Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas teie riigi siseriiklikus õiguses on sätestatud kohustus enne lapse paigutamist teise riiki konsulteerida ja saada nõusolek? Märkige võimalikud erandid.

Lapse perepõhisele asendushooldusele paigutamiseks on vaja nõusolekut. Kui laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskuselt kui artikli 56 kohaselt pädevalt asutuselt küsitakse nõusolekut lapse piiriüleseks paigutamiseks hoolekandeasutusse või kasuperekonda, konsulteerib ta alati töö-, sotsiaal- ja perekonnaasjade keskameti kui laste heaolu ja õigusliku kaitse ning sotsiaalse eestkoste eest vastutava asutusega.

2 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja temalt nõusolek saada juhul, kui eelnev konsulteerimine ja nõusolek on vajalikud?

Keskameti eksperdisoovitus on keskusele siduv.

3 Kirjeldage lühidalt konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed).

Keskus palub esitada menetluse kohta piisavalt teavet ja asjakohased dokumendid ning konsulteerib siis paigutamise küsimuses keskametiga. Kui laps otsustatakse paigutada hoolekandeasutusse, on keskameti konkreetseks ülesandeks tagada lapsele koht sobivas Slovakkia hoolekandeasutuses.

Keskamet annab seejärel keskusele soovituse konkreetse juhtumi kohta ja kui laps otsustatakse paigutada hoolekandeasutusse, siis konkreetse asutuse kohta, kuhu ta on kavas paigutada.

Üldjuhul küsib keskus teavet ja dokumente kohtumenetluste ja olemasolevate kohtulahendite, lapse pereliikmete ning paigutamise põhjuste, psühholoogide või sotsiaaltöötajate arvamuste ja muude eksperdiarvamuste kohta.

4 Kuidas on teie liikmesriigi õiguses määratletud mõiste „kasuperekond“?

Seaduses nr 36/2005 perekonna kohta on sätestatud, et kui vanemad jätavad alaealise lapse hooletusse või ei suuda tema eest hoolt kanda ning kui see on alaealise lapse huvides, võib kohus otsustada paigutada lapse asendushooldusele füüsilise isiku juurde, kes on huvitatud kasuvanemaks saamisest ja vastab nõuetele. Kasuvanem on kohustatud hoolitsema alaealise lapse eest samamoodi nagu peaksid seda tegema tema vanemad. Kasuvanemal on õigus alaealist last esindada ja tema vara valitseda ainult igapäevastes küsimustes. Perepõhise asendushoolduse ajal on alaealise lapse vanematel ainult need vanemlikud õigused ja kohustused, mida ei ole antud kasuvanemale. Kui kasuvanem leiab, et alaealise lapse eestkostja poolt põhimõttelises küsimuses tehtud otsus ei ole lapse huvidega kooskõlas, võib ta vaidlustada selle otsuse kohtus. Vanematel on õigus perepõhisele asendushooldusele paigutatud alaealise lapsega suhelda. Kui vanemad ja kasuvanem ei suuda selle õiguse kasutamises kokku leppida, otsustab küsimuse ühe vanema või kasuvanema taotlusel kohus. Otsustades alaealise lapse paigutamise üle perepõhisele asendushooldusele, määrab kohus kindlaks vanemate või teiste last ülal pidama kohustatud füüsiliste isikute ülalpidamiskohustuse ulatuse ja nõuab neilt elatise maksmist laste hoolekande ja õigusliku kaitse asutusele.

Lisaks perepõhisele asendushooldusele tunnistatakse Slovakkia õiguses ka muud asendushoolduse vormi (asendusisikuhooldus), mida ei peeta siiski perepõhiseks asendushoolduseks. Kui alaealine laps paigutatakse asendusisikuhooldusele, eelistab kohus alaealise lapse sugulasi, kui nad vastavad nõuetele.

5 Kas mõiste „kasuperekond“ hõlmab ka sugulasi? Kui jah, siis milliseid?

Sugulus või sugulusaste ei ole kasuvanema hindamisel oluline. Võib siiski juhtuda, et perepõhisele asendushooldusele paigutatakse ka suguluses olev laps, kui kasuvanem vastab õiguslikele nõuetele, ja sel juhul võib kasuperekonna mõiste hõlmata sugulasi.

Viimati uuendatud: 22/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.