Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

1. Muutto ulkomaille

Jos huoltajuus on uskottu kahdelle henkilölle, heidän on lähtökohtaisesti määritettävä yhteisymmärryksessä myös asuinpaikka. Tätä yhteisymmärryksen periaatetta sovelletaan rajoituksetta eli myös silloin, kun lapsi muuttaa maan sisällä, ja joka tapauksessa silloin, kun muutto merkitsee merkittävää elämänmuutosta. Etenkin silloin, kun asuinpaikka vaihtuu ulkomaille, tarvitsee muuttoaikeissa oleva vanhempi toisen vanhemman suostumuksen tai tuomioistuimen luvan. Tuomioistuimen on päätöstä tehdessään otettava huomioon sekä lapsen että vanhempien etu.

Itävallan siviililain (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 162 §:n 2 momentissa säädetään, että jos vanhemmalle on annettu pääasiallinen huoltajuus tuomioistuimen päätöksellä tai sopimuksella, hänellä on yksinomainen oikeus määrittää asuinpaikka; näin ollen suostumusta maan sisäiseen muuttoon ei tarvittaisi.

Jos lapsen muutossa on kyse merkittävästä seikasta, oikeuskäytännön mukaan kyseisen vanhemman on tässäkin tapauksessa ilmoitettava asiasta toiselle vanhemmalle ja kunnioitettava lapsen etua. Asuinpaikan muutos ei myöskään saa merkittävästi haitata toisen vanhemman huoltajuuden toteuttamista. Tätä rajoitusta sovelletaan etenkin ulkomaille muuttoon.

Sama koskee sijaisvanhempia, joilla on huoltajuus, mutta käytännössä tämä tulee kyseeseen vain harvoin, sillä useimmiten huoltajuus säilyy lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen (Kinder- und Jugendhilfeträger) vastuulla.

2. Sijoittaminen laitokseen tai sijaisvanhempien luokse

Sijoittaminen huoltajan/huoltajien (useimmiten vanhempien) suostumuksella ei edellytä muita menettelyjä. Sijoittaminen ilman huoltajan/huoltajien suostumusta on sitä vastoin laissa tarkoitettu kiireellinen toimenpide, johon sovelletaan tuomioistuimen jälkikäteisvalvontaa.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Katso kysymys 1.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot)

Keskusviranomainen antaa kuulemismenettelyn toimivaltaisen tuomioistuimen tai lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen tehtäväksi. Jos lasten- ja nuortensuojeluviranomainen on toimivaltainen, sovelletaan seuraavia edellytyksiä:


Edellytykset

Tarvittavat asiakirjat

Wienin kaupungin maistraatti

Amt für Jugend und Familie (Nuoriso- ja perheasioiden virasto)

Gruppe Recht (Oikeusyksikkö)

Rüdengasse 11

1030 Wien

 • Lapsen edun edistäminen
 • Pyynnön esittäneen viranomaisen sitoumus kustannusten korvaamisesta

Viittaus kansainvälisen perheoikeuden alan menettelyistä annetun lain (IntFamRVG) 46 §:ään

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Ylä-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Yhteiskunta-, sosiaali- ja terveysasioiden osasto)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojeluyksikkö)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Lapsen edun edistäminen
 • Sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Nykyinen hoitopaikka
 • Hoitolaitoksen suostumus
 • Ennalta vahvistettu oleskeluasema
 • Selkeä vastuunjako pyynnön esittäneen jäsenvaltion (luonne, laajuus ja maksut) ja pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion (laitoksen valvonta) välillä
 • Ylä-Itävallan ammatillisten vaatimusten tunnustaminen pyynnön esittäneen viranomaisen taholta
 • Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja vastaavan yhteyshenkilön tiedot
 • Laitos, johon alaikäinen sijoitetaan (osoite)
 • Tiedot alaikäisen vanhemmista, sisaruksista ja huoltajista
 • Luettelo tähän mennessä annetusta kasvatustuesta
 • Ehdotetun sijoituksen luonne ja syyt
 • Havainnot, diagnoosit, raportit ja asiantuntijalausunnot
 • Pöytäkirja alaikäisen kuulemisesta
 • Biologisten vanhempien yhteydenpito-oikeudet
 • Huoltajan/huoltajien suostumus
 • Todistus sairausvakuutuksesta tai voimassa olevasta sosiaaliturvasta

