Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Lapse sugulasepoolset hooldamist (asendushooldust sugulasteringis) käsitlev riigisisene õigus

On mitmeid seaduslikke viise, kuidas sugulased saavad Šoti last hooldada. Need on järgmised.

a. Mitteametlik kokkulepe.

Last saab hooldada sugulane või sõber (sugulasest asendushooldaja) vanema ja asjaomase sugulasest asendushooldaja kokkuleppe alusel, ilma liikmesriigi nõusoleku või teadmiseta. Sugulane võib asuda Šotimaal või mujal.

b. Lapse paigutamine asendushooldusele lapse eest vastutava kohaliku omavalitsuse poolt (Šotimaa 1995. aasta lastekaitseseaduse (Children (Scotland) Act 1995) artikli 25 alusel)

Kui ei ole kedagi, kes suudaks last hooldada, või kui vanem annab nõusoleku lapse liikmesriigipoolseks hooldamiseks, peab lapse heaolu eest vastutav kohalik omavalitsus enne lapse suhtes plaanide tegemist hindama lapse vajadusi ja võtma arvesse asjaomaste isikute, sealhulgas sugulase või sõbra (sugulasest asendushooldaja) ja lapse arvamust ning asendushooldaja ja kohalik omavalitsus peavad sõlmima kirjaliku kokkuleppe. Hooldajale tehakse vähemalt politsei- ja tervisekontroll.

c. Laste ärakuulamise kolleegiumi (Children’s Hearing) tehtud korralduse alusel (Šotimaa 2011. aasta laste ärakuulamise seadus (Children’s Hearings (Scotland) Act 2011)).

Laste ärakuulamise kolleegium määrab, milline kohalik omavalitsus lapse eest vastutab. Selleks on tavaliselt lapse elukoha järgne kohalik omavalitsus. Vanematel ja teistel asjaomase lapse suhtes vanema hooldusõigust omavatel isikutel on õigus ärakuulamisel osaleda. Osaleda võivad ka teised lähisugulased.

Lapse võib saata laste ärakuulamise kolleegiumi ette, kes otsustab, kuhu laps peab jääma. Selle otsuse peale võib esitada kaebuse esimese astme kohtule (Sheriff Court). Kui laps otsustatakse paigutada sugulase juurde, peavad asendushooldaja ja tema vara selleks sobima ning asendushooldaja peab nõustuma last hooldama.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Sugulasest asendushooldajat peab hindama lapse eest vastutav kohalik omavalitsus. Kui sugulane elab mõne teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, võib hindamise lõpetada koostöös asendushooldaja elukohajärgse kohaliku omavalitsusega, kui kohalikud omavalitsused on sellega nõus.

Lapse eest vastutav kohalik omavalitsus kontrollib sugulase sobivust ja jääb tema sobivuse tagamise eest vastutavaks. Seetõttu võib olla vaja, et lapse eest vastutav kohalik omavalitsus külastaks asjaomast sugulast rohkem kui korra ja/või võiks teavet küsida sugulase elukoha järgsest kohalikust omavalitsusest. On oluline, et mõlemad kohalikud omavalitsused suhtleksid omavahel tihedalt, et hindamine oleks võimalikult usaldusväärne.

On oht, et kui hindamist lühendatakse, siis paigutamine nurjub ega vasta lapse vajadustele. Põhjalik hindamine on vajalik ka tagamaks, et laps ja sugulane saaksid nõuetekohast toetust, kui laps kolib sugulase juurde elama. Sama kehtib ka juhul, kui on tehtud otsus, mille kohaselt viiakse laps teise riiki.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Šotimaa 2009. aasta asendushooldusel laste eeskirjade (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) 11. eeskirjas on sätestatud üldpõhimõtted, mida kohalikud omavalitsused peavad järgima.

Kohalik omavalitsus ei tohi last sugulasest asendushooldaja juurde paigutada enne, kui ta on veendunud järgmises:

a) paigutamine on lapse parimates huvides;

b) lapse paigutamine sugulasest asendushooldaja juurde on lapse parimates huvides;

c) 10. eeskirja punktis 3 osutatud hindamise põhjal on see sugulasest asendushooldaja lapse hooldamiseks sobiv isik;

d) ta on võtnud arvesse kogu talle kättesaadavat teavet, mis on oluline tema 1995. aasta lastekaitseseaduse artikli 17 lõigetest 1–5 tulenevate kohustuste täitmiseks;

e) sugulasest asendushooldaja on sõlminud kohaliku omavalitsusega 12. eeskirja kohase kirjaliku kokkuleppe ning

f) sugulasest asendushooldaja on sõlminud kohaliku omavalitsusega 4. lisas täpsustatud küsimusi käsitleva kirjaliku kokkuleppe.

Hindamismenetluse käigus tehakse lühikese tähtajaga otsuste korral hooldajale vähemalt politsei- ja tervisekontroll ning kuni üheaastaste pikema tähtajaga otsuste puhul korraldab lapse eest vastutav kohalik omavalitsus täieliku hindamise. Hindamisel antakse hinnang selle kohta, kas asendushooldaja sobib last hooldama – kas ta ise sobib hooldajaks ja kas tema eluase sobib hooldamiseks.

Sugulasteringis asendushoolduse hindamise mudelis tuleks selgelt arvesse võtta lapse vajadusi ja sugulasest asendushooldaja suutlikkust neid rahuldada. Seega tuleks see mudel siduda asendushooldusele paigutamise esialgse korralduse läbivaatamisega järgmise ajakava kohaselt:

• kolme päeva pärast;

• kuue nädala pärast;

• sugulasteringis asendushoolduse hindamise õigeaegne lõpetamine lapse olukorra läbivaatamiseks 4,5 kuu pärast.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Šotimaal tähendab kasuperekond perekonda, kuhu kuulub vähemalt üks täiskasvanu, kelle on asendushooldusele paigutatava lapse jaoks sobivaks asendushooldajaks määranud, heaks kiitnud ja registreerinud kohalik omavalitsus või eraõiguslik või vabatahtlik kasupereagentuur, kes ise on registreeritud hoolekandeinspektsioonis (Care Inspectorate) ja keda kontrollitakse igal aastal riiklike hooldusstandardite alusel.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Ei. Šotimaal oleks sel juhul tegemist asendushooldusega sugulasteringis. Sugulasest asendushooldaja on Šotimaal:

i) isik, kes on lapsega seotud veresuguluse, abielu või kooselu kaudu, ilma et selle seotuse lähedusele oleks seatud piiranguid;

ii) isik, keda laps tunneb ja kellega lapsel on eelnev suhe. See võib hõlmata lähedasi sõpru või inimesi, kes last korrapäraste kokkupuudete kaudu hästi tunnevad ja keda võib pidada lapse tugivõrgustiku osaks.

Sugulase mõiste ei ole piiratud ühegi rühma ega kategooriaga.

Viimati uuendatud: 03/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.