Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Lapsen sijoittaminen toisesta maasta Ranskaan edellyttää Ranskan keskusviranomaisen ennakkokuulemista ja sen hyväksynnän saamista ns. Bryssel II a -asetuksen eli tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 56 artiklan mukaisesti. Tämän menettelyn toteuttamisesta on annettu ohjeita 28. lokakuuta 2005 päivätyssä, asetuksen voimaantuloa koskevassa oikeusministeriön kiertokirjeessä (kiertokirje N:o CIV/03/05; N° NOR JUS C 05 20 191 C).

Lukuun ottamatta tilannetta, jossa lapsi sijoitetaan toisen vanhempansa luo, menettelyssä ei sovelleta mitään poikkeuksia, sillä Ranskan lainsäädännössä edellytetään viranomaisen toimia riippumatta siitä, päätetäänkö sijoittamisesta hallinnollisella tasolla, lapsesta oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden suostumuksella vai tuomioistuinmenettelyssä.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Ranskassa näistä asioista vastaava keskusviranomainen on oikeusministeriön nuorisoasioita käsittelevän osaston (Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse) lainsäädäntö- ja oikeusasioiden yksikkö (K1). Tätä yksikköä on kuultava kuulemis- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä, jos jossakin toisessa asetusta soveltavassa jäsenvaltiossa harkitaan lapsen sijoittamista Ranskaan.

Asiaa koskeva pyyntö voidaan toimittaa

• sähköpostitse osoitteeseen: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• postitse osoitteeseen:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, France

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot)

Jos jokin Bryssel II a -asetusta soveltava valtio harkitsee lapsen sijoittamista Ranskaan, kyseisen valtion keskusviranomaisen on toimitettava Ranskan keskusviranomaiselle seuraavat tiedot:

  • lapsen henkilö- ja perheoikeudellinen asema
  • lapsen huoltajien henkilöllisyys ja yhteystiedot
  • tiedot henkilöistä tai laitoksesta, joiden luo tai johon lapsi on tarkoitus sijoittaa
  • selvitys lapsen henkilökohtaisesta ja perhetilanteesta (tausta ja vallitseva tilanne)
  • toimet, jotka pyynnön esittävä viranomainen on toteuttanut sijoituksen valmistelua varten
  • sijoitusta koskevat järjestelyt (kesto, kirjeenvaihto-, poistumis- ja vierailu-oikeudet, majoitus)
  • suunnitellun sijoituksen rahoitus
  • sijoituksen seuranta ja mahdollisten ongelmatilanteiden käsittely
  • pyydetyn sijoituksen kesto.

Asiakirjat saatuaan Ranskan viranomainen suorittaa tarvittavat tarkistukset ja ottaa yhteyttä toimivaltaiseen departementtineuvostoon. Vastaamiseen tarvittava aika voi vaihdella tapauksen monimutkaisuuden mukaan.

Määräajoista on huomattava seuraavaa:

Edellä mainitut asiakirjat on asetuksen säännösten mukaisesti toimitettava ennen kuin lapsi tosiasiallisesti sijoitetaan Ranskaan. Asiakirjat on syytä lähettää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen sijoituksen suunniteltua alkamista, jotta voidaan välttää sen viivästyminen.

Jo toteutuneen sijoituksen jatkamista koskevat pyynnöt on toimitettava Ranskan keskusviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen sijoituksen päättymistä.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Ranskan lainsäädännössä sijaisperheellä (famille d’accueil) tarkoitetaan ”henkilöä, joka palkkiota vastaan huolehtii kotonaan vakituisesti ja pysyvästi alaikäisistä ja alle 21-vuotiaista nuorista aikuisista” ja ”kaikkia tällaisen henkilön kotona asuvia henkilöitä” (sosiaaliturva- ja perhelain (code de l’action sociale et des familles) L. 421-2 §). Sijaisperheeksi ryhtymiseen tarvitaan departementtineuvoston lupa.

Ranskan lainsäädännössä on kuitenkin myös käsite ”luotettava kolmas osapuoli” (tiers digne de confiance). Tämä voi olla myös perheen ulkopuolinen henkilö, jonka luo lapsi on sijoitettu ja joka saa lapsen hoitokuluja vastaavan korvauksen.

Lain mukaan lapsi voidaan hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä sijoittaa myös perheenjäsenen luo. Näistä kahdesta tapauksesta säädetään siviililain (code civil) 375-3 §:n 2 momentissa.

Bryssel II a -asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä noudatetaan kaikissa edellä mainituissa tilanteissa samaa järjestelmää, joka edellyttää Ranskan keskusviranomaisen ennakkokuulemista ja hyväksyntää.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Bryssel II a -asetuksen soveltamisen yhteydessä noudatetaan ensisijaisesti laajaa tulkintaa, jonka mukaan ’sijaisperheellä’ voidaan tarkoittaa myös alaikäisen perheenjäseniä. Näin ollen myös lapsen sijoittaminen muiden perheenjäsenten kuin hänen vanhempiensa luo edellyttää Ranskan keskusviranomaisen ennakkokuulemista.

Päivitetty viimeksi: 31/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.