Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Nämä kysymykset kuuluvat sosiaalisen suojelun normeista vastaavalle viranomaiselle (Social Care Standards Authority), joka on Maltan keskusviranomainen. Katso vastaus kolmanteen kysymykseen jäljempänä.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Nämä kysymykset kuuluvat sosiaalisen suojelun normeista vastaavalle viranomaiselle (Social Care Standards Authority), joka on Maltan keskusviranomainen.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Jotta lapsi voidaan sijoittaa toisesta maasta Maltaan, pyynnön esittävän valtion keskusviranomaisen on saatava Maltan keskusviranomaisen suostumus. Maltan keskusviranomaisena toimiva Social Care Standards Authority antaa hakulomakkeen, joka on toimitettava sille.

Menettely on seuraava:

Maltan keskusviranomaiselle on toimitettava asianmukaisesti täytetty hakulomake, johon on liitetty vaaditut asiakirjat. Pyynnön esittävän valtion keskusviranomaisen on esitettävä tämä lomake. Kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettava maltan tai englannin kielellä.

Kun Maltan keskusviranomainen on vastaanottanut hakulomakkeen, se päättää sijoituksen luonteesta.

Maltan keskusviranomaisen on lähetettävä hakemus ja sille toimitetut asiakirjat Maltan toimivaltaisille viranomaisille, tarvittaessa myös lastensuojeluviranomaiselle (Aġenzija Appoġġ). Toimivaltaisten viranomaisten on kaikissa tapauksissa arvioitava hakemukset asiantuntemuksensa perusteella ja otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat sijoitukseen liittyvät näkökohdat: kasvatus/koulutus, oikeudellinen, psykososiaalinen/psykiatrinen apu ja lasten turvallisuus/suojelu.

Maltan keskusviranomainen voi tämän jälkeen ilmoittaa pyynnön esittäneen valtion keskusviranomaiselle Maltan toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä, joka koskee lasten sijoittamista maasta toiseen. Sijoitusta ei voida aloittaa, ennen kuin Maltan keskusviranomainen on antanut suostumuksensa. Pyynnön esittävän valtion keskusviranomaisen on tämän jälkeen ilmoitettava kirjallisesti maasta toiseen tehtävän sijoituksen alkamispäivä Maltan keskusviranomaiselle.

Hakemuksen mukana toimitettaviin asiakirjoihin on sisällyttävä erityisesti:

a) jäljennös äidin, isän ja lapsen henkilötodistuksesta tai passista;

b) alaikäisen (alaikäisten) syntymätodistus;

c) ilmoitus hoitovastuusta ja huoltajuudesta ja

d) kaikki muut tarpeellisiksi katsotut asiakirjat.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Käsitettä ”sijaisperhe” ei sisälly Maltan lainsäädäntöön. Maltan lakien 491 luvun eli sijaishuollosta vuonna 2007 annetun lain (Foster Care Act) 2 §:n mukaan ”sijaishuoltajalla” tarkoitetaan ”yhtä tai useampaa henkilöä, jolla on lastensijoituslautakunnan myöntämä lupa kasvattaa lapsia”. Myös Maltan lakien 602 luvun eli lastensuojelulain (vaihtoehtoinen hoito) [Child Protection (Alternative Care)] 2 §:ssä, joka korvaa voimaan tullessaan sijaishuollosta vuonna 2007 annetun lain (Foster Care Act), määritellään, että ”sijaishuoltajalla” tarkoitetaan ”yhtä tai useampaa henkilöä, jolla on lastensijoituslautakunnan antama lupa kasvattaa lapsia”.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Käsitettä ”sijaisperhe” ei sisälly Maltan lainsäädäntöön.

Päivitetty viimeksi: 05/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.