleb esitada aruanne, kui hoolekandeamet (Care Agency) kaalub lapse paigutamist teise osalisriiki (konventsiooni artikli 33 tähenduses), või temaga tuleb konsulteerida (Brüsseli IIa määruse artikli 56 kohaselt).

Nõusoleku andmine, suunamised ja järgitavad menetlused olenevad suuresti konkreetsest olukorrast ja lapse staatusest. Näiteks kui kavandatud paigutamine on seotud lapsega, kelle suhtes kõrgeim kohus (Supreme Court) on juba teinud asendushooldusele paigutamise määruse, tuleb kõrgeimas kohtus algatada konventsiooni IV peatüki kohane menetlus määruse tunnustamiseks või täitmiseks.

Lisaks on lastekaitseseaduse artiklis 67 sätestatud, et keegi ei tohi last Gibraltarilt asendushooldusele paigutamise määruse alusel ära viia ilma kõigi selle lapse suhtes vanema hooldusõigust omavate isikute kirjaliku nõusolekuta või (teise võimalusena) kõrgeima kohtu loata.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Vt eespool.

2009. aasta hoolekandeseaduse (Care Act) artiklis 93K on sätestatud, et konventsiooni kohase keskasutuse ülesandeid täidab Gibraltaril esimese instantsina justiitsminister.

Konventsiooni artiklite 24, 26 ja 28 kohaldamisel hõlmab viide ametiasutusele Gibraltari kõrgeimat kohut.

Artikli 35 lõike 2 kohaldamisel hõlmavad viited ametiasutusele ka hoolekandeametit.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Kohtu poole pöördumisel järgitakse Haagi konventsioonides ja kohtueeskirjades (2011. aasta perekonnaasjade (lapsed) eeskirjad seoses 1996. aasta Haagi konventsiooniga (Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011)) sätestatud menetlusi.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

2009. aasta lastekaitseseaduses ei ole kasuperekonna mõistet määratletud. Seadus sisaldab aga kasuvanema ja asendushoolduse määratlusi.

„Kasuvanem“ on isik, kelle hoolekandeamet on heaks kiitnud last kasuperekonnas hooldama.

„Asendushooldus“ on hooldust vajava lapse hooldamine sellise isiku poolt, kes ei ole selle lapse vanem, lapsendaja, sugulane või muu selle lapse suhtes vanema hooldusõigust omav isik.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Kui last hooldavad sugulased või sõbrad, ei nimetata seda kasuperekonnas hooldamiseks, vaid lapse paigutamiseks perekonna või sõbra juurde. Mõlemaid toiminguid nimetatakse seotud isiku juurde paigutamiseks.

Viimati uuendatud: 04/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.