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgin osavaltion hallintovirasto)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojeluyksikkö)

Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

 • Laitoksen suostumus vastaanottoon
 • Pyynnön esittäneen viranomaisen kirjallinen sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Hoitajan ja paikallisen nuorisoasiainviraston suostumus hoitopaikkaan sijoittamisen yhteydessä
 • Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja vastaavan yhteyshenkilön tiedot
 • Laitos, johon alaikäinen sijoitetaan (osoite, yhteystiedot)
 • Tiedot alaikäisen vanhemmista, sisaruksista ja huoltajista
 • Luettelo tähän mennessä myönnetystä kasvatustuesta
 • Tiedot aiotun sijoittamisen syistä, mukaan lukien terveydentilatiedot ja kuvaus ongelmista
 • Lääketieteelliset/psykiatriset havainnot, diagnoosit, asiantuntijalausunnot
 • Pöytäkirja alaikäisen kuulemisesta
 • Biologisten vanhempien yhteydenpito-oikeudet
 • Huoltajan suostumus
 • Tuomioistuimen päätökset
 • Lomake E109 (sairausvakuutustodistus) tai todistus voimassa olevasta sosiaaliturvasta
 • Kopio alaikäisen sähköisestä vakuutuskortista
 • Sijoituspäivä ja suunniteltu kesto

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermarkin osavaltion hallintovirasto)

A11 Fachabteilung – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe, Bereich Recht und Gewaltschutz (A11 Politiikkayksikkö – Sosiaali- ja työasiat, lasten- ja nuortensuojeluyksikkö, oikeusasiat ja väkivallalta suojelu)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz

abteilung11@stmk.gv.at

 • Lapsen edun edistäminen
 • Pyynnön esittäneen jäsenvaltion sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Huoltajien suostumus
 • Tuomioistuimen päätökset
 • Lääketieteelliset havainnot
 • Pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen laatima luovutusraportti (historia, tämänhetkinen sosiaalinen tilanne ja perhetilanne, ongelmien ja resurssien kuvaus, sosiaalityöntekijöiden tekemät diagnoosit ja ennusteet, tavoitteiden saavuttaminen, yhteenvetoarvio)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolin osavaltion hallintovirasto)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojeluyksikkö)

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

 • Pyynnön esittäneen jäsenvaltion sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Laitoksen hyväksyntä
 • Terveydentilatietojen ja ongelmien kuvauksen lisäksi tukisuunnitelma, jossa on oltava seuraavat tiedot:

- alaikäisen tiedot

- vanhempien tiedot

- sisarusten tiedot

- tieto huoltajasta

- tähän mennessä annetut tuet

 • asiantuntijalausunnot, psykologiset lausunnot jne.
 • huoltajien kirjallinen suostumus
 • alaikäisen osoitettavissa oleva suostumus hoitoon – paitsi jos kuuleminen vaikuttaa epäasianmukaiselta lapsen iän tai (todetun) kehitysasteen vuoksi
 • Todistus alaikäisen sairausvakuutuksesta
 • Kopio alaikäisen henkilötodistuksesta
 • Laitoksen kirjallinen suostumus vastaanottoon
 • Perustelut:

- miksi juuri tämä laitos

- tarvittaessa perustelut tuen kiireellisyydelle

 • Tuen alkamispäivä ja suunniteltu kesto
 • Alaikäisen tulevaisuudennäkymät paluun jälkeen

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergin osavaltion hallintovirasto)
Landhaus
Römerstraße 15
6901 Bregenz

