Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Jotta valtio voisi sijoittaa lapsen kodin ulkopuolelle paikallisviranomaisen välityksellä, on toimittava vuoden 1989 lastenhuoltolain (Children Act) mukaisesti. Sijoitus toteutetaan joko 20 §:n nojalla, jonka mukaan paikallisviranomaisen on tietyissä olosuhteissa otettava lapsi huostaan, tai 31 §:n nojalla tuomioistuimen tekemän huostaanottopäätöksen (care order) mukaisesti. Englannin lainsäädännön nojalla tehtävissä paikallisviranomaisten sijoituspäätöksissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lapsen huoltosuunnittelua, sijoittamista ja tapauksen tarkastelua koskevissa vuoden 2010 määräyksissä (Englanti), jäljempänä ’vuoden 2010 määräykset’, säädetään, että vastuuviranomaisen on sovittava paikallisviranomaisen sijoittamien tai sen huollettavana olevien lasten osalta huoltosuunnitelmasta niin pitkälle kuin käytännössä on mahdollista lapsen vanhemman ja/tai kenen tahansa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole lapsen vanhempi mutta jolla on vanhempainvastuu hänestä, tai jos tällaista henkilöä ei ole, sen henkilön kanssa, joka huolehti lapsesta välittömästi ennen vastuuviranomaisen järjestämää lapsen sijoitusta. Vuoden 2010 määräyksissä edellytetään kaikkien paikallisviranomaisen järjestämään sijoitukseen suostuneiden 16 vuotta täyttäneiden lasten osalta, että huoltosuunnitelmasta sovitaan lapsen itsensä kanssa.

Lapsen yksityistä sijoitusta koskevissa järjestelyissä paikallisviranomaisen on selvitettävä, turvataanko lapsen hyvinvointi ja edistetäänkö sitä riittävästi, ja selvitettävä vuoden 1989 lastenhuoltolain 67 §:n mukaisten tehtäviensä perusteella kaikkien yksityistä sijoitusta koskeviin järjestelyihin liittyvien näkökohtien tarkoituksenmukaisuus. Tätä varten lastenhuoltoa koskevissa vuoden 2005 määräyksissä (yksityistä sijoitusta koskevat järjestelyt) (The Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005), jäljempänä ’vuoden 2005 määräykset’, säädetään, että yksityinen sijaishuoltaja (private foster carer) ilmoittaa järjestelystä paikallisviranomaiselle vähintään kuusi viikkoa ennen sen alkamista, mutta jos järjestely aloitetaan kuuden viikon kuluessa, siitä olisi ilmoitettava paikallisviranomaiselle välittömästi. Lapsen yksityiseen sijoitukseen osallistuvan henkilön on ilmoitettava asiasta paikallisviranomaiselle mahdollisimman pian järjestelystä sopimisen jälkeen. Paikallisviranomaisen on vierailtava sijoituspaikassa ja keskusteltava ehdotettujen yksityisten sijaishuoltajien, kotitalouden muiden jäsenten ja lapsen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan lapsen vanhempien ja kaikkien muiden henkilöiden kanssa, joilla on vanhempainvastuu lapsesta. Paikallisviranomaisen on varmistettava mahdollisuuksien mukaan eri yksityiskohdat, jotka on esitetty vuoden 2005 määräysten liitteissä.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Jos paikallisviranomainen sijoittaa lapsen, kuuleminen on suoritettava ja suostumus on saatava vuoden 1989 lastenhuoltolain 20 §:n mukaisesti, eli sijoituksesta on sovittava vanhempien tai muiden sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on vanhempainvastuu lapsesta, jos lapsen vastaanottamisen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa paikallisviranomainen voi sijoittaa lapsen tuomioistuimen antaman huostaanottomääräyksen (care order) nojalla. Molemmissa tapauksissa paikallisviranomaisen on noudatettava erityisesti vuoden 1989 lastenhuoltolakia ja vuoden 2010 määräyksiä. Paikallisviranomaisen on pyrittävä – siinä määrin kuin on kohtuudella mahdollista – sopimaan lapsen vanhempien tai vanhempainvastuussa olevan muun henkilön kanssa ja soveltuvin osin lapsen kanssa hänen ikänsä huomioon ottaen huoltosuunnitelmasta, jossa määritellään, miten paikallisviranomainen huolehtii lapsen tarpeista.

