Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Kyllä, ennakkoon kuuleminen ja ennakkosuostumuksen saaminen on välttämätöntä ennen päätöstä alaikäisen lapsen sijoittamisesta sijaisperheeseen tai laitokseen Portugalissa.

Ennakkoon kuuleminen ja ennakkosuostumus eivät ole välttämättömiä, jos alaikäinen uskotaan sukulaisen (esimerkiksi isovanhemman, tädin tai sedän tai vanhempien sisarusten) hoitoon. Tällöin riittää pelkkä sijoituspäätöksen tekevän viranomaisen ennakkoilmoitus Portugalin keskusviranomaiselle.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Asetuksessa (EY) N:o 2201/2003 tarkoitettu Portugalin keskusviranomainen:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)

GJC – Gabinete Jurídico e Contencioso (oikeusapu- ja riita-asiatoimisto)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Puhelin: (+351 ) 218 812 200

Faksi: (+351) 218 853 653

Sähköposti: gjc@dgrsp.mj.pt

Verkkosivut

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot)

Bryssel IIa -asetuksen 56 artiklan mukaisen, nuoren sijoittamiseen sovellettavan menettelyn kulku Portugalissa

Portugalin keskusviranomainen

Vaihe 1 – Portugalin keskusviranomaisen ennakkolupa sijoitustoimenpiteelle

 • Pyynnön esittäneen valtion keskusviranomainen esittää ennakkolupapyynnön.
 • Lähetetyt asiakirjat tutkitaan ja arvioidaan sijoittamista koskevien kriteerien ja edellytysten mukaisesti.
 • Portugalin keskusviranomainen antaa päätöksen ennakkoluvasta tai sen hylkäämisestä.
 • Ohjeellinen määräaika: asian monimutkaisuudesta riippuen 1–3 kuukautta kaikkien pyyntöön liitettävien asiakirjojen vastaanottamisesta.

Vaihe 2 – Täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen tuomioistuimessa

 • Sijaisperhe, lastensuojelulaitos tai laitos, jonne lapsi on sijoitettu, esittää tuomioistuimelle (sijaisperheen asuinpaikan tai laitoksen sijaintipaikan perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevälle osastolle Juízo de Família e Menores) hyväksymistä ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan hakemuksen. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat Portugalin keskusviranomaisen antaman ennakkoluvan, sekä asiakirjat, joista ilmenevät sijoitustoimenpiteen toteuttamisen perusteet, sijoitustoimenpiteen kesto, toteutussuunnitelma ja sijoitusperheen ilmoitus siitä, että sillä on riittävät taloudelliset resurssit.

Vaihtoehto:

Portugalin keskusviranomaiselle toimitetaan sijoituspäätös/-tuomio, jonka alkuperämaan hallinto- tai oikeusviranomainen on antanut ja johon on liitetty täydentäviä asiakirjoja, joista ilmenevät sijoitustoimenpiteen toteuttamisen perusteet, sijoitustoimenpiteen kesto, toteutussuunnitelma ja sijoitusperheen ilmoitus siitä, että sillä on riittävät taloudelliset resurssit.

Portugalin keskusviranomainen toimittaa toimenpiteen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan hakemuksen toimivaltaisen tuomioistuimen syyttäjälle (Ministério Público), jotta täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus voidaan panna vireille kyseisessä tuomioistuimessa alaikäisen edun mukaisesti.

 • Tuomioistuin antaa päätöksen. Jos täytäntöönpanokelpoisuus vahvistetaan, päätöksessä voidaan nimetä Portugalin sosiaaliturvalaitos (ISS, I.P.) toimenpiteen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavaksi yksiköksi Portugalin alueella.

Vaihe 3 – Sijoitustoimenpiteen täytäntöönpano Portugalissa

 • Täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan päätöksen antamisen jälkeen lapsi tai nuori voi saapua Portugaliin ja toimenpiteen täytäntöönpano voi alkaa.
 • Siinä tapauksessa, että täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus on välitetty Portugalin keskusviranomaisen kautta, ja joka tapauksessa aina, kun tuomioistuin ilmoittaa päätöksensä keskusviranomaiselle, Portugalin keskusviranomainen ilmoittaa tuomioistuimen päätöksestä asiaankuuluvan toisen valtion vastaavalle viranomaiselle.
 • Portugalin sosiaaliturvalaitos valvoo toimenpiteen täytäntöönpanoa ja laatii siitä säännöllisin väliajoin kertomukset, jotka toimitetaan tuomioistuimelle ja Portugalin keskusviranomaiselle, jos tuomioistuin on näin määrännyt.
 • Jos toimenpidettä pidennetään, on Portugalin keskusviranomaiselta saatava uusi ennakkolupa ja edellä kuvattu menettely on käytävä läpi uudelleen.

Asiakirjat, jotka Portugalin keskusviranomainen vaatii ennen kuin se antaa luvan lapsen sijoittamiselle sijaisperheeseen tai laitokseen Portugalissa, on lueteltu englanniksi täällä.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Sijaisperheeseen sijoittamista koskevan asetuksen (Decreto-lei) nro 139/2019 12 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1 - Sijaisperheenä voi toimia

 1. luonnollinen henkilö
 2. kaksi keskenään avio- tai avoliitossa elävää henkilöä
 3. kaksi henkilöä tai useampia henkilöitä, jotka ovat keskenään sukulaisia ja asuvat samassa kotitaloudessa.

2 - Edellisen momentin b ja c kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yksi sijaisperheen jäsenistä on vastuussa perhesijoituksesta.

3 - Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt, joiden perheeseen lapsi tai nuori sijoitetaan, eivät voi olla lapsen tai nuoren sukulaisia.”

Saman asetuksen 6 §:ssä säädetään, että sijaisperhejärjestelmää hallinnoi Portugalin sosiaaliturvalaitos (Instituto da Segurança Social, I. P.) sekä yksityinen yleishyödyllinen laitos nimeltä Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) yhdessä lasten sijoitusjärjestelmään osallistuvien laitosten (instituições de enquadramento) kanssa. Viimeksi mainitut ovat Portugalin lainsäädännön mukaisesti yksityisiä yleishyödyllisiä laitoksia tai niihin rinnastettavia toimijoita, jotka toimivat lasten ja nuorten hyväksi ja ovat tehneet yhteistyösopimuksen Portugalin sosiaaliturvalaitoksen kanssa.

Saman asetuksen 5 §:n 2 momentissa säädetään, että tuomioistuinmenettelyssä ratkaistun, sijaisperheeseen sijoittamista koskevan toimenpiteen täytäntöönpanoa ohjaa ja valvoo tuomioistuin, joka nimeää tätä varten vaarassa olevien lasten ja nuorten suojelemisesta annetussa laissa nro 147/99 (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo) tarkoitetut erityiset valvontaryhmät.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Ei. Portugalin lainsäädännön mukaisesti sijaisperheen käsite ei kata sukulaisia (ks. edellisessä kohdassa mainitun asetuksen nro 139/2019 16 §:n 3 momentti).

Sovellettava lainsäädäntö:

Asetus (Decreto-Lei) nro 139/2019

Laki (Lei) nro 147/99

Huomautus

Tässä annetut tiedot eivät sido Portugalin yhteysviranomaisia, tuomioistuimia tai muita yksikköjä taikka tietoihin tutustuvia henkilöitä. Tietosivu on laadittu huolellisesti, mutta sovellettavaan lainsäädäntöön on aina perehdyttävä erikseen.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.