Abteilung Soziales und Integration (Sosiaali- ja integraatioasioiden yksikkö)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Laitoksen/sijaisperheen suostumus vastaanottoon
 • Sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen ja yhteyshenkilö
 • Toivottu laitos/sijoitusperhe (osoite)
 • Alaikäisen ja vanhempien tiedot
 • Huolto-oikeutta koskeva päätös, johon on lisätty seuraava: Kun (henkilön nimi) sijoitetaan (paikka), hänen hoitonsa ja kasvatuksensa siirtyvät laitoksen/sijaisperheen vastuulle.
 • Aiempi kasvatustuki
 • Sijoittamisen syyt, sopimus tukisuunnitelmasta, tulevaisuuden näkymät
 • Lasten- ja nuorisopsykiatrian havainnot/diagnoosit tai psykologiset lausunnot
 • Alaikäisen kuuleminen
 • Huoltajien suostumus
 • Sairausvakuutustodistus

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ala-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Terveys- ja sosiaaliasioiden osasto)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Nuorten hyvinvointiyksikkö)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

 • Lapsen edun edistäminen tai lapsen etua edistävä henkilö Ala-Itävallassa
 • Kirjallinen ilmoitus kustannusten korvaamisesta
 • Asianmukainen hoitopaikka
 • Laitoksen suostumus
 • Ala-Itävallan osavaltion ammatillisten vaatimusten tunnustaminen
 • Tukisuunnitelman ja kasvatustavoitteen säännöllinen tarkistaminen hoitoon ohjaavan viranomaisen toimesta
 • Yhteyshenkilön tiedot siltä varalta, että toimenpide on päätettävä
 • Ajantasaiset raportit fyysisestä, emotionaalisesta, sosiaalisesta, koulutuksellisesta/ammatillisesta kehityksestä
 • Ajantasaiset lääketieteelliset havainnot
 • Kopiot alaikäisen tarvittavista asiakirjoista ja sähköisestä vakuutuskortista
 • Lääkehoitoja koskevat tiedot
 • Tukiohjelma, johon sisältyy tähän mennessä myönnetty tuki
 • Ongelmien kuvaus, sosiaaliset ja psykologiset diagnoosit, toimenpiteen tavoite, kesto ja ennuste
 • Pöytäkirja alaikäisen kuulemisesta suunnitellun toimenpiteen yhteydessä
 • Huoltajan kirjallinen suostumus
 • Yhteydenpitoa koskeva sopimus

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandin osavaltion hallintovirasto)

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (Osasto 6 – Sosiaali-, terveys-, perhe- ja urheiluasiat)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

 • Lapsen edun edistäminen
 • Sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • Laitoksen tai hoitajan suostumus
 • Toimivaltaisen viranomaisen tiedot ja toimivaltaa koskeva ilmoitus
 • Alaikäisen tiedot
 • Tietoja ongelmista (sijoitussyy, tavoitteet, havainnot, asiantuntijalausunnot, todistukset, tuomioistuimen päätökset)
 • Huoltajien suostumus

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Sijaisvanhemman käsitteellä on merkitystä Itävallan oikeudessa kahdessa eri asiayhteydessä. Vanhempainvastuun osalta sijaisvanhemmat ovat henkilöitä, jotka vastaavat kokonaan tai osittain lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ja joilla on tai joiden on määrä luoda lapseen biologisten vanhempien ja lasten välisen suhteen kaltainen suhde (siviililain 184 §). Yhdeksän osavaltion laeissa säädetään edellytyksistä ja valvontamahdollisuuksista sen suhteen, keiden henkilöiden (tai pariskuntien) tehtäväksi lasten- ja nuortensuojeluviranomaiset voivat siirtää (pelkästään) hoidon ja kasvatuksen.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Sijaisvanhemman käsite on Itävallan lainsäädännössä tarkoituksellisesti hyvin laaja . Lukuun ottamatta isovanhempia, joilla on muun muassa siviililain 178 §:n nojalla erityisasema, kuka tahansa (muu) sukulainen voi olla sijaisvanhempi, jos hän tosiasiallisesti vastaa (kokonaan tai osittain) lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ja jos ainakin hänen tarkoituksenaan on luoda biologisen vanhemmuuden kaltainen suhde lapseen. Näiden henkilöiden kuulumisesta lasten- ja nuortensuojeluviranomaisten valvonnan piiriin säädetään yhdeksän osavaltion maakuntalaeissa. Useimmissa tapauksissa lähisukulaiset, kuten isovanhemmat ja vanhempien sisarukset, jäävät valvonnan ulkopuolelle.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.