Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Itaalia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Itaalia õigusaktides ei ole praegu sätestatud erinorme määruse (EÜ) nr 2201/2003 artikli 56 lõikega 1 ette nähtud eelneva konsulteerimise menetluse kohta. Üldnormide kohaselt on lapse paigutamiseks hoolekandeasutusse või kasuperekonda (st lapse andmiseks muude isikute kui tema vanemate hooldada) siiski vajalik kaasata pädev kohus.

Juhul kui kaalutakse lapse paigutamist Itaaliasse eespool nimetatud määruse artikli 56 kohaselt, on soovitatav konsulteerida Itaalia keskasutusega (justiitsministeeriumi alaealiste ja kogukonnaõiguse osakond), et saada vajalikku teavet või isegi abi (Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, via D. Chiesa 24, 00136 Roma; tel +39 06 6818.8535; e-post autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Lapse paigutamiseks hoolekandeasutusse või kasuperekonda on vajalik kaasata kohus. Erinormide puudumise korral on soovitatav enne paigutamist konsulteerida Itaalia keskasutusega. Piiriülest paigutamist reguleerivate riigisiseste õigusnormide puudumise tõttu on sellisteks paigutamisteks vaja analoogia alusel 1983. aasta seaduse nr 184 artikli 4 lõikes 2 sätestatud hooldussüsteemiga Itaalia kohtute luba. Seepärast on lapse Itaaliasse paigutamiseks vaja kaasata Itaalia kohtud.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Riigisiseseid eriõigusnorme kehtestatud ei ole.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Riigisiseses õiguses ei ole määratletud kasuperekonna mõistet, mida võiks Itaalia õigussüsteemis tõlgendada tähenduses „famiglia affidataria“. See instituut on siiski reguleeritud 1983. aasta seadusega nr 184. Selles seaduses on famiglia affidataria määratletud kui perekond (ühiste lastega või ilma nendeta paar või üksikisik), kes vastutab oma bioloogiliste vanemate abi ja kaitseta jäänud lapse hoolduse eest.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Riigisiseses õiguses (vt 1983. aasta seaduse nr 184 artikkel 2) on sätestatud, et ajutiselt sobiva perekeskkonnata jäänud alaealise lapse võib anda teise perekonna (kus võib olla teisi alaealisi lapsi), üksikisiku või peretüüpi kogukonna hooldada, et tagada tema heaolu, kasvatus ja haridus. Kui sobivasse kasuperekonda paigutamine ei ole võimalik, võidakse laps paigutada avalik-õiguslikku või eraõiguslikku hoolekandeasutusse, eelistatavalt lapse elukohamaakonnas. Õigusliku määratluse puudumisel peetakse kasuperekonnaks üldiselt muudest isikutest kui lapse vanematest koosnevat perekonda. Riigisiseses õiguses ei tehta sellega seoses vahet sugulastel ja muudel isikutel. Lapse eraldamisel perekonnast peab kohtunik siiski kõigepealt kindlaks tegema, kas last on võimalik paigutada sugulaste juurde. Kui see ei ole võimalik, võib kaaluda muid isikuid.

Viimati uuendatud: 22/12/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.