Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Kansallinen laki sukulaisen (sukulaishuoltajan) huollettavana olevasta lapsesta

Skotlannin lain mukaan sukulaiset voivat huolehtia lapsesta monin eri tavoin. Näitä tapoja ovat

a. Epävirallinen järjestely.

Sukulainen tai ystävä (sukulaishuoltaja, kinship carer) voi hoitaa lasta vanhemman ja sukulaishuoltajan välisen sopimuksen nojalla ilman jäsenvaltion suostumusta tai tietoa asiasta. Sukulainen voi olla sijoittautunut Skotlantiin tai muualle.

b. Lapsen sijoittaminen hänestä vastaavan paikallisviranomaisen toimesta Skotlannin vuoden 1995 lastenhuoltolain (Children (Scotland) Act 1995) 25 §:n nojalla.

Jos kukaan ei pysty huolehtimaan lapsesta tai vanhempi antaa suostumuksensa sille, että lapsesta huolehtii jäsenvaltio, lapsen hyvinvoinnista vastaavan paikallisviranomaisen on arvioitava lapsen tarpeet ja otettava huomioon asianomaisten, myös sukulaisen tai ystävän (sukulaishuoltajan) ja lapsen näkemykset ennen kuin lasta varten tehdään suunnitelmia, ja huoltajan ja paikallisviranomaisen välillä tarvitaan kirjallinen sopimus. On suoritettava vähintään poliisitarkastukset ja terveystarkastukset.

c. Lapsen kuulemisen perusteella (Lasten kuulemista koskeva Skotlannin vuoden 2011 laki, Children’s Hearings (Scotland) Act 2011).

Lasten kuulemisessa mainitaan, mikä paikallisviranomainen on vastuussa lapsesta. Tämä on yleensä se paikallisviranomainen, jonka alueella lapsi asuu. Vanhemmilla ja muilla, joilla on vanhempainvastuu, on oikeus osallistua kuulemiseen. Myös muita lähisukulaisia voi olla läsnä.

Lapsi voidaan ohjata kuulemiseen, jossa tehdään päätös siitä, missä lapsi asuu. Muutosta voidaan hakea Sheriff Court ‑tuomioistuimessa. Jos tehdään päätös lapsen sijoittamisesta sukulaisen luokse, huoltajan ja hänen asuntonsa on oltava lapselle soveltuva ja huoltajan on annettava suostumuksensa lapsen huoltoon.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Lapsesta vastaava paikallisviranomainen on vastuussa sukulaishuoltajan arvioinnista. Mikäli sukulainen asuu toisen paikallisviranomaisen alueella, arviointi voidaan tehdä yhdessä sen paikallisviranomaisen kanssa, jonka alueella huoltaja asuu, jos paikallisviranomaiset sopivat asiasta.

Lapsesta vastaava paikallisviranomainen tarkastaa sukulaishuoltajan soveltuvuuden ja on vastuussa tämän varmistamisesta. Tämä voi edellyttää, että lapsesta vastaava paikallisviranomainen käy sukulaisen luona useammin kuin kerran tai voi luottaa sen paikallisviranomaisen tietoihin, jonka alueella sukulainen asuu. On tärkeää, että molemmat paikallisviranomaiset viestivät tiiviisti keskenään varmistaakseen, että arviointi on mahdollisimman kattava.

Jos arviointi tehdään suppeammin, on vaara, että lapsen sijoittaminen epäonnistuu eikä se vastaa hänen tarpeitaan. Lisäksi tarvitaan kattava arviointi sen varmistamiseksi, että lapsella ja sukulaisella on oikeanlaista tukea lapsen muuttaessa sukulaisen luo. Näin toimittaisiin myös silloin, jos lapsi päätettäisiin siirtää toiseen maahan.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Lasten sijoittamista koskevien Skotlannin vuoden 2009 säännösten (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) säännöksessä 11 vahvistetaan yleiset periaatteet, joita paikallisviranomaisten on noudatettava.

Paikallisviranomainen voi sijoittaa lapsen sukulaishuoltajan (kinship carer) huollettavaksi vain jos se katsoo, että

a) sijoittaminen on lapsen edun mukaista;

b) lapsen sijoittaminen nimenomaan kyseisen sukulaishuoltajan luo on lapsen edun mukaista;

c) säännöksen 10 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella kyseinen sukulaishuoltaja soveltuu lapsen huoltajaksi;

d) viranomainen on ottanut huomioon kaikki käytettävissään olevat tiedot, jotka liittyvät sen tehtävien suorittamiseen vuoden 1995 lain 17 §:n 1–5 momentin nojalla;

e) sukulaishuoltaja on tehnyt kirjallisen sopimuksen paikallisviranomaisen kanssa säännöksen 12 mukaisesti; ja

f) sukulaishuoltaja on tehnyt paikallisviranomaisen kanssa kirjallisen sopimuksen liitteessä 4 vahvistetuista seikoista.

Arviointimenettelyä varten tehdään vähintään poliisi- ja terveystarkastukset lyhytaikaisia päätöksiä varten, ja lapsesta vastaava paikallisviranomainen tekee täydellisen arvioinnin pitempiaikaisista, enintään vuoden voimassa olevista päätöksistä. Arvioinnissa tarkastellaan huoltajan soveltuvuutta, eli sitä, että tämä soveltuu lapsen huoltajaksi ja että hänen tarjoamansa majoitus soveltuu lapsen huoltoon.

Sukulaishuoltajan arviointimallissa tulee huomioida selkeästi lapsen tarpeet sekä sukulaishuoltajan kyky täyttää ne. Arviointi olisi näin ollen kytkettävä alkuperäisten järjestelyjen tarkasteluun seuraavan aikataulun mukaisesti:

• kolmantena päivänä

• kuuden viikon kuluttua

• sukulaishuollon arvioinnin loppuun saattaminen hyvissä ajoin 4,5 kuukauden kuluttua tehtävää lapsen tilanteen tarkastelua varten.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Skotlannissa sijaisperheeseen kuuluu vähintään yksi aikuinen, joka on valittu, hyväksytty ja rekisteröity sijoitettavan lapsen huoltajaksi soveltuvaksi henkilöksi paikallisviranomaisessa tai yksityisessä tai vapaaehtoiselta pohjalta toimivassa kasvatuslaitoksessa, joka on rekisteröity huoltoasioiden tarkastusvirastossa (Care Inspectorate) ja joka tarkastetaan vuosittain lasten huoltoa koskevien kansallisten vaatimusten mukaisesti.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Ei. Skotlannissa tämä määriteltäisiin sukulaishuoltajaa koskevaksi järjestelyksi (Kinship Care). Sukulaishuoltaja on Skotlannissa

i) henkilö, joka on lapsen verisukulainen tai sukua avioliiton tai siviilikumppanuuden kautta, ilman tähän liittyvään asemaan perustuvia rajoituksia;

ii) lapsen tuntema henkilö, jonka kanssa lapsella on aiemmin muodostunut side. Näitä voivat olla läheiset ystävät tai henkilöt, jotka tuntevat lapsen hyvin säännöllisen kontaktin kautta ja joiden voidaan katsoa kuuluvan lapsen lähipiiriin.

Sukulaisuussuhdetta ei ole rajoitettu mihinkään ryhmään tai luokkaan.

Päivitetty viimeksi: 03/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.