Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Selle eest vastutav asutus on Malta keskasutuseks määratud sotsiaalhoolekandestandardite amet. Vt vastus 3. küsimusele.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Selle eest vastutav asutus on Malta keskasutuseks määratud sotsiaalhoolekandestandardite amet.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Selleks et registreerida lapse piiriülene paigutamine Maltale, peab taotleva riigi keskasutus taotlema Malta keskasutuse nõusolekut. Tuleb küsida taotlusvorm ja esitada taotlus Malta keskasutuseks olevale sotsiaalhoolekandestandardite ametile.

Kord on järgmine.

Malta keskasutus peaks saama nõuetekohaselt täidetud taotlusvormi, millele on lisatud nõutavad dokumendid. Selle taotluse peaks esitama taotleva riigi keskasutus. Kõik nõutavad dokumendid tuleks saata ainult malta või inglise keeles.

Kui taotlusvorm on kätte saadud, teeb Malta keskasutus kindlaks, mis liiki paigutamist kaalutakse.

Malta keskasutus saadab taotluse ja dokumendid olenevalt juhtumist asjakohasele Malta pädevale asutusele, nt lastekaitseametile Aġenzija Appoġġ. Pädevad asutused hindavad taotlusi kõikidel juhtudel oma teadmiste ja kogemuste põhjal, arvestades nõuetekohaselt järgmisi paigutamisega seotud aspekte: hariduslikud/pedagoogilised, õigustoega seotud, psühhosotsiaalsed/psühhiaatrilised ja lapse ohutuse/kaitsega seotud.

Seejärel saab Malta keskasutus edastada Malta pädevate asutuste otsuse lapse piiriülese paigutamise kohta taotleva riigi keskasutusele. Paigutamist ei tohi alustada ilma Malta keskasutuse eelneva nõusolekuta. Seejärel teatab taotleva riigi keskasutus Malta keskasutusele piiriülese paigutamise alguskuupäeva.

Mõned dokumendid, mis tuleb taotlustega koos esitada:

a)    ema, isa ja laste riikliku isikutunnistuse / passi koopia;

b)   lapse (laste) sünnitõend;

c)    hooldus- ja eestkosteõiguse kinnitus;

d)    muud vajalikuks peetavad dokumendid.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Malta õiguses ei tunta kasuperekonna mõistet. Ent perepõhise asendushoolduse 2007. aasta seaduse (Malta seadustekogu 491. peatükk) artiklis 2 on „kasuvanem“ määratletud kui üks või mitu isikut, kelle perepõhise asendushoolduse nõukogu on heaks kiitnud last perekonnas hooldama. Ka alaealiste laste kaitse (asendushoolduse) seaduses (Malta seadustekogu 602. peatükk), millega pärast jõustumist asendatakse 2007. aasta perepõhise asendushoolduse seadus, on artiklis 2 „kasuvanem“ määratletud kui üks või mitu isikut, kelle perepõhise asendushoolduse nõukogu on heaks kiitnud alaealist last perekonnas hooldama.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Malta õiguses ei tunta kasuperekonna mõistet.

Viimati uuendatud: 05/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.