Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Vuoden 2009 lastenhuoltolain VIIIA osassa säädetään vuoden 1996 Haagin yleissopimuksella ratifioiduista erityismenettelyistä ja ‑velvoitteista. Yleissopimuksessa määrätään myös valtioiden välisestä yhteistyöstä tapauksissa, joissa vaihtoehtoiseen hoitoon sijoitetut lapset siirtyvät rajojen yli esimerkiksi sijaishuollon tai muun sellaisen pitkäkestoisen järjestelyn puitteissa, joka ei täytä adoption määritelmää.

Erityisesti vuoden 2009 lastenhuoltolain (Children Act 2009) 93 M §:ssä edellytetään, että toisen sopimusvaltion keskusviranomaiselle toimitetaan kertomus, jos sosiaalipalveluista vastaava virasto harkitsee lapsen sijoittamista toiseen sopimusvaltioon (yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti), tai kuulemista (Bryssel II a ‑asetuksen 56 artiklan mukaisesti).

Suostumus, suositukset ja noudatettavat menettelyt riippuvat pitkälti lapsen olosuhteista ja nykytilasta. Jos esimerkiksi aiottu sijoitus koskee lasta, joka jo kuuluu korkeimman oikeuden huostaanottomääräyksen piiriin, menettely olisi pantava vireille korkeimmassa oikeudessa yleissopimuksen IV luvun mukaisesti huostaanottomääräyksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa varten.

Lisäksi lastenhuoltolain 67 §:ssä säädetään, että huostaanottomääräyksen piiriin kuuluvaa lasta ei saa viedä pois Gibraltarista ilman jokaisen sellaisen henkilön kirjallista suostumusta, jolla on vanhempainvastuu lapsesta, tai (vaihtoehtoisesti) ilman korkeimman oikeuden lupaa.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Katso edellä.

Vuoden 2009 lastenhuoltolain 93 K §:n mukaan oikeusministeri hoitaa ensisijaisesti keskusviranomaisen yleissopimuksen mukaiset tehtävät Gibraltarissa.

Yleissopimuksen 24, 26 ja 28 artiklan soveltamiseksi viranomaista koskevaan viittaukseen sisältyy Gibraltarin korkein oikeus.

Sen 35.2 artiklan soveltamiseksi viranomaista koskevalla viittauksella tarkoitetaan myös sosiaalipalveluista vastaavaa virastoa.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Tuomioistuimelle tehtävien hakemusten osalta noudatetaan Haagin yleissopimusten ja toimivaltaisen tuomioistuimen sääntöjä (perheoikeudellisia menettelyjä (lapset) (vuoden 1996 Haagin yleissopimus) koskevat vuoden 2011 säännöt).

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Vuoden 2009 lastenhuoltolaissa ei ole sijaisperheen määritelmää. Sen sijaan siinä esitetään sijaishuoltajaa ja sijaishuoltoa koskevat määritelmät.

Sijaishuoltajalla (foster carer) tarkoitetaan henkilöä, jonka sosiaalipalveluista vastaava virasto on hyväksynyt sijaishuoltoa varten.

Sijaishuollolla (fostering) tarkoitetaan, että lapsesta huolehtii henkilö, joka ei ole lapsen vanhempi, adoptiovanhempi, sukulainen tai muutoin lapsesta vanhempainvastuussa oleva henkilö.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Sijaisperheeseen ei viitata silloin kun lapsesta huolehtii sukulainen tai ystävä, vaan tällöin puhutaan sijoittamisesta perheen tai ystävän eli lähipiirin luo (connected person’s placement).

Päivitetty viimeksi: 04/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.