Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Kyllä – Pohjois-Irlannin vuoden 1995 lastenhuoltolain (Children (Northern Ireland) Order 1995), jäljempänä ’lastenhuoltolaki’, 26 §:n perusteella on varmistettava lapsen, vanhempien tai kenen tahansa muun vanhempainvastuussa olevan henkilön tai muun asiaankuuluvan henkilön toiveet ja tunteet sekä otettava ne asianmukaisesti huomioon lapsen hyvinvointia koskevan päätöksen tekemiseksi.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Pohjois-Irlannin lainsäädäntö heijastaa yleensä Englannin ja Walesin vuoden 1989 lastenhuoltolakia (Children Act 1989). Lapsen sijoittamiseen liittyvät järjestelyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

• Epäviralliset järjestelyt – vanhempien ja sukulaisten väliset järjestelyt, joihin sosiaalipalvelut eivät osallistu

• Vapaaehtoinen sijoitus – vanhempien ja paikallisviranomaisen väliset järjestelyt (lastenhuoltolain 21 ja 27 §)

• Huostaanottomääräys – huostaanottomääräyksen saaminen edellyttää oikeuskäsittelyä (lastenhuoltolain 27 ja 50 §).

Yksityiset sijoitusjärjestelyt ovat samankaltaisia kuin Englannissa ja Walesissa (ks. Englantia ja Walesia koskeva tietosivu).

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Saatavilla on sarja pro forma ‑tietoja, jotka helpottavat tietojen vaihtoa tai toimittamista, kun lapsi tai nuori sijoitetaan ja kun tätä tarkastellaan säännöllisesti.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Lastenhuoltolaissa ei määritellä käsitettä ”perhe”. Lastenhuoltolaissa määritellään ”vastuussa olevaksi sijaisvanhemmaksi” perheenjäsen, sukulainen tai lastenhuoltolain 27 §:n 3 momentissa määritelty muu soveltuva henkilö, jonka luokse lapsi sijoitetaan.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Lastenhuoltolain 27 §:n 2 momentin a kohdan perusteella sallitaan lapsen sijoittaminen

i) perheeseen;

ii) lapsen sukulaisen luo; tai

iii) muun soveltuvan henkilön luo.

Lastenhuoltolain 2 §:n 2 momentissa ’sukulaisella’ tarkoitetaan isovanhempia, sisaruksia, setää tai tätiä (riippumatta siitä, ovatko he täys- vai puolisukulaisia tai sukua avioliiton kautta) tai isä- tai äitipuolta.

Päivitetty viimeksi: 05/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.