Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Kyllä, lapsen sijoittamiselle sijaisperheeseen tarvitaan hyväksyntä. Kun 56 artiklan mukaiselta keskusviranomaiselta eli lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskukselta (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) pyydetään hyväksyntää lapsen sijoittamiselle toiseen maahan, se pyytää aina lausuntoa työvoima-, sosiaali- ja perhetoimen keskusvirastolta (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), joka toimii Slovakiassa lasten sosiaalisoikeudellisesta suojelusta ja sosiaalisesta edunvalvonnasta vastaavana viranomaisena.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Työvoima-, sosiaali- ja perhetoimen keskusviraston antama asiantuntijalausunto sitoo lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskusta.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus pyytää menettelyä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat ja kuulee sen jälkeen keskusvirastoa. Kun lapsi sijoitetaan hoitolaitokseen, keskusviraston erityistehtävänä on varmistaa lapselle paikka asianmukaisessa hoitolaitoksessa Slovakiassa.

Tämän jälkeen keskusvirasto antaa lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskukselle suosituksen yksittäisessä tapauksessa ja, mikäli on kyse lapsen sijoittamisesta hoitolaitokseen, suosituksen tietystä hoitolaitoksesta.

Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus pyytää pääsääntöisesti tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät oikeudellisiin menettelyihin, tuomioistuinten antamiin päätöksiin, lapsen perheenjäseniin, suunnitellun sijoittamisen syihin sekä psykologien tai sosiaalityöntekijöiden tai muiden asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Perhelain nro 36/2005 mukaan tuomioistuin voi päättää sijoittaa lapsen sellaisen luonnollisen henkilön sijaisperheeseen, joka haluaa toimia sijaisvanhempana ja täyttää säädetyt edellytykset (jäljempänä ”sijaisvanhempi”), jos vanhemmat eivät huolehdi tai eivät pysty huolehtimaan alaikäisestä lapsesta ja jos sijoittaminen on tarpeen alaikäisen lapsen edun vuoksi. Sijaisvanhemmalla on samat velvollisuudet huolehtia alaikäisestä lapsesta kuin vanhemmilla. Sijaisvanhemmalla on oikeus edustaa alaikäistä ja hallinnoida hänen omaisuuttaan vain juoksevissa asioissa. Sijaishuoltajuuden aikana alaikäisen lapsen vanhemmat hoitavat vanhempainvastuutaan vain siltä osin kuin se ei kuulu sijaisvanhemmalle. Jos sijaisvanhempi katsoo, että alaikäisen lapsen laillisen edustajan päätös jossain perusluonteisessa asiassa ei ole lapsen edun mukainen, hän voi pyytää tuomioistuinta tarkastelemaan päätöstä uudelleen. Vanhemmilla on oikeus tavata sijaisperheeseen sijoitettua alaikäistä lasta. Jos vanhemmat ja sijaisvanhempi eivät pääse sopimukseen tämän oikeuden käytöstä, päätöksen tekee jommankumman vanhemman tai sijaisvanhemman pyynnöstä tuomioistuin. Päättäessään alaikäisen lapsen sijoittamisesta sijaisperheeseen tuomioistuin määrää vanhempien tai muiden lapsen elatuksesta vastaavien luonnollisten henkilöiden elatusvelvoitteiden laajuuden ja velvoittaa nämä maksamaan elatusavun lasten sosiaalisoikeudellisesta suojelusta vastaavalle viranomaiselle.

Edellä kuvatun sijaishuoltajuuden lisäksi Slovakian lainsäädäntö tuntee myös nk. korvaavan huoltajuuden (náhradná osobná starostlivosť), jota ei kuitenkaan katsota sijaishuoltajuudeksi. Jos alaikäiselle lapselle määrätään tällainen korvaava huoltaja, tuomioistuin asettaa etusijalle lapsen sukulaiset, jos nämä täyttävät säädetyt edellytykset.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Sukulaisuussuhteella tai sukulaisuusasteella ei ole merkitystä sijaisvanhemman arvioinnissa. Sijaisperheeseen voidaan kuitenkin sijoittaa myös saman suvun lapsi, jos sijaisvanhempi täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toisin sanoen sijaisperheen käsite ei sulje pois sukulaisia.

Päivitetty viimeksi: 22/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.