Yksityistä sijoitusta koskevassa järjestelyssä sijaishuoltaja on vastuussa lapsen päivittäisestä hoidosta siten, että turvataan lapsen hyvinvointi ja edistetään sitä. Yleinen vastuu yksityisessä sijaishoidossa olevan lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta ja edistämisestä on edelleen vanhemmalla tai muulla vanhempainvastuussa olevalla henkilöllä. Paikallisviranomaiset eivät virallisesti hyväksy tai rekisteröi yksityisiä sijaishuoltajia. Paikallisviranomaisten velvollisuutena on kuitenkin varmistaa, että sen alueella parhaillaan tai tulevaisuudessa yksityisen sijoituksen piirissä olevien lasten hyvinvointi turvataan ja sitä edistetään asianmukaisesti. Paikallisviranomaisella, jonka alueella yksityisen sijoituksen piirissä oleva lapsi asuu, on kyseisen lapsen osalta lakisääteisiä velvoitteita. Vuoden 2005 määräyksissä velvoitetaan vanhempia tai vanhempainvastuussa olevaa henkilöä sekä yksityisiä sijaishuoltajia ja kaikkia muita lapsen yksityisen sijoituksen järjestämiseen (joko suoraan tai välillisesti) osallistuvia henkilöitä ilmoittamaan paikallisviranomaiselle ehdotetusta tai toteutetusta yksityisestä sijoitusjärjestelystä. Lisäksi koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaisten olisi ilmoitettava paikallisviranomaiselle tietoonsa tulleesta yksityisestä sijoitusjärjestelystä, jos he eivät ole vakuuttuneita siitä, että kyseisestä järjestelystä on ilmoitettu tai tullaan ilmoittamaan paikallisviranomaiselle.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Vuoden 2010 määräyksissä säädetään paikallisviranomaisen järjestämän sijoituksen osalta lasten huoltosuunnittelun ajoituksesta mutta ei sijoituspäätöksen ilmoittamisesta. Huoltosuunnitelma on laadittava ennen kuin vastuuviranomainen sijoittaa lapsen ensimmäisen kerran tai, jos se ei ole mahdollista, kymmenen työpäivän kuluessa ensimmäisen sijoituksen alkamispäivästä. Huoltosuunnitelmaa on seurattava, ja sen on oltava riippumattoman tarkastajan valvonnassa. Vastuuviranomaisen on ensiksi tarkasteltava lapsen tapausta 20 työpäivän kuluessa siitä, kun lapsi otetaan sijoitukseen. Toinen tarkastelu on suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä, ja myöhemmät tarkastelut enintään kuuden kuukauden välein. Tarkastelut suorittaa vastuuviranomaisen lapselle nimeämä sosiaalityöntekijä, ja niiden yhteydessä olisi kuultava tapauksen mukaan lasta ja muita osapuolia, kuten sijaishuoltajia, lapsen koulua tai lastentarhaa, lääkäriä tai muuta asiaankuuluvaa henkilöä.

Vuoden 2005 määräyksissä säädetään ilmoitus- ja arviointiajankohdasta ja siitä, että paikallisviranomaisen on varmistettava, että sen alueella olevien yksityisen sijoituksen piiriin kuuluvien lasten hyvinvointi turvataan ja sitä edistetään. Kun kyse on ilmoituksen tekemisestä, lapsen yksityistä sijoitusta ehdottavan henkilön on ilmoitettava ehdotuksesta asiaankuuluvalle paikallisviranomaiselle vähintään kuusi viikkoa ennen ajankohtaa, jona sijoitusjärjestelyn on määrä alkaa, tai välittömästi, jos järjestelyn on määrä alkaa kuuden viikon kuluessa. Lisäksi jokaisen henkilön, myös vanhemman tai muun vanhempainvastuussa olevan henkilön, joka osallistuu (suoraan tai välillisesti) tai ei osallistu lapsen yksityistä sijoitusta koskevaan järjestelyyn, on ilmoitettava järjestelystä asiaankuuluvalle paikallisviranomaiselle mahdollisimman pian sen jälkeen kun siitä on sovittu. Paikallisviranomaisen on tehtävä tarkastuskäynti yksityistä sijoitusta koskevan järjestelyn yhteydessä seitsemän päivän kuluessa järjestelyn ilmoittamisesta. Paikallisviranomainen arvioi toteutettua tai ehdotettua järjestelyä. Sen jälkeen paikallisviranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä. Tarkastuskäyntejä on tehtävä enintään kuuden viikon välein järjestelyn ensimmäisenä vuonna ja kahdentoista viikon välein järjestelyn toisena vuonna ja myöhempinä vuosina.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Englannin lainsäädännön mukaan sijaisperheellä tarkoitetaan perhettä, johon paikallisviranomainen sijoittaa lapsen sijaishuollosta vastaavan rekisteröidyn viraston hyväksymän sijaisvanhemman luokse sen jälkeen, kun on arvioitu sijaisvanhemman ja hänen kotitaloutensa soveltuvuutta huostaan otetun lapsen tai nuoren huoltoon. Virasto voi arvioida ja hyväksyä kenen tahansa sopivaksi katsomansa henkilön. Virasto ottaa arviointiprosessissa huomioon, mitä mahdollisia vaikutuksia sijaishuollolla on kotitalouden jäseniin tai miten nämä vaikuttavat sijaishuoltoon. Kaikki sellaiset kotitalouden jäsenet, joita ei ole hyväksytty sijaishuoltajiksi, joutuvat poliisitarkastuksiin, joiden tulokset voivat vaikuttaa kotitalouden soveltuvuuden arviointiin.

Yksityinen sijaishuolto (private fostering) järjestetään vuoden 1989 lastenhuoltolain 66 §:n mukaisesti, mikäli alle 16-vuotiaan (tai alle 18-vuotiaan vammaisen) lapsen huollosta ja majoittamisesta vastaa omassa kodissaan henkilö, joka ei ole lapsen vanhempi, tai henkilö, jolla on häneen nähden vanhempainvastuu, tai sukulainen (vuoden 1989 lastenhuoltolain 105 §:ssä olevan määritelmän mukaan, eli isovanhempia, sisaruksia, setää tai tätiä – riippumatta siitä, ovatko he täys- vai puolisukulaisia tai sukua avioliiton kautta – ja isä- tai äitipuolta ei pidetä yksityisenä sijaishuoltajana). Jos lapsi on ollut tällaisen henkilön huollettavana alle 28 päivän ajan eikä tilanne jatku tämän jälkeen, sitä ei pidetä yksityisenä sijaishuoltona. Tätä määritelmää koskevat poikkeukset on esitetty vuoden 1989 lastenhuoltolain liitteessä 8. Ellei nuori ole vuoden 1989 lastenhuoltolaissa tarkoitettu vammainen henkilö, yksityinen sijoitus päättyy 16 vuoden iässä, mutta jos asumisjärjestelyt jatkuvat, sovelletaan edelleen sijoitettuja lapsia koskevassa vuoden 1989 laissa (Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering) annettuja ohjeita, koska järjestely palaa tällöin perhepiirissä ja ystävien keskuudessa tapahtuvan epävirallisen huollon piiriin.

Yksityinen sijaishuoltaja vastaa lapsen päivittäisestä hoidosta. Vanhemmalla on edelleen vanhempainvastuu lapsesta. Paikallisviranomainen ei virallisesti hyväksy tai rekisteröi sijaishuoltajaa. Sen paikallisviranomaisen, jonka alueella lapsi asuu, velvollisuutena on kuitenkin varmistaa, että sen alueella parhaillaan tai tulevaisuudessa yksityisen sijoituksen piirissä olevien lasten hyvinvointia suojellaan ja edistetään. Paikallisviranomaisen on tämän arvioinnin aikana määritettävä vuoden 2005 määräysten perusteella kaikkien yksityisiin sijoitusjärjestelyihin liittyvien näkökohtien soveltuvuus. Jos paikallisviranomainen ei ole vakuuttunut siitä, että yksityisen sijoituksen piirissä olevan lapsen hyvinvointi turvataan tai sitä edistetään riittävästi, sen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lapsi asuu vanhemman (tai muun vanhempainvastuussa olevan henkilön) tai sukulaisen luona, ja harkittava, onko sen toteutettava kyseisen lapsen suhteen lastenhuoltolain mukaisia toimia.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Kun kyse on valtion paikallisviranomaisen välityksellä toteuttamista sijoittamistoimista, sukulaisia pidetään sopivina sijaishuoltajina vain jos he ovat käyneet läpi sijaishuollon arviointia koskevan prosessin ja heidät on hyväksytty sijoituksesta vastaavan yksikön koolle kutsumassa asiantuntijakokouksessa. Perheenjäsenistä ja ystävistä koostuvien sijaishuoltajien osuus on noin 18 prosenttia kaikista sijaishuoltajista Englannissa. Heitä arvioidaan kevyemmin, ja vaikka he saavat taloudellista tukea lapsen tai lasten hoidosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, heidän ei odoteta huolehtivan lapsista, jotka eivät ole sukua. Tällaisena sijaishuoltajana voi toimia kuka tahansa, joka on sukua tai jolla on siteitä lapseen.

Yksityisen sijoituksen tapauksessa sijaishuoltaja voi olla etäisempikin sukulainen, esimerkiksi serkku tai isotäti. Vuoden 1989 lastenhuoltolaissa olevan ’sukulaisen’ määritelmän mukaista sukulaista, eli isovanhempia, sisaruksia, setää tai tätiä (riippumatta siitä, ovatko he kokonaan tai puoliksi sukua tai sukulaisia avioliiton kautta) tai isä- tai äitipuolta, ei kuitenkaan pidetä yksityisenä sijaishuoltajana. Yksityinen sijaishuoltaja voi olla perheen ystävä, lasten ystävän vanhempi tai lapsen perheelle tuntematon henkilö, joka haluaa hoitaa lasta yksityisesti. On kuitenkin korostettava, että yksityinen sijoitusjärjestely edellyttää, että lapsi on alle 16-vuotias (alle 18-vuotias, jos hän on vammainen) ja että hän on tällaisen henkilön huollettavana ja majoitettavana vähintään 28 päivän ajan.

Päivitetty viimeksi: 02/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.